11.3. ЕМУЛЬСІЙНІ ЖИРОВІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Перспективи для розробки нових видів спредів — емульсійних продуктів, які містять жирову й водну фази, пов’язані з пошуком поліпшувачів і технологічних прийомів, які підсилюють їх фізіологічно функціональні властивості (рис. 11.6).

Розробка нових видів функціональних емульсійних продуктів базується на включенні в рецептуру речовин з науково доказаним лікувально-профілактичним ефектом. У деяких видів майонезу яєчний порошок повністю замінений знежире- ним соєвим борошном.


Завдяки особливим технологічним прийомам розроблені нові види майонезів з біологічно активною добавкою на основі морської капусти,  збагаченої селеном. Вибір добавки обумовлений тим, що морська капуста є природним джерелом мак- ро- і мікроелементів, причому ряд мікроелементів, у тому числі рідкоземельні ме- тали, можуть накопичуватися водоростями в кількостях, що в багато разів переви- щують  концентрацію цих  елементів у  морській  воді.  Морська  капуста  містить калій, магній, марганець, залізо, цинк, фосфор, селен, йод, фтор та інші, більшість з яких входять до складу ферментів. Із біогенних мікроелементів найбільш вагомими є селен і йод.

Селен вважають одним із цінних компонентів антиоксидантного захисту органі- зму, здатний підвищувати його стійкість до несприятливих дій довкілля. Він бере участь у функціонуванні ферментних систем, каталізуючи деструкцію пероксидів і ліпопероксидів, що пов’язано з підтриманням гомеостазу організму. Активність де- яких ферментів прямо пропорційна концентрації селену в раціоні. Сполуки селену відіграють важливу роль у зростанні ступеню гемолізу еритроцитів. З підвищенням рівня споживання селену цілісність цих клітин крові стабілізується.

Селен інгібірує окислення гемоглобіну до метгемоглобіну. Солі селену каталі- зують швидкість утворення АТФ (аденозинтрифосфорної кислоти) через активу- вання неспецифічних фосфатаз і аденозинтрифосфатази. Органічно зв’язаний селен мітохондрій і ендоплазматичного ретикулума сприяє перенесенню електронів у ди- хальному ланцюжку мітохондрій. Селеноамінокислоти сприяють зниженню утво- рення вільних радикалів внаслідок дії радіоактивного випромінювання, які є небез- печними для мембран клітин і субклітинних органел. Дефіцит селену — один із факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, захворювання серця, судин. З метою профілактики дефіциту елемента створюються функціональні продукти, збагачені селеном. Вітаміни, що містяться в рослинній сировині, сприяють кращо- му засвоєнню цього мікроелемента.

Вміст мікроелементів і вітаміна С у морській капусті наведений у табл. 11.4.

 

 

 

 

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ВІТАМІНА  С У МОРСЬКІЙ КАПУСТІ


Таблиця 11.4

 

 

 

Мікроелемени і вітамін С

Вміст мікроелементів (мг/кг) і вітаміну С (мг %) у морській капусті

свіжовиловленої

ГК за СанПіН 2.3.2.1078-01

обробленої селенатом натрію

Свинець

0,073

0,5

0,070

Кадмій

не виявлено

1,0

не виявлено

Миш’як

0,01

5,0

0,001

Ртуть

не виявлено

0,1

не виявлено

Йод

17

16

Селен

0,1

8,8

Вітамін С

103

112

 

Обробка морської капусти селенатом натрію, підвищує вміст селену в ній у 50—

90 разів.

 

Майонез. За результатами органолептичної оцінки, до складу майонезу можна вносити до 1 % морської капусти, а в 100 г продукту вміст селену знаходиться на рівні 5—20 % рекомендованої добової дози.

Мінеральний склад майонезів представлено в табл. 11.5.

 

Таблиця 11.5

 

ВМІСТ МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У МАЙОНЕЗАХ

 

 

 

Елемент

 

Вміст макро- і мікроелементів у майонезах, мг/кг

 

ПД по СанПіН 2.3.2.1078-01

 

Особливий 1

 

Особливий 2

 

Кадмій

 

0,05

 

0,002

 

0,002

 

Свинець

 

0,3

 

0,018

 

0,017

 

Миш’як

 

0,1

 

Не вияв.

 

Не вияв.

