КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Які найбільш цінні речовини надходять в організм людини з продуктів пере-

робки зерна?

2. Як формується асортимент функціональних продуктів харчування на основі

зернової сировини?

3. Порівняйте харчову цінність вихідної сировини та збагачених зернових про-

дуктів.

4. Приведіть  основні  групи  збагачених  зернових  продуктів  функціонального

призначення.

5. Порівняйте хімічний склад пшеничного борошна, одержаного за традиційною

технологією і зернових продуктів з підвищеним вмістом периферичних частин зерна.

6. Охарактеризуйте асортимент сухих сніданків на основі висівок.

7. Які особливості отримання зародкових пластівців з пшениці за різними тех-

нологіями?

8. Наведіть асортимент натуральних зернових сумішей для виробництва хлібо-

булочних продуктів.

9. Які способи підвищення харчової цінності сухих продуктів на основі екстру-

зійної технології?

10. Що собою являє «Протамін екструзійний»?

11. У чому перевага отримання харчових збагачувачів функціонального призна-

чення з використанням напівфабрикатів зернових культур з додаванням лікарських

рослин?

12. Порівняйте склад полівітамінних преміксів, які використовують для зернобо-

рошняних продуктів.

13. Порівняйте вітамінний склад зерна і зернобобових продуктів.

14. Порівняйте склад полівітамінних преміксів різних типів продуктів на їх основі.

15. Які особливості отримання функціональних продуктів із зернової сировини

на основі біотехнологій?

16. Яка роль біотехнологічних методів у формуванні властивостей нових про-

дуктів?

17. Що собою являють білкові концентрати з висівок, борошенців та шротів?

18. Порівняйте властивості модифікованих зернових видів крохмалю.

19. В чому особливості отримання глюкозних зернових сиропів і їх харчова цін-

ність?

20. Що собою являє сироп «Мальтоізин»?

21. Які особливості отримання зернових біопродуктів та їх асортимент і харчова

цінність?


22. Які функціональні продукти найбільш поширені із сої і тритікале?

23. Дайте характеристику асортименту круп функціонального призначення.

24. Порівняйте склад і харчову цінність нових крупів.

25. Які відмінні особливості БАД «Інулонг» і з якою метою він використовуєть-

ся для виробництва харчових концентратів?

26. Порівняйте склад пластівців і харчових концентратів на їх основі?

27. Які способи поліпшення споживних властивостей і вдосконалення асорти-

менту макаронних виробів?

28. Які збагачувачі використовують для макаронних виробів?

29. Яка роль борошна цільнозмолотого амарантового у формуванні властивос-

тей макаронних виробів?

30. Порівняйте споживні властивості макаронних виробів і особливості аміно-

кислотного складу з  використанням амарантового борошна та  композитних су-

мішей.

31. З якою метою використовують β-каротин, соєвий лецитин, морську капусту,

вітайод, тирейод, гомогенізовані пасти та концентрати овочеві у макаронному ви-

робництві?

32. Способи поліпшення споживних властивостей хліба.

33. Якими принципами керуються під час проектування хлібобулочних виробів

функціонального призначення?

34. Які особливості хлібобулочних виробів, що використовують в дієтотерапії?

35. Особливості формування асортименту виробів з використанням висівок.

36. Порівняйте склад, властивості зернового і хліба традиційного асортименту.

37. Які нетрадиційні види сировини тваринного і рослинного походження вико-

ристовують для підвищення харчових цінності хлібобулочних виробів?

38. Що собою являє «Глюкорн», як він впливає на споживні властивості хліба?

39. Які відмінні особливості хліба з диспергованим біоактивованим зерном?

40. Яке значення β-глюкану і складових амарантового борошна у складі хлібо-

булочних виробів?

41. Які функціональні властивості соєвих білків найбільш важливі для хлібопе-

карної галузі?

42. З якою метою використовують інші продукти переробки сої у хлібопекар-

ному виробництві?

43. Які мікронутрієнти забезпечують функціональні властивості хлібобулочних

виробів?

44. Наведіть асортимент хлібобулочних виробів з внесеними мікронутрієнтами.

45. Яку цінність забезпечують вітамінно-мінеральні премікси ТМ «Валетек»?

46. Дайте характеристику асортименту йодованих хлібобулочних виробів.

47. Відмінні особливості хлібобулочних виробів з додаванням інуліну, цикорію

і β-каротину.

48. Який асортимент хліба випускається з додаванням насіння льону, полівіта-

мінного порошку, комплексних сполук, пюре із цукрового буряку з добавками ово-

чевого порошку, пектинової суміші, БАД тваринного походження «Цигапан»?