Додаток 2

 

 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 2, ст. 5) (Вводиться в дію Постановою ВР

№ 1778-XII (1778-12) від 04.11.91, ВВР, 1992, № 2, ст. 6) (Із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 245/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, № 37, ст. 167)

 

Україна, керуючись Конституцією України (888-09), Декларацією про державний суверенітет України (55-12) та Актом проголошення не- залежності України (1427-12), неухильно проводить політику миру, ви- ступає за зміцнення безпеки народів України, виходячи із принципів непорушності державних кордонів, які є відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності, суверенітету та єд- ності України. Державний кордон України є недоторканним. Будь-які порушення його рішуче припиняються.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Державний кордон України

 

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що про- ходить по цій лінії, які визначають межі території України — суші, вод, надр, повітряного простору.

 

Стаття 2. Визначення державного  кордону  України  і забезпе-

чення його охорони

 

Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ра- ди України, а також міжнародними договорами України. Охорона дер- жавного кордону України є невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у здійсненні полі- тичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітар- но-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів. Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень вживає заходів


щодо забезпечення охорони та захисту державного кордону і території України (Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245/96-ВР від 18.06.96).

 

Стаття 3. Встановлення державного  кордону України

Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнарод-

ними договорами України, встановлюється:

1) на суші — по характерних точках і лініях рельєфу або ясно види-

мих орієнтирах;

2) на морі — по зовнішній межі територіального моря України;

3) на судноплавних річках — по середині головного фарватеру або

тальвегу річки; на несудноплавних річках (ручаях) — по їх середині або

по середині головного рукава річки; на озерах та інших водоймах — по

прямій лінії, що з’єднує виходи державного кордону України до берегів

озера або іншої водойми. Державний кордон України, що проходить по

річці (ручаю), озеру чи іншій водоймі, не переміщується як при зміні

обрису їх берегів або рівня води, так і при відхиленні русла річки (ру-

чаю) в той чи інший бік;

4) на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах — від-

повідно до лінії державного кордону України, яка проходила на місце-

вості до їх заповнення;

5) на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спору-

дах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудно-

плавних річок (ручаїв), — по середині цих споруд або по їх технологіч-

ній осі, незалежно від проходження державного кордону України на

воді.

 

Стаття 4. Позначення державного  кордону України

 

Державний кордон України на місцевості позначається ясно види- мими прикордонними знаками, форми, розмір і порядок встановлення яких визначаються законодавством України і міжнародними договора- ми України.

 

Стаття 5. Територіальне море України

 

До територіального моря України належать прибережні морські во- ди шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого від- пливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки. Географічні ко- ординати цих точок затверджуються в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша ширина тери- торіального моря України може встановлюватись міжнародними дого- ворами України, а при відсутності договорів — відповідно до загально- визнаних принципів і норм міжнародного права.


Стаття 6. Внутрішні води України

До внутрішніх вод України належать:

1) морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній,

прийнятих для відліку ширини територіального моря України;

2) води портів України, обмежені лінією, яка проходить через по-

стійні портові споруди, які найбільше виступають у бік моря;

3) води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги яких по-

вністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до бере-

га в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька проходів,

якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль;

4) води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історично на-

лежать Україні;

5) обмежена лінією державного кордону частина вод річок, озер та

інших водойм, береги яких належать Україні. (Пункт 5 статті 6 в редак-

ції Закону № 245/96-ВР від 18.06.96)

 

Стаття 7. Взаємовідносини з суміжними  державами у прикор-

донних питаннях

 

Прикордонні питання з суміжними державами вирішуються Украї- ною на основі взаємності і добросусідства відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України і міжнародних договорів України.

 

II. РЕЖИМ  ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  УКРАЇНИ

 

Стаття 8. Визначення режиму державного  кордону України

 

Режим державного кордону України — порядок перетинання дер- жавного кордону України, плавання і перебування українських та іно- земних невійськових суден і військових кораблів у  територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та пере- бування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України — визначається цим Законом, іншими актами законодавства України і міжнародними договорами України.

