5.2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК ДО ЇЖІ

 

Залежно від особливостей складу БАДи до їжі поділяють на три класи: нутріце-

втики, парафармацевтики і еубіотики (пробіотики) (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

 

КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК (БАД) ДО ЇЖІ

 

Класи БАД до їжі

Функції

НУТРИЦЕВТИКИ

 Забезпечення організму ессенціальними харчовими речовинами.

 Підвищення неспецифічної резистентності організму до дії несприятли-

вих факторів зовнішнього середовища.

 Зв’язування та виведення з організму шкідливих речовин.

 Індивідуалізація харчування людини відповідно до віку, статі, інтенсив-

ності фізичного навантаження, фізіологічного стану та екологічних умов.

 Профілактика хронічних захворювань (ожиріння, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, імунодефіцитний стан, злоякісні новоутворення).

ПАРАФАРМА-

ЦЕВТИКИ

 Регуляція у фізіологічних межах функціональної активності органів та си-

стем.

 Поліпшення адаптації організму до екстремальних умов.

 Профілактика та допоміжна дієтотерапія різних патологічних станів.

ЕУБІОТИКИ

(ПРОБІОТИКИ)

 Відновлення балансу мікрофлори кишечника.

 Антагоністична дія на патогенну та умовно-патогенну кишкову мікро-

флору.

 

Нутрицевтики — це БАД, які передбачені для функціонального харчування та усунення дефіциту ессенціальних речовин в організмі. Вони включають незамінні нутрієнти, у тому числі профілактично-лікувального спрямування як вітаміни і їх попередники (β-каротин), ω-3 та інші поліненасичені жирні кислоти, частину мак- ро- і мікроелементів (залізо, кальцій, селен, цинк, йод, фтор), незамінні амінокисло- ти, харчові волокна, деякі вуглеводи та ін.

Виділяють наступні групи БАД-нутрицевтиків: джерело переважно білків і амі- нокислот, ессенціальних жирних кислот, ліпідів і жиророзчинних вітамінів, вугле- водів, харчових волокон, водорозчинних вітамінів, макро- і мікроелементів.

Функціональні властивості нутрицевтиків забезпечують: відновлення потреб в ессенціальних харчових сполуках; регульовані зміни метаболізму речовин; підви- щення неспецифічної резистентності організму до дії несприятливих чинників до- вкілля; імуномоделюючу дію; зв’язування і виведення ксенобіотиків, лікувальне харчування.

 

Кінцева мета використання  нутрицевтиків — поліпшення харчового статусу людини, зміцнення здоров’я і профілактика ряду захворювань

Завдяки нутрієнтам можна запобігти дефіциту ессенціальних сполук, забезпечи- ти індивідуальні потреби людини залежно від віку, статі, виду навантажень, гене- тично обумовлених особливостей, фізіологічного браку, екологічних умов прожи- вання. Дуже важливо задовольнити змінені фізіологічні потреби в харчових речовинах хворої людини, посилити стійкість до несприятливих чинників довкілля, домогтись зв’язування і виведення з організму сторонніх й токсичних речовин, на- правлено змінювати обмін окремих речовин, у тому числі токсикантів.

БАД-нутрицевтики вважаються першими БАД до їжі і характеризуються широ- ким асортиментом. Окремі з них використовуються як у традиційних, так і в про- дуктах  функціонального  харчування.  Найбільш  поширеними  є  вітамінно- мінеральні БАДи, які включають також есенціальні мікронутрієнти у легкозасвою- ваній формі. Ефективною формою БАД є сухий вітамінізований напій «Золота ку- ля». Досить поширені БАДи з високою концентрацією тваринних і рослинних біл- ків та збалансованим амінокислотним складом, які використовуються для збагачен- ня раціону харчування білком і незамінними амінокислотами, зокрема лізином. Розроблені повноцінні, легкозасвоювані, готові сухі білково-жиро-вуглеводно- вітамінно-мінеральні суміші, які містять високу концентрацію яєчних, молочних і соєвих білків з амінокислотним скором вище 100 % і засвоюваністю 95 % — «Фор- тоген 50», «Фортоген 75», «Super Gainers Fuel», «Sypro-dry Beverege»,»Protein Technologies internacional». Ці суміші застосовують для спеціалізованого харчуван- ня спортсменів. До білкових харчових сумішей лікувально-профілактичної направ- леності відносять «Нутризон», «Гепамін», «Вазаламін». Їх використовують як ліку- вальне харчування при захворюваннях печінки і судинної патології.


