ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ÄIDA — сукупність правил, що формують суспільні відно­сини, де: А — attention (увага), I — interest (інтерес), D — desire (бажання), А — асіїуіїу (активність).

Аудіовізуальна реклама — реклама, що включає рекламні кінофільми, відеофільми, слайдфільми, поліекрани.

Афіша — великоформатне листове видання з рекламним текстом про спектакль, концерт, лекцію і т.ін., вивішуване в публічних місцях.

Ахроматичні кольори — чорний і білий кольори зі всіма проміжними відтінками.

Безкоштовна реклама (паблісіті) — вид непрямої рекла­ми, мета якої — привернути увагу засобів масової інформації до якої-небудь події і організацій, пов'язаних з цим.

Бекграундер — поточна інформація, що не містить сен­сацій. Таку інформацію слід відправляти регулярно для підтримки безперервного потоку новин, які виходять з ор­ганізації.

Брендінг — діяльність по створенню довгострокової пере­ваги до товару, заснована на спільній посиленій дії на спожи­вача товарного знака, упаковки, рекламного звернення, а та­кож інших елементів рекламної діяльності, об'єднаних певною ідеєю і характерним уніфікованим оформленням, що виділяють товар серед конкурентів і створюють його образ.

Брифінг — коротка, стисла в часі інструктивна зустріч журналістів з керівництвом комерційної фірми або компанії із запрошенням органів державної і законодавчої влади.

Буклет — проспект, складений у вигляді різних геомет­ричних фігур.

Вербальний (словесний) — у психології цим терміном по­значають форми знакового матеріалу.

Вербальні комунікації — мовні комунікації, засновані на умінні говорити і писати те, що потрібно.

Верстка — розміщення тексту, фотографій та інших графічних елементів у потрібній формі (в оголошенні, бро­шурі, книзі й іншій друкарській продукції).

Виключення вліво — у друкарській рекламі: вирівнюван­ня тексту по лівому краю із залишенням нерівного правого краю.

Виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

Виставка — демонстрація яких-небудь продуктів вироб­ництва при одночасному, як правило, проведенні комерційної роботи.

Відеоконференція — прийом з'єднання роз'єднаних ауди­торій із залів готелів, корпоративних штаб-квартир, демонст­раційних залів у єдине ціле за допомогою супутникового зв'яз­ку з миттєвим зображенням повідомлень, що передаються.

Відкрита громадськість — широка масова спільнота спо­живачів товарів і послуг, багатолика аудиторія засобів масової інформації, члени асоціацій споживачів, ідейні учасники політичних рухів, партій і фракцій.

Внутрішня реклама — реклама, що розміщується всере­дині будинків і споруд.

Гарнітура — малюнок літери, друкарського знаку, симво­лу.

Графічний знак фірми (логотип) — зображення, напис або їх комбінація, що ідентифікує підприємство, продукт, по­слугу.

Групова взаємодія — сукупність комунікаційних і опе­раційних міжіндивідуальних зв'язків, необхідних для спільної діяльності.

Демографія (в рекламі) — сукупність статистичних даних про одну особу або групу людей (вік, громадянський стан, про­фесія, віросповідання, величина доходів, розміри домашнього господарства).

Дилер — фізична або юридична особа, яка проводить діяльність за свій рахунок і від свого імені.

Директ-маркетинг — комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення ефективних зв'язків з окремими споживачами або фірмами, що мають очевидні наміри купувати певні това­ри та виступають цільовим ринком фірми. Заходи директ-мар-кетингу — це переважно пряме поштове розсилання або вузь­ко спрямовані заходи реклами. Прибутки рекламного агентст­ва за його роботи у сфері директ-маркетингу забезпечуються комісійними винагородами.

Дистриб'ютор — продавець, який за угодою з фірмою-ви-робником має право продажу продукції на певній території і протягом певного часу.

Діапозитив (слайд) — чорно-біле або кольорове позитив­не зображення на фотоплівці, проектоване на екран.

Дія на споживача — ситуація, коли той, хто не є покупцем, впливає на того, хто здійснює покупки.

Екологічні знаки — знаки, призначені для інформації про екологічну чистоту споживацьких товарів або екологічно без­печні способи їх експлуатації, використовування або утилізації.

