СКЛАДНІ ВИПАДКИ КЕРУВАННЯ

 

1. Дієслова або віддієслівні іменники, які керують різними ві­дмінками, не можуть мати спільного додатка.

 

Неправильна конструкція

Правильна конструкція

Управління зібрало й поінфо­рмувало про факти.

Управління зібрало факти й поінформувало про них.

Адміністрація відзначила і ви­словила подяку десятьом спів­робітникам.

Адміністрація відзначила де­сятьох співробітників і висло­вила їм подяку.

Конвенція про запобігання та покарання злочинів.

Конвенція   про запобігання злочинам та покарання за їх скоєння.

Створити й узяти участь у роботі групи взаємодопомоги.

Створити групу взаємодопо­моги та взяти участь у її ро­боті.

2. Керування може не збігатися в близьких за значенням сло­вах, напр.: властивий (кому?) і характерний (для кого?), опану­вати (що?) й оволодіти (чим?), повідомити (кому?), але поін­формувати (кого?).

Запам'ятайте конструкції з різними формами керування в ро­сійській та українській мовах:

Конструкції російської мови

Конструкції української мови

уступить (что?) место

поступитися (чим?) місцем

аналогичный (чему?) предыду­щему

аналогічний (до чого?) до по­переднього

извините (кого?) меня

вибачте (кому?) мені

поблагодарить  (кого?) роди­телей

подякувати (кому?) батькам

испытать (что?) поражение

зазнати (чого?) поразки

предотвратить (что?) падение

запобігти (чому?) падінню

Конструкції російської мови

Конструкції української мови

изменить (кому? чему?) Родине

зрадити (кого? що?) Батькі­вщину

поступить (во что?) в инсти­тут

вступити (до чого?) до ін­ституту

предоставить справку (во что?) в деканат

подати довідку (до чого?) до деканату

включить (во что?) в список // повестку дня

внести (до чого?) до списку // порядку денного

смеяться (над кем?) над колле­гой

сміятися (з кого?) з колеги

ухаживать (за кем?) за боль­ным

доглядати (кого?) хворого

свидетельствует (о чём?) о высоком уровне

засвідчує (що?) високий рівень

приложить (что?) усилия

докласти (чого?) зусиль

заслуживать (чего?) внимания

заслуговувати (на що?) на увагу

понести (что?) убытки

зазнати (чого?) збитків

нуждаться (в чём?) в помощи

потребувати (чого?) допомоги

3. Деякі іменники керують такими формами:

Ненормативна конструкція

Правильна конструкція

відгук на дисертацію // рефе­рат

відгук (про що?) про дисер­тацію //реферат

характеристика на студента

Характеристика (кого?) студента

тенденція зростання

тенденція (до чого?) до зро­стання

оплата за навчання

оплата (чого?) навчання, але плата (за що?) за навчання

 

 

 

4. Прикметники вищого ступеня порівняння керують кількома прийменниково-відмінковими формами. Основними з них є:

 

за + знахідний відмінок

рівень рентабельності му­сить бути більшим за 60%

від + родовий відмінок

зафіксовано показники, вищі від очікуваних

порівняно з + орудний відмі­нок

цьогорічні прибутки є біль­шими порівняно з минулоріч­ними

щодо + родовий відмінок

цей проект перспективніший щодо інших

Слід запам'ятати, що вживання прикметників вищого ступе­ня порівняння з родовим безприйменниковим типу «це завдання важливіше інших, прибутки більші витрат» є ненормативним у сучасній українській літературній мові.