 

Ртуть

 

0,05

 

Не вияв.

 

Не вияв.

 

Кальцій

 

 

0,91

 

0,88

 

Магній

 

 

0,03

 

0,03

 

Залізо

 

 

0,03

 

0,03

 

Кобальт

 

 

0,0001

 

0,0001

 

Калій

 

 

6,2

 

6,3

 

Йод

 

 

0,16

 

0,16

 

Селен

 

 

0,001

 

0,088

 

Майонези з добавкою морської капусти з селеном вважаються екологічно чистими продуктами, які можна рекомендувати для функціонального харчу- вання.

Розроблена рецептура і технологія приготування майонезу функціонального призначення  «Каротиновий»,  з  використанням  30 %-вої  жирової  суспензії  β- каротину фірми Hoffman la Roche (Швейцарія). Емульгаторами служать порошко- подібні фруктово-овочеві напівфабрикати. Для стабілізації емульсій застосовують альгінат натрію, який виступає не тільки регулятором структурно-механічних влас- тивостей майонезів, але й служить блокатором й декорпорантом радіонуклідів, со- лей важких металів та інших ксенобіотиків. Додаткова вітамінізація з допомогою аскорбінової кислоти створює кисле середовище, що формує функціональні й орга- нолептичні властивості емульсії Рецептури й показники якості лікувально-профілактичних майонезів наведені в табл. 11.6—11.9.

 

РЕЦЕПТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ МАЙОНЕЗІВ, %


Таблиця 11.6

 

 

 

Компонент

Майонез

«Сонечко»

Майонез

«Каротиновий»

Суміш рослинних рафінованих дезодорованих олій

48,0

63,0

Порошкоподібний абрикосовий напівфабрикат

7,2

Порошкоподібний морквяно-молочний напівфабрикат

7,9

Сіль

0,8

0,8

Альгінат натрію

1,5

1,5

Аскорбінова кислота

0,025

0,028

30 %-ва масляна суспензія β-каротину

3,8

3,8

Вода

38,675

22,972


 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МАЙОНЕЗІВ


Таблиця 11.7

 

 

 

Показник

Майонез

«Сонечко»

Майонез

«Каротиновий»

Масова частка жиру, %, не менше

50,0

65,0

Масова частка вологи, %, не більше

42,7

23,0

Кислотність у перерахунку на оцтову кислоту, %, не більше

0,42

0,42

Водневий показник (рН) за 20 °С

4,9—5,3

4,9—5,3

Стійкість емульсії, % незруйнованої емульсії, не менше

98,0

98,0

Ефективна в’язкість при 20 °С і швидкості зсуву 3 с–1, Па.С

15,9—19,8

15,9-19,8

Харчова цінність на 100 г продукту, г жир

білок

вуглеводи (у тому числі харчові волокна)

50,01,06,1 (1,7)

65,01,06,1 (1,7)

Енергетична цінність на 100 г продукту, ккал

472

631

 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МАЙОНЕЗІВ


Таблиця 11.8

 

 

Показник

Характеристика

Зовнішній            вигляд,

консистенція

Однорідна, пухка маса консистенції густої сметани з одинокими пухирцями повітря

Смак

Слабкокислий з легкими смаковими відтінками порошкоподібних напівфабрикатів,

які входять у рецептуру

Запах

Легкий запах порошкоподібних напівфабрикатів, які входять у рецептуру

Колір

Яскраво-оранжевий, однорідний в усій масі

 

 

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ МАЙОНЕЗІВ


Таблиця 11.9

 

 

Показник

Значення

Свинець, мг/кг

Кадмій, мг/кг

Ртуть, мг/кг

Миш’як, мг/кг

Цинк, мг/кг

0,31

Мідь, мг/кг

0,25

Цезій-134, 137, Бк/кг

24

Стронцій-90, Бк/кг

19

Антибіотична активність

Не виявлена

Кількість  мезофільних  аеробних  і  факультативно-анаеро-

бних мікроорганізмів, х103, КУО/г

1,0—1,1

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), г/см3

В 0,01 г не виявлено

Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели, г/см3

В 25 г не виявлено

Стафілококи, г/см3

В 1 г не виявлено

Плісень, КУО/г

Не виявлено

Дріжджі, КУО/г

Те ж


На основі проведених досліджень перспективним вважають використання фрук- тових порошкоподібних напівфабрикатів і альгінату натрію у виробництві функці- ональних майонезів з антимутагенними добавками β-каротину. Найбільш прийнят- ним, з точки зору функціонального харчування, є застосування як підкислювача майонезів аскорбінової кислоти.

