АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ»

В.И.Бочелюк, О.А.Черепєхіна

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Киів - 2007

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 159.9:760.01(075.8) ББК 88.4я73 Б 86

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-1099 від 15.112006 р.)

Рецензенти:

Чепелева Н.В. - доктор психологічних наук, професор; Клименко В.В. - доктор психологічних наук, професор; Шевченко Н.Ф. - доктор психологічних наук, доцент.

Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. Б 86 Психологія спорту. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

ISBN 966-364-405-2

Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вив­чення проблеми професійної діяльності спортивного практик-ного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та кри­терії оцінки ефективності його професійної діяльності.

Порушується проблема психологічної готовності практич­них психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв'язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формуван­ня психологічної готовності практичних психологів до діяль­ності у галузі спорту.

Призначений для викладачів, студентів ВНЗ, спеціалістів у галузі психології спорту, широкого кола читачів.

ISBN 966-364-405-2    © Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А., 2007

© Центр учбової літератури, 2007