5.6. НАТУРАЛЬНІ БІОКОРЕКТОРИ

 

Одне із перспективних, безпечних, біораціональних і економічно вигідних на- прямків — масштабне виробництво і широке застосування натуральних напівфунк- ціональних біологічно активних речовин, що гарантують безпеку і різноманітне за- стосування в напрямках екології, харчуванні і здоров’ї населення.

Нові натуральні біологічно активні комплекси можна використовувати для від- новлення і збереження середовища існування, біологічної різноманітності, у сільсь- кому господарстві, харчовій, переробній, вітамінній, біотехнологічній, дріжджовій та інших галузях промисловості. Широка сфера їх застосування можлива завдяки новій технології, яка виключає токсикологічні хімічні речовини, кислоти, луги, спонтанні мікробіологічні процеси, дорогі ферменти, довготривалі, неконтрольова- ні і важко регулюючі операції. Нова біопродукція містить біологічно активні ком- плекси життєво важливих інгредієнтів для організму людини, тварин, рослин і мік- роорганізмів. Вони безпосередньо беруть участь в обмінних, фізіологічних і біохімічних процесах, а також забезпечують гомеостаз і адаптацію до факторів се- редовища існування. Внаслідок цих життєво важливих властивостей і особливостей їх назвали натуральними біокоректорами  (БК).

Ефективні біокоректори визначаються як пероральні препарати на основі нату- ральних і/або ідентичних натуральним продуктам, які проявляють оздоровчу дію, призначені для профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань шляхом пригнічення хронічних патологічних процесів і корекції основних функцій організ-


му. Вони призначаються для довготривалого (постійного) приймання і застосуван-

ня у багатьох випадках тільки як допоміжний засіб.

Біокоректори є біологічно активними речовинами рослинного, тваринного, мік-

робного походження, які включають до рецептури харчових продуктів для підви-

щення біологічної цінності і надання їм визначеної фізіологічної направленої дії.

Це досягається шляхом внесення в рецептуру визначених харчових добавок або ви-

користання сировинних компонентів, багатих біологічно активними речовинами.

Водночас такі добавки можуть також виконувати й технологічні функції, напри-

клад, текстуро-, смако- й ароматоутвачі та ін.

Вперше термін «натуральні біокоректори» був прийнятий учасниками Першого

Міжнародного сімпозіуму (грудень, 1996). До цього він офіційно не використову-

вався у світовій і вітчизняній практиці.

З врахуванням нових і сучасних наукових досягнень стали відомі три  групи ре-

човин: харчові добавки, біологічно активні добавки до їжі і натуральні біокоректо-

ри. Запропонована класифікація більш точно визначає і відображає функціональне

призначення і сферу застосування речовин та сполук, які відносяться до цих само-

стійних груп.

Натуральні  біокоректори (багатофункціональні БАД) — джерело вітамінів, ма-

кро- й мікроелементів, природних антиокислювачів та інших БАР, лецитину, що

поліпшують технологічні властивості сировини, і є цінною багатофункціональною

БАД (food supelments):

 пшеничні зародкові пластівці, які є природними мультивітамінними концент-

ратами;

 цикорлакт (суха суміш, яка може використовуватись не тільки для виготов-

лення цілющого кавового напою, але і як БАД у виготовленні ряду десертних та

кондитерських виробів);

 лецитин (якщо у рецептурі відсутні яйцепродукти або продукти переробки сої);

 дріжджовий біокоректор «Александріна»;

 еламін (або морська капуста);

 полісолодові екстракти.