ПЕРЕДМОВА

 

Якісні зміни у міжнародному економічному розвитку суспіль- ства в напрямі постіндустріального ринку зумовили бурхливий розвиток туристичної індустрії. Міжнародний туризм і подорожі поступово стають однією з найпотужніших світових індустрій. За даними Світової ради з туризму та подорожей внесок цієї галузі у світовий ВВП, світові інвестиції, податкові надходження стано- вить близько 11 %, туристична індустрія забезпечує зайнятість понад 11 % працездатного населення.

Низка трагічних подій, які вплинули на світову туристичну індустрію (терористичні акти, природні катастрофи, не змогли зупинити розвиток міжнародного туризму, що почався у 2004 р. та впевнено продовжився у 2005 р. У 2005 р. кількість прибулих міжнародних туристів збільшилася на 5,5 % і досягла 808 міль- йонів, тоді як десять років тому ця цифра становила 592 млн осіб. Проблеми, що виникали, позначалися на місцевому рівні в коро- ткостроковій перспективі, однак вони не вчинили істотного впливу на світові та регіональні туристичні потоки. Згідно зі ста- тистичними даними СОТ за 2005 р. темпи зростання міжнарод- них туристичних потоків виявились майже на 1,5 % вище довго- строкового прогнозу середньорічних темпів зростання в 4,1 %.

Слід зазначити нерівномірність розвитку міжнародного тури- зму в різних регіонах світу, а також його достатньо диференційо- вану прибутковість, що доводять дані ВТО. Половина всіх при- булих  туристів  припадає  на  Європу —  400  млн  осіб,  зокрема Францію, Італію, Іспанію, Велику Британію. Європейський ринок туристичних послуг є демократичним, доступним для людей із середнім рівнем доходів, ціни на послуги в готелях, харчування в ресторанах приблизно однакові.

Збільшення кількості туристів у 2005 р. досягло рекордної цифри наближеної до 19 мільйонів. Найбільше зростання про- стежувалося  в  Північній  Європі  (+7 %),  де  лідирувала  Велика Британія (+10 % із січня по листопад). Міжнародні туристичні

потоки в Південну і Середземноморську Європу збільшилися на

6 %. Кращі показники в цьому субрегіоні в Туреччини (+20 %),

де кількість туристів збільшилася на 3,4 млн і перевищила 20-

мільйонну позначку. Високі результати мали Іспанія (+6 %), Хо-

рватія (+7 % із січня по листопад), Ізраїль (+27 % із січня по жов-

тень), а також Сербія і Чорногорія (+26 % із січня по жовтень).

Результати Західної, а також Центральної і Східної Європи ста-

новили, відповідно +3 і +4 %. У Центральній і Східній Європі лі-

пші показники в країн Балтії: Латвія (+20 %), Литва (+15 % із сі-

чня по вересень) і Естонія (+7 % із січня по листопад).

Виїзний турпотік України у 2005 р. збільшився внаслідок ор-

ганізованого туризму, порівняно з 2004 роком на 6 %, або на 1,0

млн осіб та становив 16,5 млн осіб. Найбільшу частку в структурі

виїзного туризму мають країни СНД (51 %) і ЄС (44 %). Голо-

вними країнами виїзного туризму є Росія — близько 6 млн осіб

(36 %), Польща — 4,4 млн осіб (26 %), Угорщина — 2,0 млн осіб

(12 %).

На  2006  р.  зберігаються  три  основні  чинники,  які  можуть

вплинути на обсяги туристичних потоків. По-перше, швидше за

все, тероризм як і раніше буде головною загрозою, проте досвід

доводить, що останнім часом наслідки терактів мають обмежені

та короткострокові властивості. По-друге, зростання цін на енер-

гоносії, інфляція і процентні ставки можуть у кінцевому підсумку

позначитися на розвитку світової економіки. Дотепер вплив цих

чинників був обмеженим, оскільки зростання цін було наслідком

могутнього економічного розвитку, що супроводжувався збіль-

шеним попитом на енергоресурси. Якщо ситуація не зміниться,

економічний розвиток країн Азії може виявитися під сумнівом,

що позначиться на індустрії туризму. По-третє, серйозну загрозу

для туристичного сектора може становити подальше поширення

пташиного грипу. Пташиний грип зафіксовано у світі вже кілька

років, однак дотепер він поширювався головно на птахів, про-

стежувалися також окремі випадки захворювання людей, що міс-

тилися в безпосередньому контакті з хворими тваринами. Вна-

слідок   цього   передача   вірусу   від   людини   до   людини   не

зафіксована і важко сказати, чи відбудеться взагалі подібна мута-

ція, а якщо відбудеться, то де і коли.

Збільшення обсягів туристичних потоків, зокрема в Європі,

зумовлює зростання практичної ролі та значення туристичного

країнознавства. Навчальний посібник є першим у серії «Туристи-

чне   країнознавство»,   яка   започаткована   кафедрою   туризму

Львівського національного університету імені Івана Франка.