5.5. ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК ДО ЇЖІ

 

Розробка і широке практичне застосування БАД до їжі, як джерело дефіцитних у харчовому раціоні природних БАР, є важливою частиною оптимізації харчування населення. Використання ефективних і безпечних БАД дозволяє підвищити опір- ність організму до негативного впливу, поліпшити якість життя людини. Серед за- реєстрованих БАД вітчизняного і зарубіжного виробництва половина приходиться на БАД, які містять компоненти рослинного походження.

Оцінка безпечності і ефективності БАД є основним завданням експертизи й ре-

єстрації даного виду продукції.

Токсичність БАД рослинного походження пов’язана як з їх контамінацією пато-

генними мікроорганізмами, радіонуклідами, важкими металами, пестицидами, так і

здатністю наявних у рослинній сировині БАР за умов підвищених доз їх надхо-

дження в організм викликати побічні ефекти.

Оцінка безпеки БАД до їжі (у тому числі рослинного походження) здійснюється

у відповідності з санітарними правилами і нормами — СанПіН 2. 3.2.1078 — 01

«Гігієнічні вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів». Згідно з цим

документом,  у  БАД  визначають  вміст  токсичних  елементів  (свинець,  миш’як,

ртуть, кадмій); пестицидів, радіонуклідів, а також цілу низку мікробіологічних та

інших показників (табл. 5.8).

 

 

 

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ БАД ДО ЇЖІ,

ЯКІ МІСТЯТЬ КОМПОНЕНТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ


Таблиця 5.8

 

 

Індекс, група продуктів

 

Показники

Допустимі рівні,

мг/кг, не більше

 

Примітка

1.10.5

БАД   на   основі чистих    субстан-

цій  (вітаміни, мі-

неральні   речови-

ни,            органічні кислоти)   або   їх

концентрати (екс-

тракти  рослин)  з використанням

різних   наповню-

вачів, у тому чис-

лі  сухі  концент-

рати для напоїв

Токсичні  елементи:

Свинець

Миш’як

Кадмій

Ртуть

Пестициди:

Гексахлорциклогексан  (б,  в,

г-ізомери)

ДДТ і його метаболіти

Гептахлор

Алдрін

 

Радіонукліди:

 

Цезій-137

Стронцій-90

 

5,0

3,0

1,0

1,0

 

0,1

 

0,1

не допускається

не допускається

 

200

100

 

 

Для  композицій з  вклю-

ченням

рослинних компонентів

< 0,002

< 0,002

 

Для композицій з вклю- ченням рослинних ком- понентів

Бк/кг

Те ж

 

У БАД на основі чистих субстанцій (вітаміни, мінеральні речовини, органічні кислоти) або їх концентрати (екстракти рослин) з використанням різних наповню- вачів, у тому числі сухі концентрати для напоїв, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не повинна перевищувати 5104  КУО/г. Бактерії групи кишкової палички не допускаються в 0,1 г продукту, Е.coli — в 1 г, патогенні мікроорганізми, у тому числі бактерії роду Сальмонела — у 10 г, дріжджі і плісені — у 100 г.


Крім того, в додатку СанПіН перераховані БАР, компоненти їжі і продукти, що є їх джерелами, які можуть проявляти шкідливу дію на здоров’я людини у разі ви- користання для виготовлення БАД до їжі (заборонені для застосування у складі БАД компоненти).

Цей перелік включає:

— рослини, які містять сильнодіючі, наркотичні, психотропні або отруйні речо-

вини;

— речовини, не властиві їжі, харчовим і лікарським рослинам;

— неприродні синтетичні речовини, які не є ессенціальними факторами харчу-

вання;

— антибіотики;

— гормони;

— потенційно шкідливі тканини тварин, їх екстракти і продукти переробки, у

тому числі матеріали ризику передачі агентів пріонових захворювань;

— тканини і органи людини;

— спороносні мікроорганізми (B.Subtilis, B.Lichenifornus та ін.); представники

родин і видів мікроорганізмів, серед яких розповсюджені умовно-патогенні варіан-

ти мікроорганізмів (Entoracoccus faecalis, Eschirichia, Candida); живі дріжджі.

З 2003 року МОЗ введено в дію додаток до СанПіН 2.3.2.1153-02 «Гігієнічні

вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів», де включено список ро-

слин (177 найменувань), які не можуть бути використані у складі БАД до їжі.

У цьому списку перераховані рослини, які містять наркотичні, психотропні, от-

руйні  і  сильнодіючі речовини (аконіт,  беладонна, коноплі,  чистотіл, конвалія,

блекота, мак та ін.).

Додаток включає також перелік рослин та продуктів їх переробки, які не підля-

гають включенню до складу однокомпонентних БАД. До таких рослин відносять

звіробій, женьшень, лимонник китайський, елеутерокок та ін.

Актуальність чіткої стандартизації БАД до їжі з включенням цих рослин, пояс-

нюється тим, що за стимулюючою активністю вони розрізняються у десятки разів;

такі ж відмінності спостерігаються і за токсичністю.

Рослини цієї групи мають виражені побічні ефекти (табл. 5.9).

Біологічно активні добавки (БАД) до їжі широко використовуються населенням

як джерела необхідних організму сполук. Разом з тим, частина БАД, які містять у

своєму складі рослині компоненти із лікарських рослин, можуть викликати побічні

ефекти, у тому числі важкі. Дуже часто побічні ефекти зумовлені безпосередньо лі-

карськими рослинами.

