КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Які аспекти включає наукова стратегія створення продуктів здорового харчу-

вання?

2. Яким чином підбирають мікронутрієнти для створення продуктів здорового

харчування?

3. Які способи внесення мікронутрієнтів у відповідні харчові маси?

4. Якими принципами керуються під час збагачення харчових продуктів біоло-

гічно активними речовинами?

5. На які групи поділяють функціональні продукти?

6. Що покладено в основу класифікації харчових інгредієнтів?

7. За якими біологічними та фармакологічними властивостями оцінюють функ-

ціональні інгредієнти?

8. Приведіть основні групи функціональних інгредієнтів харчових продуктів.

9. Дайте характеристику олігоцукридів та виділіть їх основні функції.

10. За якими функціональними властивостями оцінюють резистентні види крох-

малю?

11. Дайте характеристику асортименту нових технологічно-функціональних інг-

редієнтів.

12. Чим відрізняються окремі групи харчових волокон і які фізіологічні ефекти

характерні для відповідних волокон?

13. Які особливості будови і властивостей відповідних харчових волокон?

14. Охарактеризуйте властивості харчових волокон Witacel різних торгових ма-

рок.

15. Порівняйте споживні властивості основних видів цукрозамінників і поліцук-

ридів.

16. Які глікозиди та ізопреноїди містяться у харчових продуктах?

17. Порівняйте роль ізофлавонів та ω-3 і ω-6 жирних кислот.

18. Приведіть основні напрями фізіологічної дії ω-3 жирних кислот.

19. Фізіологічна роль і функціональні властивості окремих амінокислот, пептидів

і ферментів

20. Виділіть найбільш важливі технологічні операції отримання лактози і лакто-

ферину. З якою метою вони використовуються?

21. Що покладено в основу класифікації ферментів?

22. Роль окремих вітамінів, вітамінів-антиоксидантів і коензиму Q-10 у функціо-

нальному харчуванні.

23. Яке значення найбільш важливих мікроелементів у функціональному харчу-

ванні?

24. За якими ознаками класифікують біоантиоксиданти?

25. Роль флавоноїдів, біогенних амінів, сірковмісних сполук селену, токоферолів,

фосфоліпідів у функціонуванні організму.

26. Охарактеризуйте роль пробіотиків у нормалізуванні складу й функцій травно-

го каналу.

27. Наведіть основні групи пробіотиків.

28. Яким  вимогам  повинні  відповідати  мікроорганізми,  що  служать  основою

пробіотиків?

29. Розкрийте антимікробну активність лактобактерій і виділіть основні переваги

пробіотиків.

30. Які Ви знаєте групи пробіотиків?

31. Виділіть основні властивості біфідо- і лактобактерій.

32. Які Ви знаєте групи і види пребіотичних сполук?

33. Яким вимогам повинні відповідати пребіотики?

34. Фізіологічна дія лактулози і для яких продуктів вона використовується?

35. Які   відмінності   між   трансгалактозильованими  олігоцукридами,  фрукто-

олігоцукридами та ізомальтоолігоцукридами?

36. Виділіть найбільш цінні властивості лактулози і мікрокристалічної целюлози.