Анотація

 

М. П. Мальсьêа, М. З. Гамêало, О. Ю. Бордóн

 

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

 

2-ãе видання, стереотипне

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Реêомендовано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни для стóдентів вищих навчальних  заêладів

 

Київ

«Центр  óчбової літератóри»

2010


УДК   379.85(075.8)

ББК  Ч518я73

М  21

 

Гриф надано Міністерством освіти і наóêи Уêраїни (Лист № 1.4/18-Г-2340 від 24.12.2007)

 

Рецензенти:

Любіцева О. О.  – доêтор еêономічних наóê, професор  Київсьêоãо наці-

ональноãо  óніверситетó імені Тараса Шевченêа;

Кравців В. С.  – êандидат еêономічних наóê (Інститóт реãіональних до-

сліджень  НАН  Уêраїни);

Кишаêевич Б. Ю.  – êандидат еêономічних наóê, доцент Дроãобицьêоãо державноãо  педаãоãічноãо óніверситетó імені Івана Франêа.

 

Мальсьêа М. П., Гамêало М. З., Бордóн О. Ю.

М 21 Тóристичне êраїнознавство. Європа.: Навч.  посіб. – 2-ãе вид., – К.:

Центр  óчбової літератóри, 2010. – 224с.

 

ISBN  978-966-364-834-7

 

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види ту- ризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

 

 

УДК   379.85(075.8)

ББК  Ч518я73

 

© Мальсьêа М. П., Гамêало  М. З.,

Бордóн О. Ю., 2010

© Центр óчбової літератóри, 2010