Майонез «Каротиновий» є функціональним продуктом, здатним перешкоджати дії мутагенних факторів у середовищі.

Науковцями НУХТ розроблені стабілізаційні системи СТАБІЛЕКС для майоне- зів та проведені дослідження ефективності їх використання у рецептурах традицій- них видів майонезів (табл. 11.10)

 

Таблиця 11.10

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ  ЗАСТОСУВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

Марка

Група майонезу

Норма введення

СТАБІЛЕКС-09

Низькокалорійні (до 35 %)

3—7 кг/т

СТАБІЛЕКС-08

Середньокалорійні (40—50 %)

1,0—2,5 кг/т

СТАБІЛЕКС-07

Висококалорійні (40—67 %)

0,5—1,5 кг/т

 

Важливою перевагою стабілізаційних систем СТАБІЛЕКС розробники вважа- ють — повну сумісність із смаковими рецептурними компонентами, відсутність впливу на смакову гаму готового продукту. СТАБІЛЕКС надає майонезу густої консистенції, нетягучої структури та подовжує термін зберігання.

Діяльність фірми Hydrosol Produktionge-selschaft направлена на розробку і виго- товлення функціональних стабілізуючих систем для делікатесів, молочних продук- тів, виробів із м’яса і харчових жирів. Важливо створювати систему продуктів, тех- нологічні властивості якої сильніші суми окремих ефектів і яка містить натуральні поліцукриди, молочні і соєві білки, емульгатори і ферменти.

Розроблення низькокалорійних і дієтичних сортів майонезу можуть забезпечу- вати соєві білки, що служать емульгаторами. Рослинний білок у рецептурі майоне- зу дає додатковий ефект: збільшує вміст протеїну, підвищуючи харчову цінність продукту. Рослинний білок, завдяки високій жироемульгуючій здатності, збільшує стабільність майонезу. Біологічно активні речовини сої профілактично діють на ор- ганізм.

Розширення асортименту майонезів можна досягнути частковою заміною яє- чного порошку в рецептурах майонезу типу «Провансаль» екстрактами з листя амаранту багряного. Водні екстракти листя та насіння амаранту багряного від- чутно знижують поверхневий натяг води, отже вони можуть бути активними стабілізаторами емульсійних продуктів, зокрема майонезу. Їх можна використо- вувати для виробництва дієтичних майонезів із зниженим вмістом холестерину, що дуже важливо для хворих на атеросклероз, ішемічну хворобу серця та людей з підвищеною масою.

Створені нові дієтичні майонези з використанням біологічно активних доба- вок — низькокалорійний дієтичний майонез «Красноярський», який містить не бі- льше 46 % рослинної олії. До рецептури включають рослинні фосфоліпіди (3 %), альгінат натрію (4 %), отриманий із морських бурих водоростей ламінарії.

Для виробництва майонезів пропонують молочну кислоту, яка забезпечує кон-

сервувальний і антибактеріальний ефект/синергізм.


Фірма «Етол» (Словенія) у рецептурі майонезів пропонує замінити гірчичний порошок натуральним ароматизатором гірчиці, кропу, чорного перцю. Для нових марок майонезів «Етол» випускає зелень-часник, часник-гранули, гриби, овочеву суміш.

Важливу роль у створенні майонезів відіграють фосфоліпіди яєчних продуктів, які забезпечують водно-жирову емульсію. Проведені дослідження з використання Лецитази 10Л для ферментативної модифікації лецитинів яєчного жовтка під час обробітку яйцепродуктів. За результатами публікацій, застосування цієї добавки дозволяє виробнику майонезу скоротити в 1,5 раза витрати сухого яєчного жовтка і в 1,8 раза яєчного порошку, не змінюючи класичної технології і смаку.

Стійкість отриманих майонезів 65 %-вої жирності відповідає вимогам стандар- ту, а вартість майонезу знижується, скорочується вміст холестерину в 1,5—1,8 раза. Обробіток високоякісними ферментними препаратами дозволяє отримати термо- стійкі емульсії із збільшеними термінами зберігання.

