ЗМІСТ

Вступ              3

Розділ І. ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ЕКОНОМІЧНІ ТА

СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ РЕКЛАМИ          5

Еволюція реклами    5

Поняття, елементи, типи, функції і роль реклами 8

Діючі особи рекламної діяльності  11

Реклама і суспільство: етика, регулювання, відповідальність     14

Розділ II. РЕКЛАМА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 20

Законодавчі та нормативні акти і правила          з реклами          20

Імпорт-експорт реклами      21

Міжнародна реклама і менеджмент            25

Розділ III. РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВА

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ            27

Прямий маркетинг: сутність, елементи, характеристики та функції рекламної комунікації  27

Паблік рілейшнз (ПР) та стимулювання збуту . . . .29

Визначення ефективності рекламної діяльності   . .31

Рекламний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності         35


Розділ IV. РЕКЛАМНІ АГЕНТСТВА ТА

ЇХ ФУНКЦІЇ             38

Структура агентства та обов'язки працівників     38

Планування рекламного звернення            45

Зв'язок рекламного звернення з його носіями       48

Розділ V. РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА      52

Соціально-психологічні відносини у сфері підприємництва      52

Психологічні чинники реклами      57

Формування психологічного впливу реклами на споживача     78

Ефективість психологічної дії реклами      98

ВИСНОВКИ             103

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК            105

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        128

ДОДАТКИ     130


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

М.Д. Пазуха М.В. Ігнатович

РЕКЛАМА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Редактор Л.І. Єросова Верстка О.А. Клевцова Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 02.03.2006. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 11.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002