Експонати — товари, які відповідно до вимог регламенту (умов участі в оглядах, презентаціях, виставках, ярмарках) мо­жуть бути виставлені для перегляду і демонстрації.

Елімінування — процес зняття застарілого продукту з рин­ку.

Емблема — умовне або символічне зображення якої-не-будь ідеї, заходу, фірми. Може бути виконана на основі обра­зотворчого символу (звір, птах, рослина і т.ін.), назви або аб­ревіатури фірми, а також як їх комбінація.

Завідомо помилкова реклама — реклама, за допомогою якої споживач умисно вводиться в оману.

Замінюваність — категорія, яка позначає ступінь прихиль­ності споживача до певної марки продуктів або послуг; якщо товар відноситься до такого, що легко замінюється, то за відсутності однієї його марки споживач з легкістю купує іншу, схожу з нею.

Замовник — він же клієнт, рекламодавець, спонсор; висту­пає в ролі ініціатора встановлення зв'язків з цільовими ауди­торіями, заздалегідь обумовивши основні умови проекту — за­вдання з урахуванням головної мети, кошторису витрат, спе­цифіки замовлення, термінів виконання і очікуваного резуль­тату.

Запит — потреба, яка підкріплена купівельною спро­можністю.

Засоби масової інформації (мас-медіа) — газети, журна­ли, радіо, телебачення і інші засоби, що передають інфор­мацію.

Збут продукції — напрям діяльності комерційних фірм і структур, змістом якого є реалізація виробленої або придбаної продукції в цілях перетворення товару в гроші і задоволення сукупних запитів споживачів.

Зворотний зв'язок — зв'язок з громадськістю, завдяки якому стає можливим одержувати комплексні відомості про різні реакції цільових аудиторій з урахуванням сукупності чинників загального фону соціальної обстановки. Зворотний зв'язок виконує велику роль в успішному функціонуванні концептуальної моделі паблік рілейшнз.

Звукове гасло — гасло, яке зазвичай читається в кінці кожного рекламного теле- і радіоролика даної фірми.

Знак обслуговування — товарний знак, що використо­вується у сфері послуг.

Знаки ідентифікації фірми — всі елементи, по яких можна відрізнити фірму: логотип, фірмовий папір, рахунки, реклама в пресі і т.ін.

Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розта­шованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверх­нях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. Реклама, здійснювана за межами приміщень підприємства.

Ідентифікація — встановлення ідентичності, тотожності предметів і явищ.

Імідж — цілеспрямовано сформований образ, покликаний надати емоційно-психологічну дію на кого-небудь з метою по­пуляризації, реклами. Високий імідж фірми служить запору­кою її комерційного успіху, стійкого фінансового стану і ак­тивних комунікацій з громадськістю.

Інверсне зображення тексту — текст, надрукований білим на чорному (сірому або кольоровому) фоні.

Індивідуальність — психологічна неповторність людини.

Інноваційний процес — процес створення та втілення інновацій, що задовольняють нові суспільні потреби.

Інновація — новітні технології, методи, послуги, що відрізняються від традиційних і спрямовані на отримання більших прибутків.

Інтернет — всесвітня електронна мережа, що об'єднує безліч мереж урядових установ, університетів, компаній і інших організацій та пропонує електронні послуги в мульти­медійній формі — від тексту до відеозображення і звуку.

Інфореклама — довга, 30-хвилинна передача, схожа на звичну інформаційну або розважальну програму, підготовлена з метою продати який-небудь товар. У США такі передачі за дуже низьку платню передають пізно увечері.

Інформаційний дизайн — розробка знаків, знакової систе­ми графічних, образних, словесних, звукових символів фірми.

Кабінетні дослідження — використовують офіційні дру­ковані джерела інформації, методи економічного аналізу в поєднанні з елементами економетрії і математичної статис­тики.

Канал розподілу — сукупність фізичних і юридичних осіб, які займаються безпосередньо передачею права власності від однієї особи до іншої або допомагають цьому процесу.

Каталог — багатокольорове багатосторінкове видання, що має, як правило, вступ, зміст для орієнтації в ньому читача. В каталозі надається значний перелік товарів, певних товарних груп з фотографіями і характеристиками товарів.