Для олієжирової промисловості привабливими є бактеріостатичні, бактерицидні і антиокислювальні властивості СО2-екстрактів із пряно-ароматичної, лікарської й ефіроолійної сировини. Швидке окислення жирів і мікробіологічне псування затри- мується із застосуванням СО2-екстрактів, особливо в майонезах, де високий вміст олії й оцтової кислоти. Високу активність проявляють СО2–екстракти петрушки, селери, коріандру, шипшини, кропу, ромашки, виноградного насіння й інших пря- нощів, особливо в поєднанні з лікарською й вітамінною сировиною. Гострий смак СО2–екстрактів перцю червоного, імбиру, перцю чорного й інших зменшує потреби в оцтовій кислоті.

Ароматичність СО2-екстрактів значно вища, ніж натуральних сухих прянощів.

Застосування СО2-екстрактів практично не змінює існуючої технології приготу-

вання майонезів: вони добре розчиняються у 80 %-вій оцтовій кислоті і рослинних

оліях. СО2-екстракти прянощів додають у продукт одночасно з оцтом, оцтово- сольовим розчином: попередньо розчиняють їх у рослинній олії за різним співвід- ношенням.

Частка окремих СО2-екстрактів або їх комплексів складає 0,001—0,05 % від за-

гальної маси готового продукту (табл. 11.11).

З метою розширення асортименту майонезів, особливо низькокалорійних, слаб-

когострих, рекомендують вводити СО2-екстракти не тільки з бактерицидними й ан- тиоксидантними, але й з іншими корисними властивостями: вітамінними, протиза- пальними,   поліпшуючими   травлення   й   моторику   кишечника,   діуретичними,

тонізуючими порушеннями функціонального характеру.

Рослинна олія, маргарин можуть бути також збагачені СО2-екстрактами, особ-

ливо для екологічно проблемних промислових регіонів у зимово-весняний період.

Запропонована методологія створення функціональних жироводневих емульсій-

них продуктів з введенням подрібненої рослинної сировини (коріння алтею, листя

бадану, плодів і квітів глоду, квітів бузини, кореневища валеріани, трави материн-

ки, звіробою, квітів календули, листя кропиви, ламінарії, коріння лопуха, насіння

льону, насіння і листя подорожника, зародків пшениці, плодів шипшини та ін).

На основі цих рослин і з використанням нових методів розроблена серія низько-

калорійних майонезів (жирність 25 %) функціонального призначення з різноманіт-

ними профілактичними й оздоровчими властивостями:

 для стимулювання імунної системи;

 для профілактики гастритів з підвищеною кислотністю, виразковою хворобою

шлунку;


 для профілактики й лікування серцево-судинних захворювань;

 антидіабетичної й гіпотензивної дій;

 для профілактики дисбактеріозу;

 для стимулювання статевих і гормональних функцій.


 

Таблиця 11.11

 

 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ МАЙОНЕЗІВ

 

 

Компоненти майонезу

Масова частка, % по варіантам рецептур

«Дружба»

«Ароматний»

«Московський»

Олія рослинна

59,47

65,4

35,1

Яєчний порошок

4,50

5,0

3,00

Молоко сухе знежирене

1,44

1,6

1,00

Цукор-пісок

1,40

1,5

2,00

Сіль кухонна

1,17

1,3

1,5

Сода питна

0,05

0,05

0,05

Гірчичний порошок

0,67

0,75

1,0

Крохмаль

3,00

Оцтова кислота, 80 %

0,67

0,75

0,55

Пюре з перцю червоного солодкого

9,91

Екстракт перцю червоного гіркого

0,001

Екстракт петрушки

0,04

0,04

Екстракт кропу

0,03

0,03

Екстракт селери

0,01

0,01

Екстракт лаврового листя

0,01

Вода

20,63

23,57

52,79

Разом

100,00

100,00

100,00

 

Сучасними тенденціями щодо створення функціональних майонезів є:

 зниження вмісту жирової фази та зменшення енергетичної цінності продукту;

 заміна в рецептурах майонезів і соусів холестериновмісної сировини нетради-

ційними компонентами;

 підвищення біологічної цінності введенням вітамінів, білкових речовин, фос-

фоліпідів та інших біологічно цінних речовин;

 запобігання біологічному та окислювальному псуванню за рахунок природних

антиоксидантів і консервантів, а також проведення пастеризації та вакуумування.

