ПОРЯДОК СЛІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

 

Для ділових документів характерний прямий порядок слів,

тому що він передає загальний зміст речення без спеціального наголошення певних його компонентів.

 

Підмет виступає пе­ред присудком

 

Узгоджене означен­ня — перед означува­ним словом, неузго-джене означення — після нього

Профспілкова відпустка, матеріальна допомога;

відпустка за власний рахунок, допомо­га в розмірі 300 грн.

Додаток після слова, від якого залежить

Виконувати   доручення; призначити Авдієвського Ігоря Васильовича на по­саду.

Звертання і вставні слова стоять здебіль­шого на початку ре­чення

1.         Андрію Васильовичу, надаємо Вам
слово для відповіді.

2.         Отже, рецензована дисертаційна ро-
бота відповідає вимогам ВАК до кан-
дидатських дисертацій, а її автор за-
слуговує     присудження наукового
ступеня        кандидата фізико-
математичних наук.

Обставини причино­вої, цільової, часової семантики повинні стояти на початку або наприкінці речення. У заявах, пояснювальних записках їх традиційно розташовують напри­кінці речення, а в на­казах, розпоряджен­нях, характеристи­ках — здебільшого на початку речення

1. Прошу надати мені матеріальну до­помогу у зв'язку з тяжкою хворобою дитини. 2. Я, Іваненко Ольга Сергіївна, студентка І курсу..., 2 грудня 2000 року запізнилася на за­няття через незадовільний рух транс­порту.

3.         З метою забезпечення обліку робо-
чого часу професорсько-викладацького
складу університету наказую.

4.         Відповідно до «Положення про ор-
ганізацію процесу у вищих навчальних
закладах» наказую.

 

 

 

Недотримання цих правил призводить до нечіткого, нелогічно­го викладу інформа­ції, а іноді — до при­крих різнотлумачень


1. Прошу надати мені відпустку у зв'язку з тим, що я виходжу заміж на три дні. 2. Технічний огляд власників індивідуального транспорту відбу­деться 22.04.2000 на СТО № 11. 3. Продається весільна сукня для наре­ченої 46—48 розміру з гарними аксесу­арами.