АННОТАЦІЯ

Т. Д. Єгорова

 

Практичний курс української мови

2-ге видання, виправлене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

ББК 81.2Укр-7я73 УДК 811.161.2(075.8)

Є 30

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 119/4 від 30 березня 2006 р.

 

Рецензенти:

Ожигова О. В. — кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України;

Плотницька І. М. — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Єгорова Т. Д.

Є 30   Практичний курс української мови. 2-ге вид. випр. — К.: Центр учбо­вої літератури, 2010. — 160 с.

ISBN 978-611-01-0034-2

У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови — лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень.

Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу подано тексти диктантів і варіанти тестів для самоконтролю. Міститься опис синтаксичних особливостей по­будови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв'язного мовлення та основам пунктуації.

Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб, усіх, хто цікавиться проблемами української мови та бажає підвищити рівень мовної культури.

ББК 81.2Укр-7я73 УДК 811.161.2(075.8)

 

ISBN 978-611-01-0034-2


© Єгорова Т. Д., 2010

© Центр учбової літератури, 2010