УЖИВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ У ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 

Український варіант

Російський варіант

В українській мові, як і в російській, вжива­ються речення з відо­кремленими пошире­ними означеннями, ви­раженими тільки пасивними дієприк­метниками та актив­ними дієприкметни­ками минулого часу доконаного виду

Виступи, заслухані на конференції, одежали високу оцінку. Курсанти користу­ються телевізором, узятим напрокат. Слідчий гортав сто­рінки,   пожовклі від часу.

Выступления, заслу­шанные на конферен­ции, получили высо­кую оценку. Курсанты пользуют­ся телевизором, взя­тым напрокат. Следователь листал страницы, пожелте­вшие от времени.

 

 

 

 

У російській мові, на відміну від українсь­кої, вживаються про­сті ускладнені речен­ня з дієприкметни­ковими зворотами, утвореними дієприк­метниками теперіш­нього часу (із суфік­сами -ющ-, -ящ-, -ем-) із залежними слова­ми. В українській мові таким дієприкметни­ковим зворотам від­повідає переважно під­рядна означальна частина складнопід­рядного речення. Звороти, утворені діє­прикметниками ро­сійської мови на -ем-(-ьій), можуть бути ві­дтворені в українській мові ще й за допомо­гою зворотів із пасив­ними дієприкмет­никами на -ан- (-ий)

Активні дієприкмет­ники із суфіксами -ущ-, -ющ- у складі зворотів російської мо­ви можна перекласти українською мовою за допомогою прикмет­ників із суфіксами -льн-, -н-, -лив- та ін., а також іменників. Тому реченням росій­ської мови, ускладне­ним дієприкметнико­вими зворотами, в українській мові від­повідають речення без цих зворотів

Український варіант

Орган, що контролює діяльність установ, сформовано. Люди, які сидять у цьому залі, володі­ють багатьма мова­ми.

Об'єкт, який дослі­джує вчений, засек­речений.

 

Об'єкт, досліджува­ний ученим, засекре­чений.

Людина, підозрювана у крадіжці, відповіла на запитання слідчого.

 

Введено в експлуа­тацію новий відвід­ний колектор для ви­користаної води. Одержано дуже об­надійливі для нас ре­зультати.

На підприємстві на­лагоджено виробни­цтво приладів для вимірювання кров'я­ного тиску. Документ підписано виконувачем обов'я­зків начальника цеху О. Петренком.

Російський варіант

Орган, контролиру­ющий деятельность учреждений, сфор­мирован.

Люди, сидящие в этом зале, владеют многими языками. Объект, исследуе­мый учёным, засек­речен.

 

Объект, исследуе­мый учёным, засек­речен.

Человек, подозревае­мый в краже, отве­тил на вопросы сле­дователя.

 

Введён в эксплуата­цию новый коллек­тор, отводящий ис­пользованные воды. Получены результа­ты, очень обнадё­живающие нас. На предприятии на­лажено производст­во приборов, измеря­ющих кровеносное давление.

Документ подписан О.Петренко, испол­няющим обязаннос­ти начальника цеха.