КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Чим зумовлена необхідність створення і виробництва функціональних продуктів?

2. Наведіть основні методологічні підходи щодо формування функціональних

продуктів.

3. Які групи функціональних продуктів Ви знаєте?

4. Що характеризує наступні терміни «збагачений харчовий продукт», «фізіоло-

гічно функціональний харчовий інгредієнт», «синбіотик»?

5. Які функції виконують функціональні продукти?

6. Наведіть функціональні дії добавок, які вносять у харчові продукти.

7. Якими чинниками керуються під час проектування харчових продуктів?

8. Які Ви знаєте групи функціональних харчових продуктів?

9. Виділіть перспективні функціональні харчові продукти.

10. Які Ви знаєте перспективні групи функціональних харчових продуктів?

11. Порівняйте етапи створення традиційних і функціональних харчових продуктів.

12. Які особливості створення нових видів функціональних продуктів?

13. Які інгредієнти частіше всього використовуються у проектуванні функціона-

льних продуктів?

14. Чим відрізняються між собою функціональні продукти дієтичного, профілак-

тичного і спеціалізованого призначення?

15. Які чинники впливають на функціональну ефективність харчових продуктів?

16. Порівняйте властивості першої, другої і третьої груп функціональних продуктів.

17. Які  документи забезпечують правовий статус функціональних продуктів і

біологічно активних речовин?

18. Що розуміють під терміном «функціональне харчування» і які чинники впли-

вають на стан організму?

19. Порівняйте різні схеми основних вимог і рекомендацій щодо створення фун-

кціональних продуктів.

20. Які Ви знаєте групи функціональних продуктів, що виробляються в Україні?

21. Охарактеризуйте загальний       підхід   до        розробки         рецептур         лікувально-

профілактичних продуктів харчування.