ВСТУП

 

Мова належить до найважливіших ознак і сутностей людини. Словом можна вбити й оживити, посіяти тривогу й безнадію, розсіяти сумнів і засмутити, породити віру в людину та надихнути на працю.

 

У мові акумулюється енергія народу. Вона є головною ознакою і символом нації.

Кожна людина повинна дбати про культуру власного мовлен­ня, бо рівень розвитку кожної мови залежить від рівня індивіду­ального мовлення її мовців. А ті, у свою чергу, мають уважно ставитися до власної вимови, наголосу, до лексики, до сполучу­ваності слів, до морфології та синтаксису, до стилістики та тер-міносистем.

Висока культура мовлення — це постійна інтенсивна робота думки. Людина повинна висловлюватися якнайчіткіше, якнайп-равильніше, якнайстисліше. Адже мова — це великий Божий дар, і його слід належно цінувати й плекати протягом усього життя.

Сьогодні немає і не може бути громадянина України, якого б обходило мовне питання. І ця болюча проблема повинна викли­кати не беззмістовне нарікання, не мітингове галасування, а на­полегливу, розумну, сміливу працю над Словом.

«Практичний курс української мови» сприятиме засвоєнню державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, фо­рмуванню особистості, зокрема її фахових мовленнєвих умінь, вихованню національно свідомих громадян України.

Українська мова входить до хХі ст. як мова, що успішно за­безпечує складні, відповідальні та багатоаспектні потреби держа­вного та етнокультурного розвитку українського народу, має фу­нкціонально динамічну й відкриту для подальшого розвитку структуру. Потрібно лише сприяти цьому.