Кегль — розмір шрифту, друкарського знака, символу.

Кейс-історія — випадок, сюжет з практики діяльності служб паблік рілейшнз. Наприклад, розповідь про позитивний досвід використовування споживачами популярних про­дуктів, послуг компанії або ж про успішно розв'язані про­блемні ситуації.

Коментар — компетентне, що вимагає специфічних знань, тлумачення соціально-економічного явища або групи чин­ників і документальних даних, об'єднаних тематичними, хро­нологічними, правовими і тимчасовими рамками. Пояснення, подібні підписам під фотографіями; часто коментарі сполучені лініями або стрілками з фотографіями, які вони повинні пояс­нювати.

Комерційна діяльність — складова частина підпри­ємництва, виражена в сукупних процесах і операціях, спрямо­ваних на здійснення актів купівлі-продажу в цілях задоволен­ня купівельного попиту і отримання прибутку.

Комерційна реклама — це публічне надання різними засо­бами відомостей про товари і послуги з метою збудження по­питу і здійснення продажу.

Комерційна товарна інформація — відомості про товар, призначені для створення споживацьких переваг, які показу­ють вигоди від вживання конкретного товару.

Комунікабельність — уміння встановлювати і підтриму­вати необхідні контакти, здатність людини йти назустріч співбесіднику, готовність його зробити перший крок у вста­новленні нового контакту.

Комунікаційна система — комплексна діяльність учас­ників ринкового обігу, яка включає всю сукупність операцій, пов'язаних з підготовкою, збиранням, перерозподілом інфор­мації, а також встановленням міжособистісних контактів без­посередньо між суб'єктами ринку.

Комунікаційний канал — канал просування інформації на ринок і в суспільство.

Конкурентна реклама — це реклама, що виділяє рекламо­ваний товар з маси аналогічних товарів, які випускаються кон­куруючими фірмами, показує їх відмінності і переконує по­купця купити саме цей товар.

Конкурентоспроможність товару — здатність товару бути вибраним конкретним споживачем з інших груп аналогічних товарів, які пропонуються.

Конкуренція — суперництво між учасниками ринку за кращі економічно вигідніші умови виробництва і збуту то­варів та послуг.

Контрреклама — спростування неналежної реклами, по­ширюване в цілях ліквідації викликаних нею наслідків.

Координатор проекту — працівник рекламного агентства, що координує всі роботи за даним проектом.

Кореспонденція — повідомлення фактів, що супровод­жується їх аналізом і узагальненням.

Користь (перевага) — емоційний привід для покупки. Ко­ристь, пов'язана з характеристиками товару, але яка визна­чається не ними, а потребами і бажаннями клієнтів.

Круглий стіл — одна з форм спільного обговорення ідей, проблем, ситуацій, що мають значення для широких кіл гро­мадськості; учасниками круглих столів є представники науки, бізнесу, ділових кіл, громадських і державних організацій.

Культура — сукупність матеріальних і духовних ціннос­тей, ідей і відносин, створених суспільством протягом свого розвитку.

Купівельна поведінка — набір цінностей, переваг, вчинків, засвоєний під впливом соціального середовища, сім'ї, який оточує, формуючий споживацьку думку клієнтів про товари і послуги, що надаються.

Листок новин — достатньо доступний і дешевий засіб ко­мунікацій; як правило, виконується фахівцями ПР на прин­тері і розмножується за допомогою ксерокса. Листки новин різні з тематики, наприклад "новини ринку", "нові проекти", "нові інвестиції", "результати експорту" і т.ін.

Лояльність до марки продукту — прихильність спожи­вачів до конкретної марки даного продукту: якщо цього това­ру немає, споживач відмовляється від придбання аналогічного товару.

Макет — малюнок, що дає поняття про вид готового рек­ламного оголошення.

Макросередовище — неконтрольовані чинники, які діють на підприємство ззовні і повинні враховуватися службою мар­кетингу.

Марка продукту — ім'я, символ, термін, малюнок, колір, форма чи їх поєднання, використані для ідентифікації товарів чи послуг або продавця.

Маркетинг — передбачення, планування, управління та задоволення потреб на товари, послуги шляхом обміну.