Поповнюється асортимент БАД, як джерел ессенціальних жирних кислот, ліпі-

дів і жиророзчинних вітамінів.

Для поповнення дефіциту ПНЖК випускаються спеціальні концентрати ПНЖК

w-3: «Ейконол», «Ейковіт», «Ейфітол», «Поліен», «Moller’s Tran» та інші. Підсили-

ти активність антиоксидантних систем організму і нормалізувати процес перемі-

щення ліпідів можна за допомогою концентратів «Тонус», «Супертонус», «Вітол»,

«Мослецитин» та ін. Для профілактики серцево-судинних захворювань розроблені

«Віталін Е+», «Бета-каротин у рослинній олії», «Nutra Greеns».

Випускають серію БАД, які містять інулін, фруктозу, глюкозу, ксиліт з різними

соками ягід і овочів для профілактики діабету, серцево-судинних захворювань.

Запропоновані фірмою Danisco Sweeteners (Франція) таблетки Xylitab FinlacDC,

які не містять цукру і характеризуються зменшеною калорійністю замінника цукру,

з привабливими напрямками смаку. Представлена полідекстроза Litesse Ultra TM,

яка входити до складу ванільномолочного напою поряд з фруктозою. Також ця фі-

рма пропонує застосовувати для морозива без цукру низькокалорійні замінники цу-

кру LitesseUltra і Lactit. Вони володіють кремовою структурою і одночасно пробіо-

тичними властивостями.

Частина БАД є джерелом макро- і мікроелементів. Значна увага приділена селе-

ну, який служить антиканцерогенним фактором їжі.

Розроблена БАД «Біоселен», «Еламін» (екстракт морської водорості ламінарії).

Розширюється виробництво складних комплексних вітамінно-мінеральних БАД —

«Spirulina blue-green», «Curbdietary Supplement», «Inner-insur», «Stress tab», «Nutra

Greens» і інші.

БАД-нутрицевтиками можуть бути модулі харчових речовин з  відповідними

функціональними, фізіологічними і  фізико-хімічними показниками. Прикладами

можуть служити білкові модулі у вигляді концентрату молочного білка, що вклю-

чає жири тваринного і рослинного походження, або вуглеводно-білкові модулі з

підсирної сироватки. Перспективними також є модулі — БАД на основі харчових

волокон, ферментів, антиоксидантів, вітамінів і мінеральних речовин.

Ведеться розробка і виробництво комплексних систем БАД до їжі. Промислові-

стю освоєно виробництво «Нутріпауер», «Енріч», «Біттнер», «Слім і трім» та інші,

які  включають  всі  основні  види  нутрицевтиків —  джерела  білка,  вітамінно-

мінеральний і ліпідний комплекс, харчові волокна.

Парафармацевтики — це БАД, які використовуються для регулювання у фізіо-

логічних межах функціональної активності органів та систем організму, що вико-

нують адаптогенні функції, профілактики патогенних станів та допоміжної терапії.

Інтегральним показником її біологічної дії вважають підвищення адаптаційних мо-

жливостей організму в екстремальних умовах

Парафармацевтиками можуть бути такі мінорні компоненти їжі, як органічні ки-

слоти, біофлавоноїди, ферменти, кофеїн, біогенні аміни, пептиди, деякі олігоцукри-

ди та інші сполуки. Важливе значення надають БАД-фармацевтикам, які забезпе-

чують нормальний стан і функціональну активність мікрофлори кишечника.