Аналіз публікацій показує, що компоненти рослинного походження також мо-

жуть викликати важкі побічні ефекти. Наприклад, для регулювання маси тіла і як

тонізуючий засіб БАДи, які містять ефедру, зумовлюють підвищення артеріального

тиску, втрату свідомості. На основі цього в США заборонено виробництво і продаж

БАД, що містять ефедру.

В кінці 90-х років появилися повідомлення про гепатотоксичність БАД, які міс-

тять кореневища кави, що призвели в 2004 р. до заборони їх використання в ряді

країн (США, Канада, Німеччина, Великобританія). Встановлена нефротоксичність і

канцерогенна дія на епітелій сечовивідних шляхів арістолохієвої кислоти, тому в

Росії заборонено виробництво і використання цих БАД.

Аналізом безпеки і стандартизації БАД, до складу яких входять часник, ехіна-

цея, женьшень, звіробій, валеріана, розторопша, кава та ін. було встановлено, що

вміст у них аліцину, цикорієвої кислоти, гіперицину та інших речовин відрізняється


у 5—10 разів. З використанням БАД, які містять ці речовини, спостерігаються різні побічні ефекти, у тому числі важкі: кома, кровотеча, інфаркт міокарда.

 

Таблиця 5.9

 

ОСНОВНІ  ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ДЕЯКИХ РОСЛИН,

ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО СКЛАДУ БАД ДО ЇЖІ

 

 

Побічний ефект

Біологічно активні речовини

 

Рослини

Алергійний

Сіскветерпенові лактони

Поліцукриди

Арніка, перетрум, артишок, первоцвіт, кульбаба

Ехінацея

Фототоксичний

Фуранокумаріни Леткі олії Гіперіцин

Селера, диня, морква

Пустинник

Звіробій

Гіпоглікемічний

Канаванін,

Глікани

Люцерна

Женьшень

Гіпертиреоїдний

Йод

Фукус

Мінералокортиної-

дний

Тритерпеноїди

Солодка

Естрогенний

Ізофлавоноїди

Сапоніни

Люцерна

Женьшень

Антиандрогенний

Сітостероли

Сереноа повзуча

Гепатотоксичний

Піролізідини

Мати-і-мачуха, окопник

Нефротоксичний

Есцин

Ірідоїди

Кінський каштан

Антикоагулянтний

Кумаріни

Саліцілати

Люцерна, дягіль, аніс, арніка, кінський каштан

Верба, таволга

 

«Седативні» рослини (валеріана, меліса, хміль, подорожник та ін.) не проявля- ють виражені побічні дії, але можуть порушувати координацію рухів, особливо ко- ли до складу БАД входять два і більше таких компонентів.

Більшість рослинних компонентів можуть викликати незначні побічні ефекти (алергічні реакції, нудота, подразнення, порушення перистальтики, головна біль), які не є небезпечними для організму і, як правило, проходять після відміни БАД.

Значну небезпеку представляють рослини, які викликають побічні ефекти, що повільно розвиваються. Це відноситься до рослин, які мають канцерогенну, мута- генну, гепатотоксичну і нефротичну дію (бораго, аїр, мати-і-мачуха). Токсичні ефе- кти цих рослин пов’язані з вмістом у них піролізідінових алкалоїдів. Більшість цих рослин заборонені для використання у складі БАД.

Небезпечними можуть бути і рослини, які впливають на згортання крові. Вста- новлено, що антикоагулянтну активність проявляють: люцерна, арніка, селера, ім- бир, женьшень, кінський каштан. Антикоагулянтний ефект пов’язаний з наявністю в цих рослинах кумарину або саліцілатів.

Не слід використовувати довготривалий час БАДи, які містять у своєму складі рослини, що характеризуються гормональною активністю: люцерна, аніс, жень- шень, солодка.


На етикетці наведено додаткові відомості про можливі БАД, уточнення доз і курсу прийому, що дозволяє більш об’єктивно оцінити спектр активності БАД і знизити ризик виникнення побічних ефектів.

Різні компоненти, які містяться в лікарських рослинах, можуть впливати на фе- рменти біотрансформації (ізоферменти цитохрома Р-450) і транспортери лікарських засобів (глікопротеін-Р), що виступають у ролі їх індукторів або інгібіторів. Індук- тори ізоферментів цитохрома Р-450 прискорюють біотрансформацію лікарських за- собів, що призводить до зниження їх концентрації й послаблення фармакологічних ефектів. Інгібітори переважно гальмують біотрансформацію лікарських засобів, що сприяє підвищенню їх концентрації і ризику розвитку побічних ефектів.

Здатність індукувати або інгібірувати ізоферменти цитохрома Р-450 виявлена у значній кількості лікарських рослин, що входять до складу БАД (звіробій, ехінацея, хміль, розторопша, часник, лимонник, елеутерокок, бузина, солодка та ін.). Зміню- вати ефективність лікарських засобів можуть і деякі фрукти (грейпфрут), червоне вино.

Серед лікарських рослин найбільш ефективним є звіробій, який змінює дію по- над 50 % лікарських засобів. Саме тому на етикетках БАД, які містять звіробій, по- винна міститися інформація: не застосовувати разом з прийомом лікарських за- собів.

Здійснювати аналітичний контроль за вмістом у БАД конкретних біологічно ак- тивних речовин, які викликають побічні ефекти в даний час неможливо, оскільки вони часом зумовлені дією кількох речовин.

Рослини, що потенційно небезпечні завдяки можливим побічним ефектам (осо- бливо екзотичні рослини і недостатньо вивчені відносно безпеки), забороняються до використання у складі БАД у встановленому порядку.