ФУНКЦІЇ ЇЖІ, ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГІГІЄНІЧНИХ ОСНОВ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧУВАННЯ

 

1.1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Основним напрямком державної політики слід вважати здорове харчування на- селення. Сфера цих завдань включає проблеми харчування і заходи щодо ліквідації у населення інформаційного дефіциту з питань споживних властивостей і якості харчової продукції.

Розробка і включення в раціон функціональних продуктів, у тому числі збагаче- них незамінними мікронутрієнтами, вимагає оцінки їх споживних властивостей і доведення до споживача із залученням товарознавців [39].

Запропонована узагальнена систематизація основних видів харчових продуктів за їх призначенням, яка включає 4 групи і 18 видів (табл. 1.1).

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ  ВИДІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯМ


Таблиця 1.1

 

 

 

Група 1. Харчова продукція масового споживання

 

Група 2. Продукти дитячого харчування

Група 3.

Продукти дієтичного і лікува- льно-профілак-тичного при- значення

Група 4.

Продукти харчування для спеціальних груп на- селення

1.1. Натуральні хар- чові продукти зага- льного споживання для всіх груп насе- лення

1.2. Консервовані продукти тривалого зберігання для зага- льного споживання

1.3. Штучно-струк- туровані            харчові продукти   з   добав- ками і  збагачувача- ми  замість  натура- льних              для загального      спожи- вання

2.1. Замінники жі- ночого молока для дітей грудного віку

2.2. Суміші, каші та інші продукти для дітей ясельного віку

2.3. Білково- вітамінні та інші продукти харчуван- ня для школярів (дитячі садки, ін- тернати тощо)

2.4. Сніданки і обі- ди в наборі, збалан- совані за білково- вітамінним, мінера- льним та іншими складами для шко- лярів

3.1. Продукти для людей із серцево-судинними захво- рюваннями

3.2. Продукти харчування для людей з онкологічними захворюваннями

3.3.Спеціальні  продукти для людей, хворих цукро- вим діабетом

3.4.  Продукти  для  хворих на шлунково-кишкові за- хворювання

3.5. Продукти для людей з алергічними захворюван- нями і астмою

3.6. Продукти з радіопро- текторними            властивостя- ми, збагачені антиоксидан- тами, для осіб, які піддані радіаційному опроміненню

3.7. Продукти для людей з ознаками дистрофії або ожиріння

4.1. Харчові високобі- лкові продукти для людей з інтенсивним м’язовим навантажен- ням

4.2. Продуктові набо- ри для військовослуж- бовців з урахуванням норм споживання хар- чової продукції

4.3. Продукти харчу- вання для груп людей, які знаходяться в екс-

тремальних      умовах

(космонавти,    підвод-

ники)

4.4.   Білково-вітамінні

та інші види харчових продуктів  для  різних

категорій спортсменів


До першої групи відносять продукцію масового споживання. Найбільш важливе місце займають натуральні харчові продукти для безпосереднього загального спо- живання всіма групами населення. Вагома частка належить консервованим харчо- вим продуктам (консерви, сухі і заморожені напівфабрикати, напої та ін.) довготри- валого зберігання загального споживання. Окремо виділені штучно-структуровані харчові продукти з добавками і збагачувачами замість натуральних для загального споживання.

Друга група включає продукти дитячого харчування і розподіляє їх за віком. Виділені замінники материнського молока для дітей грудного віку. Далі згруповано суміші, каші та інші продукти для дітей ясельного віку, потім білково-вітамінні та інші продукти харчування для школярів і остання підгрупа — сніданки та обіди в наборі, збалансовані за білково-вітамінним й мінеральним складом, розраховані на школярів.

Третя  група об’єднує продукти дієтичного і лікувально-профілактичного при- значення. В окрему підгрупу включені лікувальні та лікувально-профілактичні продукти для людей із серцево-судинними захворюваннями, в наступну — продук- ти харчування для людей з онкологічними захворюваннями, у третю підгрупу — спеціальні лікувальні продукти для людей, хворих цукровим діабетом, четверту — продукти дитячого і лікувально-профілактичного призначення для людей із шлун- ково-кишковими захворюваннями. Окрему позицію займають лікувально- профілактичні продукти для людей з алергічними захворюваннями й астмою, про- дукти з радіопротекторними властивостями для осіб з радіаційним опроміненням. Останню підгрупу представляють дієтичні й лікувально-профілактичні продукти для людей з ознаками дистрофії або ожиріння.

Четверта група представлена продуктами харчування для спеціальних груп на- селення. Важливе місце займають високобілкові продукти для людей з інтенсивним м’язовим навантаженням. Окремо згруповані продуктові набори для військових, продукти харчування для груп людей, що знаходяться в екстремальних умовах і бі- лково-вітамінні харчові продукти для спортсменів різних категорій.

З урахуванням особливостей раціону відповідних категорій населення ця класи-

фікація також може займати відповідне місце.