 

Стаття 9. Перетинання державного  кордону України

 

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше сполучення через державний кордон України здійснюється в пун- ктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України від- повідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України — це спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських


і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспор- тних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетина-

ють державний кордон України відповідно до цього Закону, інших ак-

тів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваже-

ними   на   те   державними   органами   України   і   публікуються   у

встановленому порядку. Повітряні судна перетинають державний кор-

дон України у спеціально виділених повітряних коридорах перельоту

відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а та-

кож правил, що видаються уповноваженими на те державними органа-

ми України і публікуються у встановленому порядку. Переліт держав-

ного  кордону  України  поза  повітряними  коридорами  допускається

тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, ка-

тастрофами  і   стихійним   лихом,   аварійно-рятувальні  та   аварійно-

відновлювальні формування перетинають державний кордон України

для локалізації та ліквідації таких ситуацій у порядку, що визначається

Кабінетом  Міністрів  України  відповідно  до  міжнародних  договорів

України. (Стаття 9 в редакції Закону № 245/96-ВР від 18.06.96)

 

Стаття 10. Виліт і посадка повітряних суден

 

Виліт українських та іноземних повітряних суден з території Украї- ни, а також їх посадка після вльоту на територію України провадяться в аеропортах (на аеродромах), відкритих для міжнародних польотів, де є контрольно-пропускні пункти Прикордонних військ України і митні установи. Інший порядок вильоту і посадки повітряних суден допуска- ється тільки з дозволу компетентних органів України.

 

Стаття 11.  Контроль  при  перетинанні  державного   кордону

України

 

Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному кон- тролю. У відповідних випадках здійснюється також санітарно- карантинний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, контроль за ви- везенням з території України культурних цінностей та інший контроль. Контроль організується і здійснюється у встановленому актами законо- давства України порядку.

 

Стаття 12. Пропуск  осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України

Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійсню-

ється Прикордонними військами України за дійсними документами на


право в’їзду на територію України або виїзду з України. Пропуск транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кор- дон України провадиться відповідно до законодавства України і міжна- родних договорів України. Відповідно до міжнародних договорів України Кабінетом Міністрів України може бути встановлено спроще- ний порядок пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України.

 

Стаття 13. Мирний прохід через територіальне море України

 

Мирний прохід через територіальне море України здійснюється з метою його перетинання без заходження у внутрішні води України або з метою проходу у внутрішні води і порти України чи виходу з них у відкрите море. Прохід вважається мирним, якщо при цьому не порушу- ється мир, а також правопорядок або безпека України.

Іноземні невійськові судна та військові кораблі користуються пра- вом мирного проходу через територіальне море України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Іноземні невійськові судна, здійснюючи мирний прохід, повинні прямувати звичайним навігаційним курсом або курсом, рекомендова-

ним компетентними органами України, а також морськими коридорами

або відповідно до схем поділу руху. Морські коридори і схеми поділу

руху вказуються на морських картах, що публікуються у встановлено-

му порядку. Капітан іноземного невійськового судна, який порушив

правила мирного проходу, несе відповідальність згідно з законодавст-

вом України.

Іноземні  військові  кораблі,  а  також  підводні  транспортні  засоби

здійснюють мирний прохід через територіальне море України в поряд-

ку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому під-

водні човни, інші підводні транспортні засоби повинні йти на поверхні і

під своїм прапором. У разі недодержання законодавства України, що

стосується проходу  іноземного  невійськового судна  або  військового

корабля (підводного човна, іншого підводного транспортного засобу)

через територіальне море України, та нехтування звернутою до них ви-

могою про необхідність додержання законодавства компетентні органи

України вправі зажадати від судна (корабля) негайно залишити терито-

ріальне море України.

 

Стаття 14. Порядок  заходження  іноземних  невійськових суден та військових кораблів у внутрішні води і порти України

 

Іноземні невійськові судна можуть заходити на рейди і в порти України, відкриті для заходження таких суден. Перелік відкритих для заходження іноземних невійськових суден рейдів і портів, порядок за- ходження і перебування в них, провадження вантажних і пасажирських операцій, сполучення суден з берегом, сходу на берег членів екіпажу


судна, відвідання суден особами, які не є членами екіпажу судна, та ін- ші правила, зв’язані з заходженням іноземних невійськових суден у внутрішні води і порти України, у частину вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні, і перебуванням у цих во- дах, встановлюються законодавством України і правилами, що публі- куються у встановленому порядку.