Маркетинг-мікст — складові елементи маркетингового плану, які визначають позицію підприємства. В маркетинг-мікст входять: товар, ціна, упаковка, розподіл і просування.

Маркетингова інформація (первинна і вторинна) — вихідний момент маркетингових досліджень.

Маркетингова комунікація — комплекс заходів інфор­маційної діяльності, спрямований на переконання споживача шукати і купувати продукцію підприємства, стимулювати йо­го купівельну активність.

Маркетингова політика розподілу — діяльність підприємства щодо планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням сировини, матеріалів, готових ви­робів від виробництва до місць використання з метою задово­лення попиту і одержання відповідного прибутку.

Маркетингова товарна політика — комплекс заходів, в рамках яких один чи кілька товарів використовуються як ос­новні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми.

Маркетингова цінова політика — комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за това­ри чи послуги з метою задоволення потреб споживачів та за­безпечення прибутку фірми.

Маркетингове планування — управлінський процес ство­рення та підтримування відповідності між цілями фірми та їх потенційними можливостями у процесах ринкової діяльності.

Маркетингове стратегічне планування — процес створен­ня і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства на перспективу.

Маркетинговий менеджмент — аналіз, планування, впро­вадження в життя й контроль за здійсненням заходів, розрахо­ваних на впровадження маркетингових стратегій.

Маркетинговий тест — процесс перевірки, чи можна в по­вному обсязі виводити на ринок той або інший товар, послугу або ідею.

Маркетингові дослідження — систематичне збирання та аналіз даних, зв'язаних з наявною ситуацією щодо маркетин­гової діяльності підприємства.

Маркетингові інформаційні системи — сукупність плано­вих і систематизованих методів та процесів збирання, аналізу й обробки маркетингової інформації.

Марочна назва (фірмове ім'я) — частина марки, яку мож­на вимовити.

Медіа-кит — засіб паблік рілейшнз, що містить декілька видів матеріалів, корисних для газет і журналів, зокрема: прес-реліз, бекграундер, факт-листи, фотографії, відеоплівки.

Метод беззбитковості — оперування різними результа­тивними значеннями прибутку за фактичних значень витрат та обсягів виробництва.

Міжнародний кодекс рекламної практики — документ, що включає основні принципи і норми рекламної діяльності, які покладені в законодавства різних країн і повинні дотриму­ватися всіма, хто займається рекламною діяльністю. Був прий­нятий під егідою Міжнародної торгової палати в Парижі у червні 1987 р.

Мікросередовище — контрольовані чинники, які управ­ляються службою маркетингу та іншими службами підприємства.

Місткість ринку — обсяги продажу товарів за конкретний проміжок часу.

Модуль (в рекламі) — одиниця поверхні при покупці рек­ламної площі в газетах рекламних оголошень. Це прямокут­ник завширшки в колонку і стандартної висоти.

Моніторинг публікацій у пресі — своєчасне відстежуван-ня фахівцями із зв'язків з громадськістю сукупної внутрішньої і зарубіжної преси з подальшою підбіркою матеріалу, що ціка­вить, за вибраною темою.

Мотивація — комплекс внутрішніх чинників, які спонука­ють до активних дій, пов'язаних із задоволенням потреб.

Навколишнє середовище маркетингу — сукупність фак­торів та елементів, під впливом яких визначається предмет і об'єкт маркетингу, створюється система його засобів, фор­мується їх структура (сфера, в якій відбувається діяльність підприємства).

Найменування місця походження товару — назва місце­вості, що використовується для позначення товару, особливі властивості якого виключно визначаються характерними при­родними умовами.

Невербальне спілкування — спілкування, що спирається не на слова, а на міміку, інтонації, паузи, що становлять не-мовні комунікації.

Недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або мо­же ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності. Недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення ви­мог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Недостовірна реклама — реклама, в якій присутні не відповідні дійсності відомості.

Неетична реклама — це реклама, яка містить інформацію, що порочить фізичних і юридичних осіб, національні надбан­ня, державні, релігійні символи.

Неналежна реклама — несумлінна, недостовірна, неетич­на, явно помилкова реклама, в якій допущені порушення ви­мог до її змісту, часу, місця і способу розповсюдження, вста­новлених законодавством.