Зазначені напрямки реалізують на основі пошуку ефективних композицій ему-

льгаторів і стабілізаторів, які дають змогу виготовляти високоякісну продукцію за-

даної консистенції із загальним зниженням жирової фази.

Введення до рецептури майонезу харчових добавок не тільки поліпшує харчову

та біологічну цінність, але й стабілізує емульсію, допомагає уникати традиційних

структуроутворювачів, які в ряді випадків мають небажану побічну дію.


Для утворення стійкої емульсії висококалорійних майонезів в окремих випадках достатньо лише емульгатора. У випадку зменшення вмісту жиру до складу рецеп- тур вводять стабілізатори, які забезпечують її стійкість та запобігають розшаруван- ню. Вони сприяють підвищенню в’язкості дисперсного середовища, запобігають злиттю дрібних крапель олії, а отже, за своєю природою є гідрофільними.

У виробництві майонезів стабілізаторами можуть бути високомолекулярні полі-

цукриди, які у воді утворюють в’язкі розчини, драглі.

Стабілізуючі добавки бувають рослинного походження (камедь плодів рожково-

го дерева, камедь гуари, пектин, карбоксиметилцелюлоза), морського (карагинан,

агар, альгінати), продукти біосинтезу (ксантан та гелан).

Стабілізатори майонезу використовують у незначних кількостях — від 0,05 %

до 1,5 %.

Дослідженнями окремих гідроколоїдів, враховуючи виявлений взаємний підси-

люючий ефект  (синергізм), рекомендовано оптимальне співвідношення камедей

ксантану, гуару і рожкового дерева. Це використовується під час створення стабілі-

заційних систем для майонезів (торгова марка СТАБІЛЕКС), які виробляють на ос-

нові високоякісної сировини тонкого подрібнення та високого очищення.

Розроблений емульсійний продукт, який містить гарбузово-кропивну пасту,  що

включає: суміш рослинних олій 40—50 % (соняшникова, соєва, лляна), яєчний по-

рошок 1-3; сухе молоко 0,5—1,5; цукор 1—2; сіль 0,5—1; соду харчову — 0,05; ли- монну кислоту — 0,2—0,3; Nа КМЦ — 1,5; -токоферол — 0,1; -каротин —  0,5; ефір молочної кислоти — 0,5; гарбузово-кропивний екстракт — 1,0.

Новим напрямком у виготовлені майонезної продукції є масове включення до складу добавок, особливо корисних для здоров’я людини. Підприємства олієжиро- вої галузі намагаються розширювати асортимент за рахунок сировини, що надає го- товим продуктам високих поживних властивостей. Вчені кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії визначили оптимальні част- ки різних біологічно цінних добавок широкого спектру властивостей. За результа- тами цих досліджень, разом з працівниками Львівського жиркомбінату розроблено рецептури нових майонезів: «Із зародками пшениці», «З гарбузом», «Духмяний», «З селерою», «З петрушкою», «З пастернаком». До складу майонезів «З гарбузом» та

«Духмяний» введено пюре-напівфабрикати з гарбузів та цукрових буряків, з вміс- том сухих речовин 20 %. До майонезу «Із зародками пшениці» додано пшеничні за- родкові пластівці, а до майонезів «З селерою», «З петрушкою», «З пастернаком» — порошок сушених коренів цих рослин. Рецептури майонезів «Із зародками пшени- ці», «З гарбузом» та «Духмяний» передбачений вміст олії 30 %, а «З селерою», «З петрушкою», «З пастернаком» — 45 %.

Хімічний склад розроблених майонезів порівняно з традиційним «Провансаль» відрізняється підвищеним вмістом  вуглеводів і  мінеральних речовин  та  зниже- ним — білків і жирів (табл. 11.12).

Запропоновані добавки збагачують майонез харчовими волокнами, функціона- льні властивості яких пов’язані з виведенням з організму радіонуклідів, поліпшен- ням роботи шлунково-кишкового тракту. Їжа, збагачена волокнами позитивно впливає на процеси травлення і відповідно зменшує ризик виникнення захворю- вань. Внаслідок додавання рослинних наповнювачів підвищується вміст мінераль- них речовин, які також беруть участь у важливих процесах організму людини, збі- льшують його опірність до хвороб. Розроблені рецептури передбачають внесення частки яєчного порошку і сухого молока, тому вміст білків у майонезах дещо зни- зився.