Іноземні військові кораблі, якщо не передбачено іншого порядку,

заходять у внутрішні води і порти України відповідно до правил їх від-

відування, що публікуються у встановленому порядку.

 

Стаття 15. Обов’язок  іноземних  невійськових суден і військо- вих кораблів  додержувати  у водах України  навігаційних та інших правил

 

Іноземні невійськові судна і військові кораблі під час плавання і пе- ребування в територіальному морі і внутрішніх водах України зо- бов’язані додержувати правил радіозв’язку, навігаційних, портових, митних, санітарних та інших правил. Іноземні невійськові судна і вій- ськові кораблі в разі вимушеного заходження в територіальне море, внутрішні води України або у разі вимушеного недодержання правил плавання і перебування в цих водах зобов’язані негайно повідомити про це адміністрацію найближчого порту України.

Стаття 16. Заборона  промислової,  дослідної та пошукової  діяль-

ності іноземних  невійськових суден і військових кораблів у водах

України

Будь-яка промислова, дослідна і пошукова діяльність іноземних не-

військових суден та військових кораблів у територіальному морі і внут-

рішніх водах України забороняється, за винятком випадків, коли така

діяльність здійснюється з дозволу компетентних органів України або на

підставі міжнародних договорів України.

 

Стаття 17. Заборона  плавання і перебування невійськових су-

ден і військових кораблів в окремих районах вод України

 

У територіальному морі України, внутрішніх водах України рішен- ням компетентних органів України можуть бути встановлені райони, в яких тимчасово забороняється плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів. Про встановлення таких районів оголошується у встановленому порядку.

 

Стаття 18. Порядок  здійснення  господарської діяльності  на державному  кордоні України

 

Судноплавство, користування водними об’єктами для потреб лісо- сплаву та інші види водокористування, створення різних гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх водах України, користування землею, лісами, тваринним світом, ведення гірничої справи, геологіч-


них розвідувань та інша господарська діяльність на державному кордо- ні України провадяться відповідно до законодавства України та міжна- родних договорів України і здійснюються таким чином, щоб забезпечу- вався належний порядок на державному кордоні України. Компе- тентними органами України за погодженням з Прикордонними війсь- ками України з урахуванням місцевих умов установлюється порядок здійснення всіх видів господарської діяльності на державному кордоні України.

 

Стаття 19. Тимчасове припинення  сполучення через  держав- ний кордон України  у разі загрози поширення інфекційних хвороб. Карантин.

 

У разі загрози поширення особливо небезпечних інфекційних хво- роб на території України або іноземної держави сполучення через дер- жавний кордон України на загрожуючих ділянках за рішенням Кабінету Міністрів України може бути тимчасово обмежено чи припинено, або встановлено карантин для людей, тварин, вантажів, насінного, садивно- го матеріалу та іншої продукції тваринного і рослинного походження, що перетинають державний кордон України.

 

Стаття 20. Порушники державного  кордону України

Порушниками державного кордону України є:

1) особи, які перетнули або намагаються перетнути державний кор-

дон України будь-яким способом поза пунктами пропуску через держа-

вний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон

України, але з порушенням правил його перетинання;

2) особи, які проникли або намагаються проникнути на українські

або іноземні транспортні засоби закордонного прямування з метою не-

законного виїзду з території України;

3) транспортні засоби є порушниками державного кордону України і

в тих випадках, коли вони перетинають державний кордон України в

підводному положенні або  перебувають у  цьому  положенні  під  час

плавання та перебування у водах України;

4) повітряні судна та інші літальні апарати, що перетнули держав-

ний кордон України без відповідного дозволу компетентних органів

України або вчинили інші порушення правил перельоту через держав-

ний кордон України. Порушенням державного кордону України є та-

кож перетинання його будь-якими іншими технічними або іншими за-

собами без відповідного на те дозволу або на порушення встановленого

порядку.