Область дії (в рекламі) — кількість людей в даному регіоні, до яких доходить реклама (в газеті, по радіо і т.ін.).

Обмін — тримання від когось бажаного об'єкта з переда­ванням чогось взамін.

Образотворча інформація — зорове і емоційне сприйнят­тя відомостей про товар за допомогою графічного зображення товару — фотографій, листівок в цілях задоволення купівель­них переваг. Перевага даної форми інформації — доступність, наочність і лаконічність її сприйняття.

Огляд — традиційний жанр аналітичної публіцистики, зміст якого відрізняється широтою досліджуваного матеріалу, безліччю фактів.

Оголошення в рамці — спеціальні газетні оголошення, в яких використовуються графічні елементи (рамки, малюнки і т.ін.).

Оперативний план — програма маркетингу фірми на тиж­день (декаду).

Оригінал — оголошення або яка-небудь інша публікація в тій формі, в якій вона повинна бути подана в друкарню.

Орієнтація — потенційна готовність людини реагувати на дію факторів зовнішнього середовища.

Основний текст — текст під заголовком або підзаголов­ком, який розвиває думку, виражену в заголовку.

Особа — фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

Паблік рілейшнз (ПР) — система зв'язків з гро­мадськістю, мета якої — діяльність по поліпшенню взаємосто­сунків між організацією і громадськістю. ПР сприяє форму­ванню гідного іміджу, уникненню шкідливих чуток, а також підвищенню якісного забезпечення сукупних ринкових за­питів споживачів.

Паблісіті — публічність, популярність; рекламування діяльності фірми, її досягнень засобами масової інформації.

Первинна реклама — реклама, що знайомить встановлене коло можливих покупців з новим для даного ринку товаром шляхом докладних відомостей про споживацькі властивості, ціну і т.ін.

Персональний продаж — індивідуальне усне пред'явлен­ня товару чи послуги під час бесіди з конкретним споживачем з метою здійснення купівлі-продажу.

Перспективний план — програма маркетингу фірми на два і більше років.

Пілотні дослідження — методи пробного продажу товарів, використовують за недостатністю інформації щодо ринкової ситуації.

Плакат — великоформатне листове видання із зображен­ням і коротким текстом, що виконує задачі реклами, наочної агітації, інформації, інструктажу.

Планування — метод визначення цілей, стратегій, а також заходів їх досягнення за встановлений період часу з урахуван­ням реальних ресурсів.

Пляма кольору — в друкарській рекламі: однорідно за­барвлена пляма певної форми, додана в оголошення для того, щоб привернути увагу.

Поведінка споживачів — процес прийняття рішень, який використовується підприємством для визначення потреб у то­варах (послугах), ідентифікація, оцінки і вибору торгових ма­рок і постачальників.

Позиціювання товару на ринку — забезпечення для това­ру, що не викликає сумніву, місця на ринку та у свідомості цільових покупців, чітко відмінного від місця конкурентів.

Позиція — переконливе уявлення про фірму, товар або по­слугу в очах найкращих потенційних клієнтів.

Поле продажу — в друкованій рекламі: поверхня, яку чи­тач бачить перед собою (наприклад, дві сторінки розкладеної брошури є єдиним полем продажу).

Поліекрани — декілька екранів, що демонструють одно­часно декілька різних зображень діапозитивів, слайдів.

Польові дослідження — використання особистих кон­тактів, первинної інформації, метод економічного аналізу.

Порівняльна реклама — реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи.

Посередники — організації та фірми, які беруть участь у розподілі, збуті та просуванні продукції.

Посередництво в товарному обігу — виконання спеціалізованими підприємствами, організаціями чи окреми­ми особами функцій налагодження комерційних взаємовідно­син виробників і споживачів на товарному ринку.

Послуги рекламні — надання комерційних послуг в об­ласті розповсюдження інформації про товар, роботи, послуги через рекламні видання і засоби інформації. Включають робо­ту по підготовці рекламних листків, відеороликів, каталогів, пошуку спонсорів і вигідних інвесторів при проведенні круп­них маркетингових проектів.

Постачальники — організації та підприємства, що забезпе­чують підприємство матеріальними, енергетичними та палив­ними ресурсами.

Потенційний ринок — сукупність споживачів зі схожими інтересами щодо товару, які володіють ресурсами для його придбання.

