ЛАТВІЯ

 

Офіційна  назва —  Латвійська  Республіка.  Столиця —  Рига. Час рівний київському. Офіційна мова — латишська. Національ- на  валюта —  лат.  Територія —  64,5  тис.  км2.  Населення —

2,5 млн осіб (латиші, росіяни, білоруси, українці). Основні релі- гії: протестантство, католицизм, православ’я. Найбільші міста, тис. осіб: Рига — 800, Даугав-пілс — 118, Лієпая — 98, Елгава —

71, Юрмала — 59, Вентспілс — 47.

 

Географічне положення

 

Латвія розміщена на березі Балтійського моря і межує з Лит- вою на півдні, Естонією на півночі, Росією на сході і Білорусією на південному сході. Внутрішні області країни горбкуваті, з гус- тими лісами, понад 3000 озер і 12 000 рік. Клімат у Латвії помір- ний із невеликими коливаннями температури.

 

Державний устрій

 

За формою правління Латвія — демократична республіка. Ви-

борчі права мають 1,8 млн її жителів, а 480 тисяч мають статус

«негромадян» і не можуть брати участі у виборах. Главою держа-

ви є — прем’єр-міністр, звичайно, лідер парламентської фракції,

що перемогла на виборах. Президентa Латвії обирає парламент

на чотири роки, здійснює представницькі функції, хоча може за-


блокувати прийняття визначних рішень. Латвія розділена на чо-

тири історичних регіони: Відземе, Курземе, Латгале і Земгале.

 

Історичні факти

 

До кінця ХІІ ст. територія нинішньої Латвії була заселена племенами древніх балтів: курши, сели, земгали ще не мали своєї державності, займалися сільським господарством і були язични- ками. Наприкінці ХІІ ст. німецькі хрестоносці захоплюють ці зе- млі і на території нинішньої Латвії й Естонії утворюють конфе- дерацію феодальних держав — Лівонію. На початку ХІІІ ст. Ригу, Цесіс, Лімбажі, Кокнес і Валмієру прийняли в об’єднання північ- но-німецьких торгових міст — «Ганзейський союз», що сприяло бурхливому розвитку цього регіону. Рига стає важливим торго- вим пунктом між заходом і сходом. У 1558 р. Росія, Польсько- Литовське князівство і Швеція почали війну за володіння цими територіями, яка закінчилася в 1583 р. розділом Лівонії між Польсько-Литовським князівством і Швецією. Унаслідок поразки в Північній війні Швеції, Латвія переходить до Російської імперії (1710—1917). З кінця ХІХ ст., у Латвії посилюється національна самосвідомість, виникають зачатки національного руху, що при- водить до повного відокремлення від СРСР в 1990 р.

 

Туризм

 

Рига. Екскурсія містом починається з Ризького замку, який збудований у 1330 р. Його неодноразово перебудовували різні власники. Зараз замок — резиденція президента Латвії. Над ним завжди майорить прапор Латвійської республіки, а в ті дні, коли Президент є в країні, і прапор Президента. Крім того, у замку є кілька музеїв: Закордонного мистецтва, Історії Латвії, літератури, театру і музики.

Наступним об’єктом, який варто відвідати, є Етнографічний музей. Музей заснований у 1924 р., з метою запам’ятати і відтво- рити уклад життя латишів у ХVI—XIX ст. Сюди з усіх країв Лат- вії були перевезені й встановлені під відкритим небом дійсні жи- тлові і господарські будівлі селян, рибалок і ремісників, а також

корчма і вітряний млин. У виставковому залі — виставки при- кладного мистецтва. Улітку проводяться концерти органної і фо- льклорної  музики,  ярмарки  народного  прикладного  мистецтва. Тут можна придбати оригінальні сувеніри з дерева, шкіри, янта- рю, плетені вироби.


«Три брати» — три будинки по вулиці Маза Пілс (Мала Зам- кова). Зразок житлової архітектури середньовічної Риги. Найста- рший із «братів» крайній правий у ряді, якщо стояти до будинків обличчям, був побудований наприкінці XV ст.

Домський собор. Будівництво Домського собору і монастиря почали в 1211 р. і продовжували багато століть. Остаточно баро- кові обриси 90-метрова вежа набула у 1766 р. У соборі міститься орган — один із найбільших у світі. Він був встановлений у 80-х роках ХІХ ст. Спеціальні мелодії для органа Домського собору

писав Ференц Ліст.

