3.6. НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ СЕКТОРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

 

Прогресивні перетворення сприяли зміні харчового раціону, рівня фізичних та нервових навантажень, швидкості обміну інформаціями, стану довкілля. Це в свою чергу впливало на стан здоров’я, емоційний настрій і ефективність роботи людей.

За таких умов більше уваги приділялось оцінці рівня надходження поживних речо- вин в організм. Відповідно зростала популярність функціональних продуктів хар- чування, склад яких розроблявся з метою поповнення нутрієнтами раціонів харчу- вання.  Частка  цих  продуктів  у  деяких  країнах  досягла  помітних  результатів (рис. 3.7),  а  об’єми  їх  виробництва  продовжують  зростати  стрімкими  темпами

З наведених даних рис. 3.7 і 3.8 можна зробити висновок, що здорове харчуван- ня стало важливою тенденцією удосконалення структури ринку продуктів харчу- вання. Прискорене зростання випуску функціональних продуктів харчування обу-мовлена двома чинниками — зусиллями виробників, які випускають продукти під-

вищеної цінності, і зростаючим попитом з боку споживачів.

Визначальними групами функціональних продуктів харчування можна вважати:

 продукти, що містять лише натуральні інгредієнти, без консервантів, з пони-

женим вмістом цукру, натрію і холестерину;

 продукти, що забезпечують зовнішній «косметичний» ефект або затримують

старіння;

 продукти для цільових груп (діти, підлітки);

 функціональні продукти, що дозволяють виростити здорове покоління і мак-

симально реалізовувати потенціал дитини (продукти, збагачені вітамінами і -3 по-

ліненасиченими жирними кислотами).

Важлива роль у створенні рецептур функціональних продуктів відводиться ві-

тамінам, які частіше використовуються протягом останніх десяти років.

Кількість різновидів збагачених вітамінами продуктів, які появилися на євро-

пейському ринку, представлена

Досить часто використовуються вітаміни А, D і Е, які вносять у вигляді олійних субстанцій окремо, або у вигляді преміксу — суміші цих вітамінів у розчині соня- шникової олії.

Порівняно інтенсивно застосовується -каротин для забарвлення різних груп то- варів (маргарин, майонез, макаронні вироби). Постійно вдосконалюються форми - каротину для відповідних груп продуктів. Одним із оптимальних можна  вважати

тип -каротину 30 % FS/SF на основі соняшникової олії, що дозволяє отримати не-

обхідний профіль забарвлення.

Важливим напрямком, який гарантує розв’язання проблеми оптимального за-

безпечення населення мікронутрієнтами, є регулярне включення в раціон харчових

продуктів, що містять ці сполуки. Вміст вітамінів у збагачених ними продуктах ха-

рчування розраховують таким чином, щоб тільки поповнити їх дефіцит і не ство-

рювати проблему гіпервітамінозу, особливо якщо врахувати незадовільний рівень

вітамінного забезпечення.

Серед поліненасичених -3 жирні кислоти найбільш інтенсивно беруть участь у

побудові мембран клітин, формуванні нервової системи, зорового апарату, знижу-

ють ризик розвитку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, впливають на

психічний та інтелектуальний розвиток.

Компанія «ДСМ Нутрішнл Продактс» отримує -3 поліненасичені жирні кисло-

ти (торгова марка ROPUFA) із жиру глибоководних морських риб. В олійній фо-

рмі вони підходять для сучасних функціональних видів маргарину або майонезу.