СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України: Прийнята па п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Просвіта, 1997.

Закоп про мови в Українській РСР // www.rada.gov.ua

Аптисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За ред. О.Сербепської. — Я., 1994.

Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. — К., 1994.

Бабич Н. Д. Оспови культури мовлеппя: Навч. посіб. — Я.: Світ, 1990.

Богдан С. К. Мовпий етикет україпців, традиції і сучаспість / Відп. ред. Я. О. Пустовіт. — К.: Рідна мова, 1998.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993.

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К., 2000.

Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. — К., 1995.

 

Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Посіб. для студ. гумапіт. ф-тів ВНЗ. — К.: Видав. дім «КМ Асайетіа», 1997.

Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове мовлеппя: Прак­тикум / За ред. А. П. Затпітка. — Донецьк: Центр підготов. абітурієнтів, 1997.

Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — 4-те вид., до-пов. — X., 2003.

Іванишин В. П., Радевич-Винницький Я. К. Мова і нація. — Дрого­бич, 1994.

Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. — М., 1988.

Коваль А. П. Ділове спілкування: Навч. посібник. — К.: Яибідь, 1992.

Коваль А. П. Культура ділового мовлеппя. — К., 1975.

Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів. — К.: Вища шк., 2001.

Культура української мови / За ред. В. М. Русапівського. — К., 1990.

Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідпої мови: Збірник вправ і завдань. — Я.: Світ, 1996.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівсько-го. — К., 1990.

Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова: Навч. посіб. — К.: Либідь, 1995.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілку­вання. — К.: Каравела, 2005.

Новий російсько-український словник-довідник / С. Я. Єрмолен-ко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець та ін. — К.: Довіра, 1996.

 

Олійник О. Б. Словник ділової людини (російсько-український). — К.: Слов'ян. клуб, 1996.

Орфографічний словник української мови. — К., 1994.

Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник для студ. ВНЗ. — К.: Вища шк., 1995.

Паламар Л. М., Кацавець Г. М.Ділове українське мовлення: Практ. посібник. — К.: Либідь, 1997.

Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. —

К.: Либідь, 1999.

Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посі­бник. — К.: МАУП, 1999.

Плотницька І. М. Ділова українська мова. — К.: Міленіум, 2005.

Плотницька І. М., Козієвська О.І. Ділова українська мова. Робо­чий зошит: Навч. посібник. — Житомир: Полісся, 2005.

Російсько-український словник ділової мови / Уклад.: О. Мокро-вольський, О. Шокало. — К.: Укр. світ, 1992.

Порадник ділової людини: Російсько-український словник-довід­ник / Уклад. О. М. Коренга та ін. — К.: Основи, 1995.

Сфера ділового спілкування: Російсько-український словник / Уклад.: М. В. Брицин, О. О. Тараненко. — К.: Рідна мова, 1996.

Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової люди­ни. — К.: Криниця, 1999.

Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., переробл. — К.: Либідь, 2001.

Токарська А. С. Ділова українська мова. — Л., 1995.

Українська мова: Практикум / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. — К.: Либідь, 2000.

Український правопис. — К., 1993.

Універсальний довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмо­ленко. — К., 2001.

Шевченко Л. В., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник / За ред. О. Д. Пономарева. — К.: Либідь, 1993.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.,

2003.

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.:

Освіта, 2000.

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ Тетяна Дмитрівна ЄГОРОВА

 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

2-ге видання, виправлене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

 

Підписано до друку 02.12.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 9. Наклад 600 прим.

 

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006