Функціональна роль парафармацевтиків направлена на:

 регуляцію в фізіологічних межах функціональної активності органів і си-

стем;

 адаптогенний ефект;

 регуляцію діяльності нервової системи

 регуляцію біоценозу шлунково-кишкового тракту;

 адаптацію до екстремальних умов.


За призначенням парафармацевтики поділяються на такі основні групи:

 тонізуючі БАД;

 імуномодулятори;

 адаптогени;

 антистресори;

 БАД, які поліпшують функціонування шлунково-кишкового тракту;

 БАД для профілактики серцево-судинних захворювань;

 апетитогенні БАД;

 БАД, які покращують функціонування головного мозку;

 БАД, які покращують функціонування печінки, жовчного міхура, підшлунко-

вої залози й сечовидільної системи;

 БАД, які поліпшують функції ендокринної системи й обміну речовин;

 БАД геронтологічного призначення.

Крім розглянутих БАД до їжі, промисловість випускає БАД для поліпшення

кровотворення, зміцнення кісток, оздоровлення дихальної системи та ін. Асорти-

мент БАД до їжі дуже широкий і часто вони направлені на розв’язання порівняно

вузького конкретного завдання.

До БАД загальнозміцнюючої дії відносять наступні парафармацевтики: «Лінаві-

на», основою якої є спіруліна; «Меко фартон» — корінь женьшеню, бджолине ма-

точне молочко, спіруліну і вітаміни В!, В6, В12; «Женьшень» та інші.

Тонізуючі БАД представлені в основному парафармацевтиками на рослинній ос-

нові — «Герімакс женьшень тонік», «Екстракт женьшеню», «Тонус» (містять екст-

ракт женьшеню) і «Ріалам» (продукт переробки крові забійних тварин).

Імунномодулятори і адаптогени.  Активними інгредієнтами таких БАД до їжі є:

часниковий порошок («Аллікор», «Царські таблетки», «Алісат»); бджолине маточ-

не молочко («Апітонус»); корінь женьшеню, квітковий пилок, пшенична олія («Ві-

тамакс»); автолізат хлібопекарних дріжджів (« Іммуновіт», «Нагіпол»); цитаміни

(«Тімусамін», «Гепатамін», «Корамін», «Пакрамін» та ін.).

Антистресори.   До парафармацевтиків антистресового призначення відносять

«Антивітал», «Сума», «Страстоцвет» і інші. Основними діючими компонентами

цих БАД — парафармацевтиків є квітковий пилок, бджолине маточкове молоко,

корені рослини сума.

БАД, які поліпшують функціонування шлунково-кишкового тракту. Основними

компонентами в таких парафармацевтиках є порошки топінамбура, кори крушини,

екстракти ромашки, меліси, листків алое, суцвіття подорожника, фенхеля. До цієї

групи відносять в основному такі БАД, як «Cascara sagrada», «Sler tab», «Алое ве-

ра», «Сік алое і папайї з бромелайном» та ін.

БАД для профілактики серцево-судинних захворювань. Принцип їх дії полягає у

зв’язуванні жирів, що надходять у кишечник. Активними інгредієнтами служать

жир   морських   риб   («New   Life   1000»),   хітозан,   екстракт   капусти   брокколі

(«Сhitorich»), соєвий лецитин («Лецитин») та ін.

Апетитогенні  БАД. Ці БАД рекомендується споживати на фоні низькокалорій-

ного харчування з пониженим вмістом жирів і вуглеводів. До складу БАД даної

групи включають рослинний фермент — бромелайн («Ауріта»), кору дерева йохім-

бе («Йохімбе»), порошок кореня ревеня («Ауріта ревень»), морські водорості (ла-

мінарії, спіруліни), листки і стебла сени, пелюстки хризантеми («KanKura Herb»)

та ін.