Поточний план — програма маркетингу фірми на квартал, півріччя, рік.

Потреби — специфічний стан людини (групи), об'єктивне відчуття недостатнього задоволення, спрямоване на його зменшення та ліквідацію.

Прайс-лист — містить перелік найменувань товарів, їх ко­ротку характеристику і вартість кожного товару. Виконується, як правило, у вигляді таблиці. Крім чисто інформаційної він виконує і рекламну функцію.

Презентація — самостійна акція, організована фахівцями служби ПР сумісно з керівництвом фірми в цілях представ­лення фірми, її нової продукції, демонстрації нових досяг­нень.

Преса — масові періодичні друковані видання — газети і журнали, що виконують одну з головних ролей засобів масової інформації у формуванні громадської думки.

Прес-конференція — збори представників засобів масової інформації з діловими, громадськими, урядовими колами, з керівництвом фірм і компаній з метою інформування гро­мадськості з актуальних питань певної тематики.

Прес-реліз — повідомлення, підготовлене фахівцями служби ПР, яке містить важливу новину для широкої ауди­торії. Наприклад, повідомлення про виробництво нових видів товарів або послуг, відкриття нового представництва або філії компанії, проведення важливої для фірми прес-конференції, закритих або відкритих тендерів.

ПР-звернення — сукупні матеріали, що включають основ­ний зміст, додаткові пропозиції, що сприяють розумінню ос­новного тексту звернення, а також довідково-допоміжні доку­менти, що підкріплюють зміст статистичними даними, фото­графіями, відеоплівками, дискетами. Мета ПР-звернення — розкриття основних напрямів діяльності комерційної фірми для забезпечення стійкого становища на ринку і популярності в суспільстві.

Прийом — одна з форм зовнішнього і внутрішньосоціаль-ного життя організації, наперед підготовлена, розроблена і за­безпечена спільними зусиллями фахівців ПР та керівництва для спільної зустрічі представників фірми — господаря і за­прошених гостей.

Прихована реклама — інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної ме­ти таких програм, передач, публікацій. Це реклама, яка справ­ляє не усвідомлюваний споживачем вплив на його сприйняття.

Пробний кольоровий відбиток — вид кольорового знімка, який надається в редакцію, якщо рекламодавець хоче опублікувати кольорове оголошення.

Пробний маркетинг — пред'явлення реальної продукції потенційним споживачам в умовах реального продажу з ме­тою побачити, що і як вони купують.

Пропаганда — планомірне, систематичне і економічно ефективне встановлення і розповсюдження зв'язків між підприємством та громадськістю з метою завоювання або зміцнення довіри, створення відповідного іміджу і т.ін.

Проспект — багатоколірне видання з 4-10 сторінок фор­мату 1/8 або 1/16 частки аркуша, в якому дається опис підприємства чи товару одного або декількох видів.

ПР-повідомлення — представлення ідеї, яку прагне доне­сти фахівець служби ПР до одержувача, підготовлене з ураху­ванням норм і вимог засобів масової інформації, використан­ням встановлених кодів і символів.

Пряма реклама — це реклама, здійснювана поштою або безпосереднім врученням рекламних матеріалів споживачу реклами.

Психографія (в рекламі) — поділ людей на групи згідно з їх стилем життя. Наприклад, дві людини, однакові з погляду демографії, можуть вести абсолютно різний спосіб життя — і тому в психографії відносяться до абсолютно різних категорій. Інформація такого роду використовується для більш точного опису цільового ринку.

Психологічні чинники — система мотивації, що включає спонукальні мотиви до активних дій, пов'язаних із задоволен­ням власних потреб (самоствердження, пошана, прагнення до комфорту).

Радіожурнал — інформація, що складається з окремих са­мостійних рекламних послань (повідомлень, оголошень), об'єднаних в єдину радіопередачу.

Радіорепортаж — оперативна рекламна інформація про яку-небудь подію безпосередньо з виставки, ярмарки, якого-небудь підприємства і т.ін.

Радіоролик — ігровий сюжет, в якому на фоні музики у вигляді діалогу, жарту, пісні подається рекламна інформація про товар або фірму.

Растрирування — процес підготовки чорно-білих ілюст­рацій до друку.