 

Стаття 21. Прикордонні представники України

Для вирішення питань, пов’язаних з підтриманням режиму держав-

ного кордону України, а також для врегулювання прикордонних інци-


дентів на певній ділянці державного кордону України з числа офіцерів Прикордонних військ України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку призначаються прикордонні представники України. Прикордонні представники України керуються законодавством України і міжнародними договорами України. Перехід (переїзд) державного ко- рдону прикордонні представники здійснюють на підставі спеціальних повноважень, що надаються Державним комітетом у справах охорони державного кордону України. Не врегульовані прикордонними пред- ставниками питання вирішуються у дипломатичному порядку.

 

III. ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ

 

Стаття 22. Прикордонна смуга  та контрольовані прикордонні райони

 

З метою забезпечення на державному кордоні України належного порядку Кабінетом Міністрів України встановлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися контрольовані прикордонні райони.

Прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж держав-

ного кордону України на його сухопутних ділянках або вздовж берегів

прикордонних річок, озер та інших водойм з урахуванням особливостей

місцевості та умов, що визначаються Кабінетом Міністрів України. До

прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового

відпочинку населення.

Контрольовані прикордонні райони встановлюються, як правило, в

межах території району, міста, селища, сільради, прилеглої до держав-

ного кордону України або до узбережжя моря, що охороняється Прико-

рдонними військами України. До контрольованого прикордонного ра-

йону включаються також територіальне море України, внутрішні води

України  і  частина  вод  прикордонних  річок,  озер  та  інших  водойм

України і розташовані в цих водах острови. (Стаття 22 в редакції Зако-

ну № 245/96-ВР від 18.06.96)

 

Стаття 23. Прикордонний режим

 

У прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, встановлюєть- ся прикордонний режим, який регламентує відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України правила в’їзду, тимчасового пе- ребування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пун- ктах базування самохідних та несамохідних суден, їх плавання та пере- сування у внутрішніх водах України (частина перша статті 23 із зміна- ми, внесеними згідно із Законом № 245/96-ВР від 18.06.96).


Передбачений частиною першою цієї статті порядок обліку і три- мання самохідних та несамохідних суден на пристанях, причалах і в пунктах базування, їх плавання і пересування в територіальному морі і внутрішніх водах України поширюється і на територію району, міста, селища, сільради, що прилягає до державного кордону України або до узбережжя моря, яке охороняється Прикордонними військами України, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не вста- новлено (Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Зако- ном № 245/96-ВР від 18.06.96).

Забороняється тримати самохідні та несамохідні судна поза встано- вленими пристанями, причалами і пунктами базування або на них, але з порушенням правил тримання, а також відходити від берега або прича- лювати до берега поза пристанями, причалами і пунктами базування.

 

Стаття 24. В’їзд у прикордонну смугу. Провадження робіт

 

Дозвіл на в’їзд, тимчасове перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу дають і здійснюють Прикордонні війська України разом з органами внутрішніх справ. У необхідних ви- падках Прикордонні війська України можуть запроваджувати додаткові тимчасові режимні обмеження на в’їзд і провадження робіт у прикор- донній смузі.

 

Стаття 25. Особливості  прикордонного режиму в частині  внут-

рішніх вод України

 

Частина внутрішніх вод України і розташовані в ній острови пере- бувають під контролем Прикордонних військ України. Пересування по берегу і льоду прикордонних річок, озер та інших водойм поза встанов- леними для цього шляхами, стежками або з порушенням правил пере- сування забороняється.

 

Стаття 26. Режим у пунктах  пропуску через державний кордон

України

 

Режим у пунктах пропуску через Державний кордон України — по- рядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у ме- жах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, мор- ських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'я- заної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, — визначається згідно з законодав- ством України компетентними органами за погодженням з Прикордон- ними  військами України.  У  приміщеннях і  місцях,  де  здійснюється


прикордонний контроль, Прикордонні війська України встановлюють додаткові режимні правила, що регламентують порядок допуску в них осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів і транс- портних засобів закордонного прямування, відправленні з пунктів про- пуску транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перети- нанню державного кордону України.