БАД, які поліпшують функціонування головного мозку. В цю групу БАД входять

парафармацевтики на рослинній основі — рідкі екстракти женьшеню і плодів ли-


монника («Женьшень»), екстракти чорного й зеленого чаю, насіння кардамону —

«Трав’яний  концентрат»,  коренів  елеутерококу,  женьшеню,  ехінацеї —  «Nutri

blitz», сухий екстракт родіоли рожевої — «Родаскон».

БАД, що поліпшують функціонування печінки, підшлункової залози і сечовивідної

системи.  Ці парафармацевтики застосовуються для профілактики і лікування за-

хворювань шлунково-кишкового тракту.  До  них  відноситься препарат  «Дев’ять

сил», у складі якого порошок кореню оману, кропиви, дієтичні супи «Дефіто» (лис-

тки подорожника, кропиви, м’яти, звіробою, хвоща, цикорію); « Лохеін» (трава со-

лянки холлевої).

БАД, що поліпшують функції ендокринної системи  і обміну речовин, сприяють

виведенню із організму токсинів, холестерину і радіонуклідів. Активними інгредіє-

нтами є екстракти шкірки грейпфрута і кори морської сосни — «Legsdey Tab»; по-

рошки імбиру, фенхеля, м’яти — «Digestive Complex»; листя сени, чорний байхо-

вий чай — «Great Impression Herb».

До БАД геронтологічного призначення відносять загальнозміцнюючі і легкотоні-

зуючі засоби: квітковий пилок з маточним молочком і медом, «Бджолине молочко з

вітаміном Е», концентрат акули «Берні».

Використання БАД тісно пов’язано з безпечністю і відсутністю будь-яких побі-

чних ефектів. Необхідно враховувати можливість передозування окремих склад-

ників.

Під час оцінки безпеки й ефективності нутрицевтиків визначають їх частку (у

відсотках) від добової норми фізіологічної потреби в харчових речовинах і енергії,

яка забезпечується нутрієнтами, що входять до складу БАД до їжі з врахуванням

рекомендованої дози прийому. У випадку коли ефективність нутрицевтика не дове-

дена, проводяться експериментальні дослідження на лабораторних тваринах.

Добова доза парафармацевтика не повинна перевищувати разову терапевтичну,

визначену в разі застосування цих речовин як лікарських засобів, за умови прийому

БАД до їжі не менше двох разів на добу.

Всі рослини, які входять до складу парафармацевтика, повинні бути перевірені

вітчизняною і міжнародною нормативною документацією, яка дозволяє їх застосу-

вання в харчовій промисловості. Без дозволу МОЗ не допускається використання у

виробництві БАД до їжі рослинної сировини й продукції тваринництва, отриманих

із застосуванням генної інженерії — трансгенних організмів.

З метою зниження ризику передачі агентів пріонових захворювань через БАД до

їжі рекомендується заборонити джерела біологічної сировини як матеріали ризику.

Еубіотики (класичні пробіотики) — БАД, які містять живі мікроорганізми або

ферментовані ними продукти, що сприятливо впливають на здоров’я людини та но-

рмалізують мікрофлору кишечника.

Еубіотики поділяються на дві великі групи:

 БАД — еубіотики на основі чистих культур мікроорганізмів –пробіотики, си-

мбіотики або мультипробіотики;

 БАД — еубіотики змішаного складу (з додаванням амінокислот, мікроелемен-

тів, моно-, дицукридів та ін.) — синбіотики.

Функція еубіотиків направлена на:

 колонізацію шлунково-кишкового тракту  пробіотичними мікроорганізмами,

що проявляють антагонізм відносно умовно-патогенних і патогенних бактерій, ві-

русів, грибів, дріжджів;

 поліпшення  порушеного  балансу  мікроорганізмів у  кишечнику  і  усунення

дисбактеріозів та дисбіозів взагалі;


 прискорення рециркуляції естрагена;

 оптимізацію травлення і нормалізацію моторної функції кишечника шляхом

вироблення субстанцій, що проявляють морфокінетичну дію;

 регуляцію часу проходження їжі шлунково-кишковим трактом за рахунок уча-

сті в метаболізмі жовчних кислот;

 попередження негативної дії радіації, хімічних забруднень їжі, канцерогенів,

забрудненої води за рахунок підвищення неспецифічної імуннорезистентності.