Шведські  ворота   прорубані  в  ризькій  фортечній  стіні  в

1689 р. За легендою будинок, де зараз є ворота, належав багатому

ризькому купцю. Щоб не платити постійно податки при ввозі то-

варів у місто, він прорубав цей проїзд. Це єдині міські ворота Ри-

ги, що збереглися в первісному виді.

Порохова вежа.  Єдина збережена вежа ризької фортечної сті-

ни. Побудована в ХІІІ ст., вона була найбільшою і до XVII ст. за-

хищала головний сухопутний в’їзд у місто. Пороховою вона ста-

ла називатись із XVII ст., коли в ній почали зберігати порох.

Зараз тут розміщений Військовий музей.

Будинок котів.  Будинок побудований у 1910 р. Згідно з леге-

ндами багатий купець, латиш за національністю, якого не хотіли

приймати в Гільдію, де заправляли німці, побудував цей буди-

нок і встановив на ньому котів, задом звернених до будинку Гі-

льдії. Після тривалих судових розглядів, справи купця, начебто,

були  залагоджені,  а коти  повернені  в  більш дипломатичному

напрямі.

Мала гільдія. Гільдії — союзи городян і об’єднання за родом

занять, почали створюватися з 1221 р. Мала гільдія утворилася в

ХІІІ ст. Перший будинок був побудований у XIV ст. і його неод-

норазово  перебудовували.  Нинішній  будинок  побудований  у

1864—1866 рр. і останній раз реставрований у 2000 р. Інтер’єр

будинку багато оброблений: вікна прикрашені вітражами з цехо-

вими гербами, портретами старшин ремесел і гільдії, настінним

живописом із видами міста.

Пам’ятник  Свободі — символ незалежної Латвії. З моменту

здобуття незалежності почалися пошуки придатного художнього

рішення, був організований збір пожертвувань. У 1931—1935 рр.

монумент був споруджений, його автором є відомий латишський

архітектор Карлис Залі. Статуя Свободи (скульптор Р. Мірсме-

ден) тримає в руках три зірочки — символи історичних областей

Латвії: Курземе, Відземе, Латгале. У 2001 р. було проведено по-


вну реконструкцію пам’ятника, встановлено почесну варту, про-

водяться урочисті заходи.

Конвенту Сету.  У ХІІ ст. на цьому місці був замок Ордена

Хрестоносців. Будинки, що примикали до нього, і двори одержа-

ли ім’я «дворик конвенту» за назвою типу забудови. Громадяни

Риги,  намагаючись  звільнитися  від  влади  Ордена  наприкінці

ХІІІ ст., зруйнували замок і будівлі, що примикають до нього.

В 1330 р. місто зазнало поразки, жителі змушені були побудувати

новий замок на березі р. Даугави, а госпітальне подвір’я старого

замку почало називатися Конвентом св. Духа. Тут з 1488 р. був

заснований монастир терціаріїв. Сьогодні Конвенту Сету — це

самостійний світ у центрі Старого міста, що охоплює готель, му-

зей порцеляни, антикварні магазини і численні кафе. У дворик

Конвенту ведуть усього чотири входи, що на ніч зачиняються.

Вежа  Петра. Перша згадка про церкву св. Петра датується

1209 р. Це була головна церковна споруда середньовічної Риги.

Тут діяла одна з найстаріших шкіл. Церква багаторазово горіла, її

добудовували  і  перебудовували.  Останній  раз  дерев’яна  вежа

згоріла від снаряду в 1941 р. У 1973 р. вона була відновлена, але

стала вже не дерев’яна, а металева. У середньовіччі церква св.

Петра була найвищим у Європі будинком дерев’яної конструкції,

і донедавна — найвищим будинком у Ризі (123,25 м). На ниж-

ньому (57 м) і верхньому (71 м) рівнях вежі є оглядові майданчи-

ки, з яких відкривається чудесний вид на дахи Старого міста,

центр Риги, ріку Даугаву. Церква св. Петра — лютеранська, по

неділях тут проходять богослужіння. Шпиль вежі увінчаний Пів-

нем, що символізує пильність і здатний уберегти від погані.