Реклама — 1) інформація про особу чи товар, розповсюдже­на в будь-якій формі та в будь-якій спосіб і призначена сформу­вати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інте­рес щодо певної особи чи товару; 2) інформація про спожи­вацькі властивості товарів і послуг з метою створення на них попиту; 3) це вид або компонент комерційної діяльності, вироб­лена завдяки їй продукція, метою яких є забезпечення збуту, розв'язання завдань з поліпшення іміджу, поширення відомо­стей про суб'єкта господарювання або інші результати. Причо­му змістом відповідних дій промислових, сервісних підприємств і громадських організацій є поширення ними інформації за певну плату з метою здійснення цілеспрямовано­го впливу на масову (як правило, маються на меті конкретні сег­менти, верстви населення) або індивідуальну свідомість та за­безпечення відповідної реакції на рівні економічних дій.

Реклама безпосередня — всі види реклами, які покликані схилити споживача негайно купити товар, оформити замов­лення або зацікавити в отриманні подальшої інформації.

Реклама на засобах транспорту — рекламні матеріали в са­лонах і на бортах транспорту (автобусів, трамваїв, потягів і т. ін.).

Реклама на місці продажу — рекламні матеріали, розміщені в ресторанах, магазинах, банках тощо, які повинні передати клієнтам коротку інформацію про продукт і зверну­ти на нього увагу. Це плакати, стійки на прилавках і експо­зиційні стелажі.

Реклама на транспорті — реклама, що розміцується на те­риторії підприємств транспорту загального користування, ме­трополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспорт­них засобів і споруд підприємств транспорту загального кори­стування і метрополітену.

Реклама поштова — вид прямої реклами. Полягає в роз-силці поштою рекламних листів, каталогів, брошур і т. ін., які розраховані на негайну реакцію споживачів.

Реклама соціальна — інформація, що виражає суспільні і державні інтереси і здійснюється на безоплатній основі.

Рекламна кампанія — комплекс рекламних заходів, спря­мованих на споживачів товару з метою його продажу. Це спільні злагоджені дії рекламодавця як замовника рекламної кампанії, рекламного агентства як творця, організатора і коор­динатора кампанії і засобу розповсюдження реклами як кана­лу, що доводить рекламне повідомлення до споживача.

Рекламний агент — торговий представник газети, теле-або радіостанції і т.д., який працює з рекламодавцями і вироб­никами реклами.

Рекламний вкладиш — вид друкарської реклами, що є міні-добавками до газет, які містять рекламу однієї фірми.

Рекламний сувенір — сувенір з графічним знаком фірми, який вручається клієнтам як заохочення за покупки товарів фірми.

Рекламний текст — літературно грамотний і стилістично вдалий зміст, спрямований на максимальне залучення уваги до споживацьких властивостей запропонованих товарів і по­слуг. Текст, який розміщено в друкарському оголошенні або читається в радіоролику (телеролику).

Рекламні засоби — засоби, що використовуються для до­ведення реклами до її споживача.

Рекламовиробник — юридична або фізична особа, що здійснює повне або часткове приведення рекламної інфор­мації до готової для розповсюдження форми.

Рекламодавець — 1) особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження; 2) юридична або фізич­на особа, що є джерелом рекламної інформації для вироб­ництва, розміщення, подальшого розповсюдження реклами.

Рекламорозповсюджувач — юридична або фізична особа, що здійснює розповсюдження рекламної інформації різними засобами.

Ризик — побоювання споживача щодо негативних наслідків купівлі.

Ринок — система економічних відносин, що включає ви­робництво різних видів товарів і послуг, їх обіг і кінцеве спо­живання за рахунок купівлі-продажу відповідно до стану по­питу і пропозиції.

Розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розпов­сюдження реклами.

Розподіл — узгоджене систематичне розміщення і достав­ка товарів, увесь комплекс заходів (операцій) з доставки то­варів споживачам.

Ролик — короткий (на 15, 30, 60 секунд) матеріал реклам­ного характеру, який передається по радіо або телебаченню.

Самопрезентація — уміння відрекомендувати себе, свої знання й уміння з якнайкращої сторони.