Остання функція пробіотиків особливо актуальна для України. Крім лактобацил,

імунностимулюючою і антинеопластичною дією в результаті підвищення неспеци-

фічної   резистентності   володіють   мікроорганізми   Lactococcus»,   Enterococcus»,

Microcоccus», Streptocоccus», «Bifidobacberium, «Propionibacterium», «Eubacberius,

«Sacharomyces boulardii I Bacillus. На основі цих штамів створені біопрепарати для

клініки й кисломолочні продукти.

Зустрічаються нові терміни — «симбіотики» (від слова «симбіоз») і « мультіп-

робіотики». Передбачається, що кожний штам мультіпробіотиків у кишечнику під-

бирає найкращі умови і займає властиву мікроекологічну нішу — біотоп.

Крім симбіотиків, широко застосовують БАД-еубіотики змішаного складу —

комплекси пробіотиків, у тому числі мультиштамових, з різними пребіотичними

речовинами — синбіотики.

Пребіотики — речовини, які не адсорбуються в кишечнику людини, але сприя-

тливо впливають на організм шляхом селективної стимуляції росту або активізації

метаболізму корисної мікрофлори. Пребіотики — це стимулятори або промотори

пробіотиків.

У групу синбіотиків входять харчові волокна, імунномодулятори, ферменти, мі-

кроелементи, рослинні добавки.

Активними пробіотиками є  біфідобактерії, рідше Lactobacillus і  Еnterococcus

faecium.

Виробництво біологічно активних добавок до їжі досить складне, оскільки воно

має ряд технологічних особливостей залежно від виду використаної сировини і ці-

льового продукту, способу переробки й упаковки. Тому, крім основної класифікації

БАД до їжі за цільовим призначенням, існують додаткові умовні класифікації, оскі-

льки з розвитком технологій можуть з’являтись нові добавки.

За формою випуску біологічно активні добавки до їжі можна розділити на дві

групи:

1. Класичні харчові форми — льодяники, желе, пасти, концентрати, бальзами,

чаї, сиропи;

2. Форми,  аналогічні  лікувальним, —  капсули,  пігулки,  настоянки, порошки,

гранули та ін.

В залежності від виду використаної сировини і вироблених готових форм БАД

до їжі умовно поділяють на 6 груп (табл. 5.4).

За способом виготовлення біологічно активні добавки до їжі поділяють на:

 БАД на рослинній основі — рідкі і сухі, у вигляді пігулок, капсул та порошків;

 БАД на основі переробки м’ясомолочної сировини і субпродуктів;

 БАД на основі переробки риби і морепродуктів.

Згідно альтернативної класифікації БАД до їжі виділяють наступні БАД до їжі:

1-й клас — Вітамінно-мінеральні комплекси-окремий клас БАД до їжі.

2-й клас — Парафармацевтики — повністю відповідають офіційному визначен-

ню цього класу.


3-й клас — Нутрицевтики — БАД до їжі, які входять до складу харчових проду-

ктів.

Таблиця 5.4

 

ВИРОБНИЧІ ГРУПИ БАД ДО ЇЖІ

 

 

№ з/п

 

Назва групи

 

Готові форми

 

Категорія підприємств-виробників

1

Кондитерська

Фруктова пастила, кара- мель, мармелад, желе, жувальна гумка

Кондитерські та інші підприємства

2

Безалкогольна і слабоалкогольна (до   15 %   алко- голю)

Соки натуральні, конце- нтрати соків, сиропи, бальзами, екстракти, на- стоянки, біококтейлі

Переробні плодоконсервні підприємства, заводи безалкогольних напоїв, підприємст- ва алкогольної та фармацевтичної промис- ловості

