ЗМІСТ

ВСТУП           5

РОЗДІЛ 1. Професійна діяльність психолога у спорті як предмет
наукових досліджень            7

Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення
проблеми професійної діяльності спортивного практичного
психолога у соціальному та психологічному аспектах    7

Системний підхід до аналізу професійної діяльності пси-
холога у у галузі спорту       16

Маркетингові стратегії щодо діяльності психолога у спорті. . 22

РОЗДІЛ 2. Соціально-психологічні особливості професійної дія-
льності психолога у спорті  30

Зміст та структура професійної діяльності психолога у
спорті              30

Загальна характеристика професійної діяльності психоло-
га у спорті вищих досягнень           40

Специфіка професійної діяльності психолога у масовій
фізкультурно-оздоровчій роботі      76

РОЗДІЛ 3. Ефективність професійної діяльності психолога у га-
лузі спорту     85

Психологічні показники та принципи ефективності про-
фесійної діяльності психолога у галузі спорту      85

Критерії оцінки ефективності професійної діяльності
психолога у спорті    90

Фактори, що впливають на ефективність професійної дія-
льності психолога у галузі спорту  98

РОЗДІЛ 4. Дослідження психологічної готовності психологів до
професійної діяльності у спорті      107

4.1. Компоненти структури психологічної готовності психо-
лога до роботи у спорті         107

Зміст та структура психологічної готовності психологів

до професійної діяльності у галузі спорту              132

Методики оцінювання психологічної готовності психоло-
гів до професійної діяльності у спорті         140

РОЗДІЛ 5. Корекційна робота з підвищення рівня психологічної
готовності психологів до професійної діяльності у спорті           159

Умови формування психологічної готовності психологів

до професійної діяльності у спорті 159

Зміст та особливості проведення психокорекційної робо-
ти з підвищення рівня психологічної готовності психологів до
професійної діяльності у спорті       163

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   183

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА       197

ГЛОСАРІЙ    202