Будинок Чорноголових уперше згадується в 1334 р. Спочатку

був місцем збору городян, згодом (у XV ст.) ризький мігістрат

здає парадний зал Братерству Чорноголових, а з 1713 р. весь бу-

динок переходить у їхню власність. Братерство Чорноголових —

об’єднання молодих неодружених іноземних купців. Як заступ-

ника вони обрали собі св. Маврикія. Чорноголові використовува-

ли  будинок  для  представницьких  цілей  і  зберігання  товарів.

У будинку існував підземний хід, що вів до ріки Даугава, до їх-

ньої власної пристані. На площі перед Будинком Чорноголових є

статуя Роланда — символ судової влади, волі і незалежності се-

редньовічного міста, а також охорони торгівлі. Зараз у будинку

Чорноголових знаходиться музей і концертний зал.

Центральний  ринок м. Риги — найбільший ринок у Європі.

Він складається з чотирьох головних павільйонів (м’ясний, риб-

ний, овочевий, молочний). Продуктами на березі Даугави торгу-


вали починаючи з 1571 р., а в 1863 р. тут було збудовано торгові ряди. Сучасна споруда ринку збудована у 1930 р. Для його будів- ництва було використано конструкції ангарів для дирижаблів, за- лишені німцями після Першої світової війни. Ринок Риги вражає своїми розмірами, запахами, чистотою і здачею до сантима.

Цесіc — невелике містечко, розташоване в центрі історичної області Відземе, за 90 км від Риги. Засноване на початку ХІІІ ст. Головним туристичним об’єктом є замок Лівонського ордену (1207), який зазнав незначних руйнувань під час Північної Війни

(1700—1721 рр.). На даний час він є найкраще збереженою фор- тифікаційною спорудою ХІІІ ст., поєднує в собі елементи готики, класицизму і бароко. З найдавніших споруд варто виділити також церкву св. Іоанна (ХІІІ ст.). В Новому замку (XVIII ст.) розміще- но історичний музей і музей мистецтв. Старе місто Цесіса скла- дається із декількох вузеньких вулиць, які зберігають середньові-

чне планування, а також вкриті бруківкою. З 2001 року кожного літа в місті проводять Балтійський фестиваль середньовіччя.

Елгава — містечко, яке розміщене на берегах р. Лієлупе за

40 км від Риги. Дата заснування міста вважається 1265 р., коли

був збудований замок Лівонського ордену. Перша назва міста —

Мітава, збереглася до 1917 р. Головний туристичний об’єкт —

Елгавський палац, який збудований за проектом Ф. Б. Растреллі в

стилі бароко. Будівництво тривало в два етапи: з 1738—1740 рр. і

з 1763—1772 рр. завершував будівництво С. Йенсен, який надав

споруді деякі риси класицизму. На даний час у палаці знаходить-

ся Латвійська сільськогосподарська академія, а також виставка

експонатів часів Курляндського герцогства.

Вентспілс. За останні п’ять років Вентспілс став одним із най-

популярніших туристичних центрів Латвії. Будучи великим по-

ртом, місто активно вкладає доходи  від нафтового транзиту в

розвиток туристичної інфраструктури.

Замок лівонського ордена (ХІІІ—ХІV ст.). Цілком відновлена

пам’ятка старовини, звідки бере початок місто. У ньому розмі-

щений  історичний  музей,  оснащений  за  сучасною  технікою.

«Пляж  блакитного  прапора» — добре обладнаний пляж, відпо-

відає стандартам ЄС. Звідси можна прогулятися до південного

молу, що виступає в море на 1 км, де розміщений діючий маяк

(1814), світло якого можна бачити на відстані 23 км. У приморсь-

кому парку розміщений етнографічний музей під відкритим не-

бом, де є зразки рибальських шхун, якорів, млин і багато чого

іншого. У парку прокладена вузькоколійна дорога, якою курсує

справжній потяг «Зозуля» зразка 1916 р. Дитяче  містечко з різ-


номанітними сучасними атракціонами. Всі атракціони розбиті на групи за віком (є свої мотузкові сходи і для п’ятилітніх і для де- сятилітніх), кожна група присвячена певному місту світу, які мо- жна відшукати на глобусі висотою 1,5 метра, що стоїть біля вхо- ду. Відкритий аквапарк із гірками, саунами, джакузі, кафе. Температура води в басейнах завжди +23оС. В олімпійському центрі Вентспілса створено скейтпарк, ковзанку, басейн і багато чого іншого.

