ЗМІСТ

 

ВСТУП           7

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 8

Синоніми       10

Омоніми         12

Антоніми       13

Пароніми       13

Терміни і професіоналізми   13

Українська фразеологія        14

Сталі вирази і кліше 16

Графічні скорочення 18

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА ОПИСУ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА 19

 

ФОНЕТИКА 20

Класифікація звуків української мови        20

Голосні звуки            22

Приголосні звуки     24

Чергування голосних           33

Чергування приголосних     37

 

ОРФОЕПІЯ   39

НАГОЛОС                41

ОРФОГРАФІЯ                      45

Правопис голосних              45

Правопис м'якого знака                   49

Правопис апострофа                        50

Подвоєння та подовження приголосних на письмі                      51

Спрощення в групах приголосних             52

Правопис префіксів              52

Зміни приголосних при словотворенні та словозміні....  53

Правопис слів іншомовного походження              54

Правопис російських прізвищ українською мовою                     55

Правопис власних назв                    56

 

ЧАСТИНИ МОВИ               57

ІМЕННИК                 57

Загальна характеристика                 57

Відмінювання іменників                  57

Відмінювання імен               60

Відмінювання імен по батькові                   63

Кличний відмінок іменників                       64

Правопис складних іменників                    66

Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у

родовому відмінку                67

 

ПРИКМЕТНИК                    68

Правопис складних прикметників             68

 

ЧИСЛІВНИК                        69

Відмінювання числівників              69

Зв'язок числівників з іменниками               72

 

ПРИСЛІВНИК                     73

Правопис прислівників                   73

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ     74

Правопис службових частин мови              74

Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови        75

 

ПУНКТУАЦІЯ         76

Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного
члена речення            76

Однорідні члени речення. Розділові знаки при них         77

Узагальнюючі слова. Розділові знаки при них      78

Відокремлені члени речення. Розділові знаки

приних           79

Відокремлені означення       79

Відокремлені прикладки       80

Відокремлені додатки           81

Розділові знаки при відокремлених

обставинах      81

Розділові знаки при звертаннях                  82

Вставні та вставлені конструкції                83

Розділові знаки при вставлених конструкціях                  84

Розділові знаки у складному реченні                     85

Складносурядному               85

Складнопідрядному              86

Безсполучниковому  87

Розділові знаки при прямій мові                 88

 

ПУНКТУАЦІЯ         89

Кома    89

у простому реченні               89

у складному реченні             92

Крапка з комою                     92

Двокрапка                  93

Тире     94

Три крапки     96

Лапки 96

 

 

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО

ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ   97

Особливості вживання у діловому мовленні речень, різ-
них за структурою та метою висловлення 97

Порядок слів у діловому мовленні 98

Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-
ділового стилю          99

Особливості вживання речень з однорідними членами . 101
«Нанизування» відмінкових форм іменників       102

Пряма і непряма мова, цитування, діалог у текстах офі-
ційно-ділового стилю            103

Речення з відокремленими членами, звертаннями, встав-
ними словами та словосполученнями в діловому мов-
ленні    103

Складні випадки узгодження членів речення       105

Складні випадки керування             106

Уживання дієприкметникових зворотів у текстах офіцій-
но-ділового стилю. Особливості їх перекладу з російсь-
коїмови           108

ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. ДИКТАНТИ ... 110

ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. ТЕСТИ         127

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ             158