3.3. ФУНКЦІЇ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

 

Функціональні продукти, аналогічно БАДам, виконують наступні функції:

— компенсують дефіцити біологічно активних компонентів в організмі;

— підтримують нормальну функціональну активність органів і систем;

— знижують ризик різних захворювань, створюють дієтичний фон;

— підтримують корисну мікрофлору в організмі людини і нормальне функціо-

нування шлунково-кишкового тракту.

Закон ЕС про харчові продукти приводить наступне визначення функціонально- го продукту: «функціональні харчові продукти — будь-який модифікований харчо- вий продукт або харчовий інгредієнт, які можуть сприятливо впливати на здоров’я людини додатково до впливу традиційних поживних речовин, які він містить». За даними окремих джерел, європейський ринок функціональних продуктів у 2003 ро- ці оцінювався у 3,3 млрд дол., з яких молочні продукти функціонального призна- чення складали 65 %, хлібобулочні вироби — 9, різні пасти, м’які сири, джеми і інші види 23, напої, що позитивно впливають на здоров’я людини (вітамінізовані і лікувальні для спортсменів, людей похилого віку, вагітних жінок та ін) — 3 %. У США у 2003 році виручка від реалізації населенню функціональних продуктів харчування склала 44,1 млрд дол.

Основною функцією харчових продуктів можна вважати зміцнення здоров’я людини. Згідно визначення Федерального Закону про виробництво харчових про- дуктів і предметів необхідності (LMBG, Німеччина) харчові продукти є речовина- ми, які переважно усвідомлено і неусвідомлено споживаються людиною в незміне- ному кулінарнообробленому або переробленому вигляді, для задоволення його потреб у харчуванні й/або смакових звичок. Більшість харчових продуктів можуть поєднувати одночасно харчові й смакові засоби, а частина — може бути чисто хар- човим або чисто смаковим продуктом.

Незважаючи на те, що харчові продукти завжди виконували функцію забезпе- чення людини харчуванням, в оборот введено поняття «функціональні харчові про- дукти», які завдяки наявності визначених добавок, що позитивно (корисно) впли- вають на здоров’я людини, здатні заповнити в харчуванні дефіцит відповідних речовин.

Поняття функціональних харчових продуктів появилося в Японії для популя- рних там продуктів «Tokutci Hohenyo Shokuhin» і означало: харчові продукти, які, поряд з харчовим та фізіологічним значенням, приносять і терапевтичну ко- ристь.

Функціональність продуктів досить помітна з початку 80-х років, коли на євро- пейському ринку були представлені харчові продукти, збагачені вітамінами і йодом (мультівітамінні соки, йодовані ковбасні і кондитерські вироби). З появою пробіо- тичних молочних продуктів (1995 р.) у свідомості людей закріпилося поняття «фу- нкціональні харчові продукти». Паралельно з цим у промисловому секторі напоїв закріпився напрямок АСЕ, тобто збагачення фруктових соків, освіжаючих і молоч- них напоїв вітамінами, мікронутрієнтами та мінеральними речовинами. За останній час у групу функціональних харчових продуктів ввійшли також конфітюри, конди- терські, хлібобулочні, ковбасні вироби (табл. 3.1).


 

 

ДІЇ ДОБАВОК І ГРУПИ ПРОДУКТІВ, В ЯКІ ЇХ ВНОСЯТЬ


Таблиця 3.1

 

Подпись: 87

Група продуктів

Добавки

Функціональна дія

Харчовий продукти

АСЕ-група

Вітамін А (-каротин)

Вітамін С Вітамін Е

Захист клітин, запобігання хворобам Захист клітин, запобігання хворобам Захист клітин, запобігання хворобам

Напої, конфітюри, кондитерські і  заморо-

жені продукти

Чай, морозиво, молочні продукти

Супи

ВСЕ-група +

вітамін D

Вітамін В Вітамін С Вітамін Е Вітамін D

Поліпшення концентрації, активності

Захист клітин

Захист клітин

Поліпшення засвоювання кальцію

Напої, кондитерські продукти

Освіжаючі напої

Освіжаючі напої

Освіжаючі  напої,  молочні  і  кондитерські продукти

Пробіотики

Пробіотичні  молочнокислі бактерії

Позитивна дія на кишкову флору, підсилення імунної системи

Молочні продукти, сири, зернові, ковбаси,

фруктові соки, молочні напої

Пребіотики

Баластні речовини, інулін,

олігофруктоза, клітковина

Поліпшення активності кишкової флори і за-

своєння їжі

Йогурти,   зернові,   кондитерські   вироби,

фруктові соки, молочні напої

Мінеральні речовини

Кальцій

Магній

 