Лієпая — третє за величиною місто Латвії, розміщене на узбе- режжі  Балтійського  моря.  Населення —  87  тис.  осіб.  Перша письмова згадка про Лієпаю датується 1253 р. У травні 2003 р. місто відзначило своє 750-річчя. Лієпая знаходиться на відстані

200 км від Риги, і всього за 50 км від кордону з Литвою. Право-

славний собор  св. Миколая —  перлина  Лієпаї.  Побудований  у

1900—1903 рр. на території військового порту. Перший камінь у

його фундамент заклав Цар Микола II. На даний час собор по-

ступово відновлюють на кошти парафіян, тут регулярно прохо-

дять служби. Пішохідна вулиця Тіргоню (купецька), де розміщені

популярні кафе і магазини. Церква св. Анни, найдревніша в Ліє-

паї, збудована в 1508 р.

Особливість Лієпаї в тому, що з початку ХХ ст. тут знаходив-

ся великий військово-морський порт, форпост Російської Імперії

на Балтійському морі. Військове містечко, що зараз вважається

частиною міста, тривалий час, аж до відновлення незалежності

Латвії, було закритою самостійною зоною. Після виходу радян-

ської армії містечко спорожніло, і зараз колишню військову ін-

фраструктуру використовують для туристичних цілей. На місці

фортів, збережених із царських часів, відбуваються бої в пейнт-

бол.  У  гарнізонній  в’язниці  порту  розігрується  театралізоване

дійство «За ґратами», у стилі екстрім — ви у в’язниці: допит, ме-

дичний огляд, повернення у тюремну камеру. При бажанні, за

додаткову плату, у камері можна залишитися до ранку.

 

Санаторне лікування

 

Юрмала — найбільший курорт у Прибалтиці, розміщений за

20 км від Риги, на березі Ризької затоки. Унікальний, золотавий

оксамитовий пляж простягається на 32 км. Пляжі в Юрмалі від-

повідають  найвищим європейським  стандартам чистоти. Непо-

вторність Юрмалі додає неглибоке море, в якому можна не тіль-

ки плавати, але і гуляти, стояти, сидіти і лежати, а також високі

сосни, що облямовують пляж, соснове повітря і затишні дюни.


Юрмала — місто-парк, забудований двоповерховими маєтка- ми оригінальної архітектури, дерев’яного зодчества і сучасних котеджів. У Юрмалі знаходяться унікальні мінеральні джерела і лікувальні грязі. Санаторії і пансіонати Юрмали мають давній досвід лікування багатьох захворювань, і пропонують оздоровчі процедури за прийнятними цінами. У місті розвинута інфрастру- ктура відпочинку і розваг: кафе, ресторани, тенісні корти, ігрові зали. У концертному залі «Дзинтарі» усе літо проходять концер- ти  зірок  світової  величини,  фестивалі  «Нова  Хвиля»,  «КВН»,

«Юрмаліна».

Бєлорусія — санаторій, розміщений на березі моря, в центрі

Юрмали. Пропонується затишне і комфортабельне розміщення в

11-поверховому житловому комплексі, а також у двоповерховому

спальному корпусі. Новітні лікувальні, діагностичні та реабіліта-

ційні технології, оздоровчі програми, стоматологія, програми ко-

рекції фігури й естетики тіла. До послуг гостей: басейн, сауна,

інфрачервона і турецька лазні, різноманітні процедури: перлові,

вихрові ванни, ванни з різними лікувальними екстрактами і бага-

то іншого.

Бурштиновий берег. Санаторій знаходиться на березі моря, від

аеропорту Риги — 37 км і 45 км від залізничного вокзалу (транс-

фер на замовлення). Спальний корпус розрахований на 105 номе-

рів.  Лікувальний  корпус  із  водо-грязелікарнею  розміщений  на

охоронюваній території площею 19 га серед величезних сосен і

мальовничих піщаних дюн, покритих м’яким зеленим килимом з

моху.  Основний  профіль —  лікування  захворювань  серцево-

судинної системи й опорно-рухового апарату. Медичні послуги

охоплюють сірководневі і перлові ванни, грязьові аплікації, фізі-

отерапію, магніто-лазерну терапію, масаж класичний, підводний і

антицелюлітний. До послуг гостей 20-ти метровий басейн, сауна,

відкриті тенісні корти, волейбольний майданчик.