ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

 

Основні вимоги до мови офіційно-ділових документів — зро­зумілість, чіткість, точність формулювань — спричинили вико­ристання в них простих, але досить поширених речень (простих ускладнених речень). Основним засобом їх поширення є однорі­дні члени речення. Напр.:

 

Суддя Конституційного Суду України має право витре­бувати від Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадо­вих осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм влас­ності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію (ст. 19 Закону України «Про Конституційний Суд України»).

Проте для легкості сприймання змісту в текстах офіційно-ділового стилю однорідні члени речення виділяють у пункти й підпункти, тобто використовують рубрикацію тексту. Напр.:

 

Повноваження судді Конституційного Суду України припи­няються в разі:

закінчення строку призначення;

досягнення суддею шістдесятип 'ятирічного віку;

неможливості виконувати своїповноваження за станом здоров'я;

порушення суддею присяги і т.д. (ст. 23).

 

Кожен пункт подають з нового абзаца. В офіційно-діловому стилі однорідний ряд використовують передусім як засіб класи­фікації в статутах, положеннях, інструкціях, наказах, розпоря­дженнях, звітах, рідше в документах приватного характеру — ро­зписках і дорученнях. Пор.:

 

Д Клименко Іван Петрович, (паспортні дані: ...), зобов'я­зуюся до 12 грудня 2001 року за власний рахунок виконати у квартирі Іванова Василя Миколайовича (за адресою...) ремонт­ні роботи, необхідні з моєї вини:

полагодити сантехнічний вузол, придбавши потрібні де­талі;

покласти й полакувати паркет в усіх кімнатах та перед­покої;

поклеїти шпалери в усіх кімнатах та передпокої.