§ 17. Правопис часток

 

Частки пишуться з іншими словами разом, окремо й через дефіс.

Разом пишуться частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- із займенни- ками, прислівниками, прикметниками та іменниками: абищо, ані- скільки, дедалі, дечий, чимало, щонайдешевше, якраз, чималенький, щоденник, якби.

через дефіс пишуться частки будь- (-будь), -небудь, казна-, у складі займенників і прислівників: будь-який, де-небудь, казна-як, хтозна-який. Але: хтозна з чим, будь з ким; частки -бо, -но, -то,

-от, -таки: біжи-но, як-от, пишіть-бо, тому-то, все-таки. Але:

все ж таки.

Окремо пишуться частки: атож, би (б), же (ж), то, що з повно- значними словами. Якщо ж вони входять до складу сполучників, то пишуться разом: абощо, немовбито, ніби, щоб, якщо.

 

Вправа 37. Поясніть написання часток:

Абищо, атож, де з ким, з-під, неначебто, з-над, із-за, з-поміж, не сіють, аніде, мовбито, хтозна-чим, де-не-де, щоб, працював- таки, нечутно, знайшов би, ніколи, ні від чого, де про кого, будь з ким, на будь-кого.

 

Вправа 38. Перепишіть, розкриваючи дужки.

(Аби)чий, (ні)чого, тільки(но), посади(но), (ні)коли, поки(що), (таки)прийшов, що(б), (анти)соціальний, (от)як, (не)мовля, (що) правда, як(от), дарма(що), (не)зібрали, (не)абиякий, ні(за)що, хто(зна)який, ані(кого), з(ким)не/будь.