 

IV. ОХОРОНА  ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  УКРАЇНИ

 

Стаття 27. Охорона  державного  кордону  України  Прикордон-

ними військами і Військами повітряної оборони України

 

Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Прикордонні війська України, а в повітряному просторі — на Війська повітряної оборони України. При- кордонні війська і Війська повітряної оборони України при виконанні завдань по охороні державного кордону України керуються цим Зако- ном, Законом України «Про Прикордонні війська України» (1779-12), іншими актами законодавства України, міжнародними договорами України, а також актами, що видаються компетентними органами України. Обов’язки і права Прикордонних військ і Військ повітряної оборони України щодо охорони державного кордону України визнача- ються цим Законом, Законом України «Про Прикордонні війська України» та іншими актами законодавства України, а також актами, що видаються компетентними органами України (Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245/96-ВР від 18.06.96).

 

Стаття 27-1. Взаємодія в охороні державного  кордону

 

Прикордонні війська України в межах встановлених чинним зако- нодавством повноважень координують діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кор- дону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного ко- рдону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через дер- жавний кордон України.

Розпорядження Державного комітету у справах охорони державного кордону України з питань додержання режимів на державному кордоні,

видані в межах його компетенції, є обов’язковими для державних орга-

нів, зазначених у частині першій цієї статті (Закон доповнено статтею

27-1 згідно із Законом № 245/96-ВР від 18.06.96).


Стаття 28. Права  Прикордонних військ  України  щодо інозем-

них і українських невійськових суден

 

У територіальному морі і внутрішніх водах України Прикордонні війська України при виконанні покладених на них завдань щодо інозе- мних і українських невійськових суден мають право:

1) запропонувати судну показати національний прапор, якщо його не піднято, провести опит про цілі заходження судна у води України;

2) запропонувати судну змінити курс, якщо він веде в закритий для плавання район;

3) зупинити судно і провести його огляд, якщо воно не відповідає на сигнал опиту, перебуває в закритому для плавання районі, порушує ін-

ші правила заходження у води України, плавання і перебування в них, а також займається промисловою та іншою діяльністю на порушення за-

конодавства  України,  міжнародних  договорів  України.  Огляд  судна включає перевірку суднових та навігаційних документів, документів

членів екіпажу і пасажирів, документів на вантажі, а в необхідних ви-

падках — і суднових приміщень. Після огляду судна йому може бути

дозволено продовжити плавання у водах України з додержанням уста-

новлених правил, або запропоновано покинути води України, або його

може бути затримано відповідно до чинного законодавства;

4) поміщати на судно в необхідних випадках прикордонний наряд

для супроводження судна в порт або з порту до державного кордону

України;

5) знімати з судна і затримувати осіб, які вчинили злочин і підляга-

ють кримінальній відповідальності за законодавством України, переда-

вати цих осіб органам дізнання і слідства, якщо інше не передбачено

міжнародними договорами України;

6) переслідувати і затримувати у відкритому морі судно — поруш-

ник державного кордону України або судно, яке порушило закони чи

правила плавання і перебування у водах України, до заходження його в

територіальне море своєї країни або третьої держави в разі, якщо пере-

слідування почато в територіальному морі або внутрішніх водах Украї-

ни і велося безперервно.

 

Стаття 29.  Підстави   затримання  Прикордонними військами

України  іноземних та українських невійськових суден

 

Іноземне невійськове судно, яке перебуває в територіальному морі і внутрішніх водах України, затримується Прикордонними військами України та конвоюється в найближчий порт або інший відповідний пункт у випадках, якщо:

1) судно на шкоду безпеці України займається збиранням інформа-

ції або чинить будь-який інший акт, ворожий Україні;


2) судно перебуває у районі, оголошеному компетентними органами

України у встановленому порядку тимчасово закритим для плавання;

3) судно незаконно займається будь-якою промисловою, дослідни-

цькою або пошуковою діяльністю, скиданням і захороненням речовин,

шкідливих для здоров’я людей або живих ресурсів вод, чи інших відхо-

дів і матеріалів;

4) судно провадить висадку чи посадку людей, вивантаження чи на-

вантаження вантажів у не встановлених для цього місцях або у встано-

влених місцях, але без дозволу компетентних органів України;

5) судно здійснює без дозволу компетентних органів України під-

няття в повітря або прийняття на борт літальних апаратів;

6) члени екіпажу або інші особи, які перебувають на судні, пошко-

джують прикордонні знаки, засоби навігаційного огородження, кабелі

зв’язку, інші підводні або надводні об’єкти, що належать Україні;

7) капітан судна не пред’явив необхідних суднових і вантажних до-

кументів;

8) судно не підкоряється розпорядженням представників Прикор-

донних військ України або інших компетентних органів України;

9) судно перебуває в територіальному морі України, внутрішніх во-

дах України на порушення правил, встановлених цим Законом, міжна-

родних договорів України або загальновизнаних принципів і норм між-

народного права.

