СТАЛІ ВИРАЗИ І КЛІШЕ

Мовне кліше — мовні одиниці, яким властиві постійний склад компонентів, звичність звучання, відтворюваність певних мовних блоків і водночас семантичне членування, характерне для вільних словосполучень: установити контроль, визвольний рух, патріотичне виховання, посилення боротьби із зловжи­ваннями, мирне співіснування, дух часу, матеріальне благопо­луччя, ринкова економіка.

Сюди зараховують вільні синтаксичні словосполучення:

входити в коло інтересів, гуманний акт, екстремальна ситуа­ція, користуватися великим попитом, перехідний період, плин­ність кадрів, боротьба зі злочинністю, соціальна програма, за­хист національних меншин, ринкові відносини, мораторій на смертну кару, сфера обслуговування, підтримувати диплома­тичні відносини, всенародне обговорення, ринкові реформи, одержувати інформацію.

 

Мовні штампи — це стерті, колись образні вислови, зайві слова, неточні вислови, стилістично не вмотивовані словесні по­втори, що створюють негативний стилістико-смисловий ефект: брати участь, забезпечення отримання (отримувати), робота по впровадженню (впроваджувати), боротьба по винищенню (винищувати), експеримент по застосуванню (експеримент із за­стосування), дослідження по ліквідації (дослідження з ліквідації), велике значення, важлива роль, приділяти увагу, у березні міся­ці, треба сказати, слід зазначити, потрібно відзначити.

 

Кліше в діловодстві

Кліше (франц.) — мовленнєвий стереотип, готовий зво­рот, який легко відтворюється в певних умовах і контекстах стандарту.

 

Кліше мають такі ознаки:

відповідність психологічним стереотипам як відображення у свідомості явищ дійсності, що часто повторюються;

легке відтворення готових формул у процесі мовлення;

автоматизація процесу відтворення, що полегшує процес ко­мунікації;

економія зусиль, мовленнєвої енергії і часу як для того, хто говорить (пише), так і для слухача (мовця).

 

Головні слова іменники


Виконання доручень, внесення змін, загро­за зникнення, заходи щодо реконструкції, порядок призначення, ратифікація угоди, взаємний залік, додаткові заходи, грошо­ва допомога, економічні зв'язки, міжна­родна торгівля.

 

 

Головні слова — дієслова

Виголошувати промову, здійснювати ке­рівництво, накласти резолюцію, прийня­ти рішення, позбавити слова, ужити за­ходів, брати участь, прийнято одностай­но, схвалити пропозицію.

Головні слова — інші частини мо­ви

Відповідно до постанови міністерства, комісія для скасування резолюції, після закінчення строку повноважень, як виня­ток.