Калій

Захист від остеопорозу

Будова м’язів, які піддаються навантаженню

Підвищення активності, захист нервів

Кондитерські вироби, мінеральна вода

Освіжаючі напої

 

Освіжаючі напої

Мікроелементи

Залізо Йод Селен

Кровотворення

Поліпшення роботи щитовидної залози

Захист клітин

Освіжаючі напої

Кухонна сіль, кондитерські, готові і замо-

рожені продукти, ковбаси

Жирні кислоти омега-3

DНА=докозагексаєнова кислота, ЕРА=ейкозапентаєнова ки- слота,            високоненасичені жирні кислоти

Захисна дія на серцево-судинну систему, по-

ліпшення властивостей циркуляції крові

Яйця, освіжаючі напої, кондитерські виро-

би, ковбаси

Вторинні    рослинні речовини

Лікопін

Лютеін

Флавоноїди,  екстракт   зе-

леного чаю

Фітостерини

Захист клітин, протиракова дія Захист клітин, протиракова дія Захист клітин, протиракова дія

 

Позитивний  вплив  на  рівень  холестерину  в крові

Вироби з тіста

Освіжаючі напої

Освіжаючі напої, чай, мюслі, кондитерські вироби, пасти для бутербродів


У Німеччині функціональні продукти оцінюються по-різному. Завдяки тому, що вони відносяться до харчових продуктів, їх виробництво підлягає дії закону LMBG, згідно якого реклама таких продуктів на основі терапевтичної дії заборонена. Якщо в оборот надходять нові продукти, повинна бути підтверджена безпечність для здо- ров’я споживачів. Не визначена і їх позитивна дія, оскільки для цього потрібно бу- ло б перевіряти кожний окремий продукт на його терапевтичну цінність.

Відношення до функціональних продуктів у скандинавських країнах неоднозна- чне. Фінляндію вважають «Силіконовою долиною» з точки зору функціональних продуктів; Швеція, Норвегія й Данія проявляють обережність у таких оцінках.

Проведені Центром МАРР у школі бізнесу в Opхусе дослідження відносно різ- ного відношення до функціональних харчових продуктів споживачів у Данії, Фін- ляндії й США, показало, що фінські споживачі сприймають функціональні харчові продукти краще, ніж датські й американські.

У Фінляндії утворено багато фірм з виробництва продуктів, які сприяють зміц-

ненню здоров’я. Серед таких продуктів можна виділити наступні.

Ксилітол  вважають першим у Фінляндії функціональним харчовим інгредієн-

том, вплив якого на здоров’я було науково доказано. Наприклад, він використову-

ється як підсолоджувач у зубній пасті і жувальній гумці.

Молочна компанія Фінляндії — Валіо — була першою, що дослідила і вивела на

ринок пробіотики.

Дуже цінним інгредієнтом фінського походження для виготовлення функціона-

льних продуктів є Benecol. Він додається до рослинного маргарину, оскільки зни-

жує вміст холестерину.

В числі інших продуктів Pan  Salt — сприятливо впливає на кров’яний тиск,

Multi-Bene — підходить для  зниження тиску  крові  і  пригнічує розвиток деяких

форм раку, застосовується в молочних продуктах для людей, які не переносять лак-

тозу. Тому Фінляндію у всіх відношеннях вважають світовим лідером у розроблен-

ні й продажі функціональних харчових продуктів.

В інших скандинавських країнах на етикетках обмежено використовується ін-

формація про вплив відповідних добавок на здоров’я людей.

У Швеції знаходиться «Центр з удосконалення й інновацій щодо функціональ-

них продуктів». Ця країна працює також над створенням Національного центру з

клінічного дослідження харчових продуктів щодо їх впливу на здоров’я, а Швей-

царський фонд з питань харчування розробляє програму з контролю «специфічної

інформації» про вплив продукту на здоров’я, яка поставляється виробниками фун-

кціональних харчових продуктів.

У Норвегії споживачі дуже мало знають про функціональні харчові продукти, а

датські споживачі відносяться до них більш насторожено.