Рішення про затримання іноземного невійськового судна прийма-

ється Прикордонними військами України після його огляду. При цьому

судно, яке допустило порушення, зазначені в пунктах 2-9 цієї статті, за-

тримується Прикордонними військами України при встановленні ними

навмисності допущеного порушення або якщо судно завдає шкоди без-

пеці чи іншим інтересам України. Прикордонні війська України мають

право затримати і українське невійськове судно, яке допустило пору-

шення, передбачені пунктами 2-9 цієї статті, і конвоювати його в най-

ближчий порт або інший відповідний пункт.

 

Стаття 30.  Протокол   огляду   або  затримання  невійськового судна

 

Про огляд або затримання невійськового судна складається прото- кол, який підписується представником Прикордонних військ України і капітаном оглянутого або затриманого судна. Протокол складається українською і англійською мовами. У разі затримання судна у капітана вилучаються суднові та вантажні документи, які додаються до прото- колу. Якщо капітан оглянутого або затриманого судна вважає дії При- кордонних військ України неправомірними або не згоден із змістом протоколу, він може зробити будь-якою мовою застереження в самому протоколі або в окремому документі, що додається до протоколу. При відмові капітана підписати протокол у ньому робиться відповідний запис.


Стаття 31. Наслідки  затримання іноземних невійськових суден

 

Затримані іноземні невійськові судна передаються у встановленому порядку уповноваженим представникам відповідних іноземних держав, або видворяються за межі територіального моря та внутрішніх вод України, або у випадках, передбачених законодавством України, конфі- скуються за рішенням суду.

 

Стаття 32. Правила, що застосовуються до іноземних військо- вих  кораблів,   які  порушують   порядок  плавання і перебування у водах України

 

Щодо іноземних військових кораблів, які порушують закони Украї- ни або правила плавання і перебування в територіальному морі та внут- рішніх водах України, діють окремі правила.

 

V. УЧАСТЬ  ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ,

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН

В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  УКРАЇНИ

 

Стаття 33. Участь  державних  органів,  громадських організацій і громадян України  в охороні державного  кордону України

 

Державні органи, громадські організації, посадові особи зобов’язані подавати всесвітню допомогу Прикордонним військам України в охо- роні державного кордону України. Охорона державного кордону України здійснюється при активній участі громадян України. Державні органи і громадські організації сприяють Прикордонним військам України у залученні громадян України на добровільних засадах до охо- рони державного кордону України.

Громадянам України, які беруть участь в охороні державного кор-

дону України, держава гарантує захист життя і здоров’я від злочинних

посягань (Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом

№ 245/96-ВР від 18.06.96).

Порядок участі громадян України в охороні державного кордону та

їх соціальний захист визначаються відповідними актами законодавства

(Статтю 33 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 245/96-

ВР від 18.06.96).

 

Стаття 34. Обов’язки державних  органів,  громадських органі- зацій, посадових осіб, громадян, пов’язані  з забезпеченням охорони державного  кордону України

 

Державні органи, громадські організації, посадові особи, а також громадяни зобов’язані додержувати режиму державного кордону Украї-


 

 

 

 

211

 

ни, виконувати вимоги прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства  про державний кордон України

 

Особи, винні в порушенні або спробі порушення державного кордо- ну України, його режиму, прикордонного режиму або режиму в пунк- тах пропуску через державний кордон України, у незаконному перемі- щенні або спробі незаконного переміщення через державний кордон України вантажів, матеріалів, документів та інших предметів, а також в інших порушеннях законодавства про державний кордон України, не- суть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством України.

 

Голова Верховної Ради України      Л. КРАВЧУК

м. Київ, 4 листопада 1991 року

№ 1777-XII