3

Чайна

Чай, чайні напої, грану-

ли, порошки, брикети

Чайні фабрики і фармацевтичні підприємс-

тва

4

Концентрати

Порошки,  драже,  пігул-

ки, гранули, кубики

Харчоконцентратні, фармацевтичні, плодо- консервні підприємства, м’ясокомбінати, молокозаводи, рибокомбінати

5

Олієжирова

Олійні   екстракти,   олії,

жири

М’ясокомбінати, рибозаводи, виробництва олієжирової промисловості, фармацевтичні підприємства та ін.

6

Мікробіологічна

Порошки, пігулки, кап- сули, БАД, фасовані ам- пули, флакони

Підприємства  мікробіологічної  промисло-

вості

 

Вітамінно-лікувальні комплекси — це ті БАД, до складу яких входять легко ста- ндартизовані речовини, які повинні поповнювати добову потребу організму в ме- жах від 10 до 150 % від раціональної норми добового споживання. Лише тоді вони можуть розглядатися як джерело вітамінів і мінералів. Вище 150 % це вже не БАД, а скоріше ліки.

Кращими вважаються вітамінно-мінеральні комплекси з найбільш повним скла- дом. Оптимально — приблизно 20 компонентів, а оптимальна доза-30 % від раціо- нальної норми добового споживання, тому що більша їх кількість за штучного зба- гачення раціону просто не засвоюється.

Парафармацевтики, — на відміну від вітамінно-мінеральних комплексів, мають у своєму складі компоненти, стандартизація яких неможлива або затруднена. Вони представляють фармакологічний ефект у межах фізіологічних коливань.

Нутрицевтики — це БАД, які застосовуються для корекції хімічного складу їжі людини, тобто додаткові джерела нутрієнтів: білки, амінокислоти, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна. Із перерахованих можна виділити вітаміни і мінеральні речовини, які максимально ефективно коректують дефіцит нашого раціону. Всі інші речовини (білки, амінокислоти, жири, вуглеводи) мають загальне призначення.

Китайські і тібетські біологічно активні добавки класифікують за переважаю-

чою дією на 14 груп (табл. 5.5).


 

 

РОБОЧА КЛАСИФІКАЦІЯ КИТАЙСЬКИХ

І ТІБЕТСЬКИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК


Таблиця 5.5

 

 

Група БАД

Переважаюча дія

БАД

I

Антиоксиданти  і  ентеросорбенти,  які нейтралізують шлаки в організмі

Revenol, Cascading Revenol, Megaprin, Chitosorb, Feelin Good, Chlorophyll, Orbitol, Cardiol, Cassie Tea, D-Toxarate

II

Відновлювачі порушень електролітно- го, мікроелементного і вітамінного об- міну

Mineral Solutions, Maximol Solutions, Curb, Curb for Women, Orachel for Kids, Orachel Plus, Alfalfa, Bee Pollen, Chlorophyll

III

Стимулятори  імунної,  ендокринної та інших систем організму

VMM, Emperor’s Formula, Life Enhancer, Youthinol,  BioGevity,  Alfalfa,  Wild  Yam, Pau D’Arco,, Echinacea, Endau

IV

Протизапальні БАД

Megaprin, VMM, Anatomix, Pau D’Arco

V

Адаптогени і стимулятори різних сис- тем організму, які володіють седатив- ною і антиоксидантною дією

Emperor’s Formula, Authentic Hawaijan Nony,  Mіng  Gold,  Megatonin,  Cardiol CoQ10,            Orbitol,    Bee    Pollen,    Alfalfa, Centaloba, Saw Paimetto

VI

Коректори порушень маси тіла, ліпід-

ного та інших обмінів

Chitosorb,        ReNu,  Feelin   Good,            Curb, Phytomax, Perillyl Extrakt

