ЛІТЕРАТУРА

 

1. Конституція України.

2. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.

Постанова ВР України № 30.

4. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну

громадян України».Постанова ВР України № 3858-12 від 21.01.1994 р.

5. ГОСТ 28681.2-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Ту-

ристические услуги. Общие требования».

6. ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Тре-

бования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».

7. Інструкція Державного комітету України по туризму «Про поря-

док видачі суб’єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій)

на діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг» від 27 липня

1994р. № 79.

8. Александрова А. Ю. Международный туризм. — М.: Аспект Пре-

сс, 2001. — 464 с.

9. Борисов  К.  Г.  Международный  туризм  и  право. —  М.:  Из-во

«НИМП», 1999. — 352 с.

10. Гладкий Ю. Н., Чистобаев  А. И. Регионоведение. — М.: Гардари-

ки, 2002. — 384 с.

11. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. Учебное по-

собие. — М.: Нолидж, 1996. — 312 с.

12. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. — Львів: Видавни-

чий дім «Панорама», 2003. — 580 с.

13. Енджейчик И. Современный туристский бизнес. Экостратегии в

управлении фирмой. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 320 с.

14. Ивченко А. С. Вся Украина. — К.: ГНПП «Картографія», 2005. —

656 с.

15. Истомин  В. И., Лагутенко  Б. Т. Страны мира: Справочник туро-

ператора и туриста. — М.: Cоветский спорт, 1998. — 287 с.

16. Квартальнов В. А., Романов А. А. Международный туризм: поли-

тика развития. — М.: Советский спорт, 1998. —214 с.

17. Квартальнов В. А. Иностранный туризм. — М.: Финансы и стати-

стика, 1999. — 312 с.


18. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бі-

знесу. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.

19. Німеччина  у  фактах.  За  ред.  А.  Капплера. —  Франкфурт-на-

Майні: Соцієтетс, 1996. — 544 с.

20. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавст-

во. — К.: Знання, 2006. — 575 с.

21. Пик С. М. США — Велика Британія: «особливі відносини». —

К.: Знання, 2006. — 283 с.

22. Пузакова Е. П., Честникова  В. А. Международный туристичес-

кий бизнес. — М.: «Экспертное бюро-М», 1997. — 176 с.

23. Регіон  Балтійського  моря.  За  ред.  М.  Мальського,  Н.  Анто-

нюк. — Львів, 2005. — 359 с.

24. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение. — М.: Со-

ветский спорт, 2001. — 288 с.

25. Романов А. А., Саакянц Р. Г. География туризма. — М.: Советс-

кий спорт, 2002. — 464 с.

26. Сенин В. С. Организация международного туризма. — М.: Фи-

нансы и статистика, 1999. — 400 с.

27. www.book.narod.ru/stranoved/1.html

28. www.maxpj.h14.ru

29. www.planetakrim.com/

30. www.baltica.svoyage.ru/poland/poland.shtm

31. www.europa.km.ru/

32. www.medassist.ru/country/

33. www.medtour.info/

34. www.polska.ru/turystyka/

35. www.ski.ru

36. www.tours.ru

37. www.travel.ru

38. www.tourism.gov.ua

39. www.turizm.ru

40. www.tourism.crimea.ua/

41. www.tourinfo.ru/countries.htm

42. www.turist.ru/tour/country/country.shtml

43. www.visit-montenegro.com

44. www.voyage-luxe.ru/kos/

45. www.davs-tour.ruНАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Мальсьêа Марта Пилипівна Гамêало Михайло Зенонович Бордóн Ореста Юріївна

 

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

 

2-ãе видання, стереотипне

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Ориãінал-маêет підãотовлено

ТОВ «Центр  óчбової літератóри»

 

Підписано до дрóêó 06.07.2010. Формат 60х84 1/16

Дрóê офсетний. Папір офсетний. Гарнітóра PetersburgCTT.

Умовн. дрóê. арê. 12,6. Наêлад – 500 прим.

 

Видавництво «Центр  óчбової літератóри» вóл. Елеêтриêів, 23  м. Київ 04176 тел./фаêс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безêоштовно в межах Уêраїни)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

 

Свідоцтво  сóбєêта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006