КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Що покладено в основу систематизації основних видів харчових продуктів?

2. Чим відрізняються окремі групи харчових продуктів за призначенням?

3. Які основні періоди формування європейського харчування ви знаєте?

4. Особливості розвитку концепції збалансованого харчування в кінці ХХ сто-

ліття.

5. Які функції виконує їжа в процесі життєдіяльності організму людини?

6. В якому спрямуванні розвивались теоретичні аспекти харчування?

7. Які основні положення адекватного харчування виділяють науковці?

8. Які аспекти передбачають гігієнічні основи харчування людини?

9. Чим відрізняється термін «безпечність харчових продуктів» від «мікробіоло-

гічних критеріїв безпечності харчування»?

10. За якими ознаками поділяють шкідливі компоненти їжі?

11. Які заходи приймаються щодо контролю за потенціалом безпечності харчу-

вання населення?

12. Що покладено в основу забезпечення безпечності продуктів харчування на

основі принципів системи НАССР?

13. У чому різниця між окремими принципами НАССР?

14. Яке значення має довкілля у поліпшенні функціонування організму людини?

15. Які шкідливі компоненти їжі нормуються нормативними документами?

16. У чому особливості сучасних досягнень харчової токсикології?

17. За якими ознаками класифікуються токсиканти хімічного походження у хар-

чових продуктах?

18. За якими критеріями Ви можете оцінити соціально-економічні передумови

створення в Україні індустрії функціонального харчування?

19. Які основні напрямки наукових досліджень за системою адекватного харчу-

вання?

20. Чим відрізняються ендогенні біологічно активні речовини від екзогенних?

21. Яким шляхом можна зменшити негативний вплив наслідків глобалізації?

22. Які відмінності між окремими концепціями теорії харчування?