VII

Коректори і стимулятори системи кро-

вообігу й енергетики серця

Life Enhancer, Chitosorb, Cardiol CoQ10, VMM, Emperor’s Formula, Revenol, Cascading Revenol

VIII

Коректори порушень мозкового крово-

обігу й ліпідного обміну

Ingenious, Emperor’s Formula, Life Enhancer

IX

Коректори  функціональних  порушень

НС

Megatonin        500,     Youthinol,            Emperor’s

Formula, Centaloba, Gotu Kola, Ingenious

X

Коректори порушень шлункової секре- ції, обмінних процесів у печінці і фер- ментативної недостатності

Emperor’s Formula, VMM, Life Enhancer, Revenol, Cascading Revenol, Chitosorb, Phytomax, D-Zime, Garlic

XI

БАД,  що  зміцнюють кістково-м’язеву систему

Chitosorb, VMM, Curb, Curb for Women, ReNu, Youthinol, Mineral Solutions, Anatomix

XII

БАД, які сповільнюють ріст пухлин

Youthinol, VMM, Revenol, Cascading Revenol, Chitosorb, Megatonin 500, D- Toxarate.

XIII

БАД, які підвищують статеву функцію і сповільнюють старіння організму

Megatonin 500, Ming Gold, Youthinol

XIV

Протипаразитарні БАД

Purge, Anatomix, Pau D’Arco, Black Wainut, Carlic

 

Перша група включає антиоксиданти і ентеросорбенти, які нейтралізують шла- ки, що утворюються в організмі. Внаслідок негативного впливу екології проходить активізація перокисидного окислення ліпідів (ПОЛ) і пониження антиоксидантних властивостей  крові  (АОС),  що  призводить  до  пошкодження  мембран  клітин органів.


Друга група представляє відновлювачі пошкоджень електролітного, мікроеле-

ментного й вітамінного обмінів, які застосовують з метою корекції цих порушень.

Третя група — це коректори імунної, ендокринної та інших систем організму.

Четверта група виділяє протизапальні БАД, що застосовуються з метою змен-

шення запальних процесів у суглобах, зменшенні больового синдрому при остео-

хондрозі, для захисних сил організму.

П’ята група — це адаптогени і стимулятори різних систем організму, які воло-

діють  седативною і  антиоксидантною дією.  Застосовують з  метою  підвищення

компенсаторно-пристосувальних реакцій організму й стимуляції різних систем ор-

ганізму.

Шоста група виділяє коректори порушень маси тіла, ліпідного та інших обмі-

нів. Вони сприяють зниженню маси тіла й нормалізують порушення ліпідного об-

міну.

Сьома група включає коректори і стимулятори системи кровообігу й енергетики

серця. Під її дією проходить збільшення об’єму кровообігу, нормалізація артеріа-

льного тиску, пониження болю в області серця і зменшення утворення ПОЛ (шла-

ків в організмі).

Восьма група — це коректори порушень мозкового кровообігу й ліпідного обмі-

ну. Застосовують для нормалізації мозкового кровообігу й ліпідного обміну при гі-

пертонії, склерозі, інсультах.

Дев’ята  група представляє коректори функціональних порушень нервової сис-

теми. Під їх дією проходить нормалізація функціональних порушень нервової сис-

теми при хронічних стресах.

Десята група виділяє коректори порушень шлункової секреції, обмінних проце-

сів у печінці й ферментативної недостатності.

Одинадцята  група включає БАДи, які зміцнюють м’язову систему. Ці БАДи за-

безпечують підвищення вмісту кальцію в кістках, поліпшення обмінних процесів у

них, запобігання остеопорозу.

БАДи ХІІ групи уповільнюють ріст пухлин.

БАДи ХІІІ групи підвищують статеву функцію й уповільнюють старіння органі-

зму. Під їх впливом підвищується синтез статевих гормонів, що призводить до оки-

слювально-відновних процесів в організмі і гальмування старіння.

БАДи ХIV групи як протипаризентарні застосовують, перш за все, при глистяних

інвазіях.