Складові добавок: клітковина, пектини, каротин, а також вітамін Е, відомі як ан- тирадіанти, що особливо важливо для харчування людей які мешкають на забруд- нених територіях.

Таблиця 11.12

 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАЙОНЕЗІВ

 

 

 

Майонези

Вміст, мг/100 г

 

Енергетична цінність,

ккал/100 г

 

білки

 

жири

цукри, крохмаль,

клітковина

мінеральні речовини

 

вода

Контроль «Провансаль»

3,1

67,0

2,6

1,4

25,0

625,1

«Із зародками пшениці»

3,8

31,6

5,5

1,5

57,6

320,2

«З гарбузом»

3,1

31,4

4,9

1,5

59,2

313,4

«Духмяний»

2,9

31,4

5,1

1,5

59,2

313,8

«Зі селерою»

2,8

46,0

6,5

1,7

43,0

449,6

«З петрушкою»

2,7

46,0

6,8

1,6

43,0

450,3

«З пастернаком»

2,7

46,0

6,4

1,7

43,3

448,8

 

Науковці ЛКА розробили рецептури двох нових майонезів «Імбирний» і «Перце- вий» з низьким вмістом жиру — 40 %. Особливістю запропонованих рецептур майо- незів було використання добавок імбиру й білого перцю та стабілізатора Хамульсі- он NXS, який забезпечує стандартну стійкість емульсії. Це порошкоподібна суміш гуару і ксантану кремового кольору, яка цілком розчиняється в холодній воді. Коре- невище імбиру справжнього містять 1—3 % ефірної олії, основні компоненти якої: гингерол — 1,5 %, фенолвмісні речовини, смоли, крохмаль — 4 %, цукор і ліпіди.

На основі комплексного показника якості автори роблять висновок, що оптима- льна кількість імбиру для майонезу «Імбирний» — 0,75 %, а білого перцю для ма- йонезу «Перцевий» — 0,5 %. Дані групових і комплексного показника якості всіх зразків майонезів наведено у табл. 11.13.

Таблиця 11.13

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІМБИРУ І БІЛОГО ПЕРЦЮ  В НОВИХ МАЙОНЕЗАХ

 

 

Дослідний зразок

 

Зовнішній вигляд

 

Консисте-

нція

 

Колір

 

Смак

і запах

Гармоній- ність добавки

 

Всього

Імбирний з 0,5 % імбиру

19,2

18,032

3,6

37,03

31,29

109,2

Імбирний з 0,75 % імбиру

19,04

18,112

3,57

39,2

33,72

113,6

Імбирний з 1,0 % імбиру

18,112

17,376

3,459

39,305

33,99

112,2

Імбирний з 1,5 % імбиру

16,304

15,328

3,207

33,67

29,31

97,8

Імбирний з 2,0 % імбиру

17,472

16,176

3,444

34,93

29,49

101,5

Перцевий з 0,5 % біло-

го перцю

19,12

19,2

3,6

40,53

34,68

117,1

Перцевий з 1,0 % біло-

го перцю

18,8

18,88

3,501

40,67

34,89

116,7

Перцевий з 2,0 % біло-

го перцю

17,6

17,696

3,21

36,015

31,14

105,7

Науковці ДНУЕТ ім. Туган-Барановського провели експерименти щодо частко-

вої заміни яєчного порошу у рецептурах майонезів типу «Провансаль» екстрактами


з листя амаранту багряного. Замінивши половину рецептурної води (12 %) 5 %-вим екстрактом сухого листя амаранту, вдалося без помітних змін реологічних власти- востей продукту зменшити кількість яєчного порошку вдвічі (2,5 % замість 5 %). Завдяки цьому знижується енергетична цінність майонезу, натомість він збагачу- ється вітаміном С, залізом, фосфором та ін. Автори роблять висновок, що водні ек- стракти листя та насіння амаранту багряного відчутно знижують поверхневий натяг води, а отже, вони можуть бути активними стабілізаторами емульсійних продуктів, зокрема майонезу. Завдяки цьому їх можна використовувати для виробництва діє- тичних майонезів із зниженим вмістом холестерину, що дуже важливо для хворих на атеросклероз, ішемічну хворобу серця та людей з надлишковою масою.