ОСНОВНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА ОПИСУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА

Список використаної літератури — це бібліографічний опис використаної наукової літератури, джерел, лексикографічних по­сібників. Рекомендовано окремо подавати джерела та словники, відділивши їх абзацом.

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографія

Головенко С. Ф., Єфименко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К., 1996. — 544 с.

Підручник

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К., 1997. — 383 с.

Складові части­ни:

а) журналу

Чугунок І. Я., Луценко Р. В. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси Украї­ни. — 2003. — № 5. — С. 25—41.

б) матеріалів кон­ференцій

Кудін С. І. Становлення акціонерної справи // Актуальні проблеми економічної системи Украї­ни: Матеріали міжнар. студ.-асп. наук. конф. — Л., 2002. — С. 153—155.

Бутейко Ю. Марки акцизного збору нового зраз­ка // Вісн. податкової служби України. — 2003. — № 35. — С. 25—27.

Автореферати

Процик І. Р. Українська фізична терміноло­гія другої половини XIX — першої половини XX століття: Автореф. дис. ... канд. філол. на­ук. — Л., 1999. — 21 с.

Дисертації

Галь В. І. Розвиток валютного ринку економіки Украї­ни: Дис ... канд. екон. наук. — Л., 2003. — 209 с.

Перекладні ви­дання

Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. — 4-те вид. / Гол. ред. Девіс В. Пірс. — К., 2000.

Словники

Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: А. Т. Го­ловко, В. Ф. Кобзар, О. О. Науменко та ін. — К., 1999.

Енциклопедії

Банківська енциклопедія / Уклад.: М. I. Савлук, А. М. Поддерьогін, А. А. Пересада та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К., 1993. — 327 с.

Інтернет-видання

Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів Украї­ни від 26 груд. 1992 р. № 18 // www/rada/kiev/ua

Див.: Постанова Президії вищої атестаційної комісії України від 15 січ. 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».