СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ^ УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ РЕЧЕНЬ, РІЗНИХ ЗА СТРУКТУРОЮ ТА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЕННЯ

Уживаються прості і складні речення, проте прості переважа­ють над складними. Перетворення складних речень на прості внаслідок трансформації підрядних частин на прикладки, обста­вини, додатки, відокремлені й невідокремлені означення сприяє чіткості й лаконічності ділового спілкування.

 

До уваги жителів Києва, що мешкають на масиві Оболонь!

До уваги киян — мешканців ма­сиву Оболонь.

Охоронцеві магазину № 1123 повідомили про те, що його звільнено з роботи.

Охоронцеві магазину № 1123 повідомили про його звільнення з роботи.

Переговори, які ми провели вчора, були успішними.

Проведені вчора переговори бу­ли успішними.

З-поміж складних речень перевага надається складнопідряд­ним, складносурядні й безсполучникові складні речення трапля­ються зрідка. Найуживанішими є складнопідрядні речення з пі­дрядною причиновою, цільовою, наслідковою, означальною та з'ясувальною частинами.

У діловому писемному мовленні вживаються розповідні ре­чення. В усному діловому мовленні (телефонні розмови, наради, публічні виступи тощо) можуть використовуватися окличні й питальні речення.

В офіційно-ділових текстах переважають двоскладні речен­ня. З-поміж односкладних найширше представлені (у певних ви­дах ділових документів) безособові речення, головний член яких виражений незмінними присудковими (предикативними) фор­мами на -но, -то, та інфінітивні речення, напр.:

 

Цей акт складено в тому...

Призначити Карпенка Івана Петрови­ча на посаду заступника директора...

Комісію затверджено у складі п'яти осіб.

Перевести Кравченка Олега Васильови­ча на посаду завідувача лабораторії...

Справу передано на дообстеження.

Звільнити Бондарка Василя Семенови­ча з посади інженера...