Самплінг — демонстрація потенційному покупцю товару в процесі його експлуатації, споживання. Самплінг припускає також безкоштовну роздачу або розсилку товарів (як правило, недорогих) для попереднього ознайомлення з ними (предмети гігієни і санітарії, леза бритв і т. ін.).

Сегментація ринку — систематизований процес виділення груп споживачів (сегментів) з метою посилення конкурентних позицій підприємств.

Сейлз промоушн — діяльність, що пов'язана з реалізацією комерційних і творчих ідей, спрямованих на стимулювання продажу виробів. Інструментами сейлз промоушн можуть бу­ти різноманітні засоби, які допомагають впливати на свідомість людей. Можуть застосовуватися засоби, що викли­кають певні асоціації, формують емоційні стимули до купівлі певних видів продукції, наприклад за допомогою використан­ня у символіці та оформленні популярних зображень (людей, героїв кіно та мультфільмів, об'єктів престижу). Мета сейлз промоушн — примусити споживача сприймати товар як більш цінний для себе. Те ж саме стосується й сприйняття ним то­варної марки, бренду. Оплата послуг фахівців з сейлз промо-ушн здійснюється за тарифами, в розрахунку на витрати екс­пертами часу (за проведену технічну роботу), за допомогою гонорарів (за творчу роботу).

Сервісне обслуговування — надання комплексу безкош­товних послуг, пов'язаних з товаром, який реалізується, з ме­тою залучення максимальної кількості покупців.

Система засобів маркетингу — сукупність прийомів і ме­тодів, які використовуються фірмою для досягнення поставле­ної мети.

Скотч рекламний — згорнута рулоном клейка стрічка для упаковки картонних коробок, згортків. На поверхні стрічки, по всій її довжині, повторюється назва рекламованої фірми.

Слайд (діапозитив) — чорно-біле або кольорове позитив­не зображення на фотоплівці, проектоване на екран.

Слайдфільм — демонстрація діапозитивів (слайдів), що автоматично змінюються, можливо, із звуковим супроводом.

Слоган — гасло, заклик, девіз, бойовий клич. Використо­вується в рекламі у вигляді заголовка рекламного тексту. Ви­раз ідеї основного змісту звернення, що складається, як прави­ло, з 6-10 слів, та сприймається одним поглядом, як реклам­ний заклик.

Служба ПР — сукупність структурних підрозділів, які вирішують проблеми взаємодії між фірмою і різними контин­гентами громадськості в цілях підвищення іміджу фірми, сприяння успішній реалізації маркетингової концепції, успіху інвестиційної політики на основі вивчення громадської думки і успішної реалізації ефективних комунікацій.

Соціальна реклама — 1) інформація будь-якого виду, роз­повсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку; 2) реклама, що представляє суспільні і державні інтереси і спрямована на добродійні цілі.

Соціальний клас — відносно постійна і однорідна група людей, які мають однакові інтереси, цінності, поведінку і спосіб життя.

Спеціальні ефекти — в радіо-, теле- і відеороликах: всі зву­ки, що не є голосом або музикою, певним чином оброблене зо­браження.

Спіч — повноцінний короткий виступ на званому прийомі, обіді, презентації, що вимагає майстерності і досвіду.

Споживацька товарна інформація — відомості про товар, призначені для створення споживацьких переваг, які показую-ють переваги від вживання конкретного товару.

Споживачі — покупці товару, основний об'єкт уваги у стратегії і тактиці маркетингу, суб'єкти цільового ринку підприємства.

Споживачі реклами — 1) невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама; 2) юридичні або фізичні особи, до відома яких доводиться реклама.

Спонсорство — добровільна матеріальна, фінансова, ор­ганізаційна та інша підтримка фізичними та юридичними осо­бами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.

Сприйняття — процес, за допомогою якого окрема людина вибирає, організує та інтерпретує інформацію для створення виразної картини світу (оточення).

Стандартна знижка для агентства — знижка, яка робить­ся в засобах масової інформації для рекламних агентів, що ку­пують в даних ЗМІ рекламну площу або рекламний час.

Стандартні ілюстрації — ілюстрації на дискетах або в роз-друкованому вигляді.

Стиль життя — спосіб життя даної людини або групи лю­дей: їх інтереси, розподіл вільного часу, погляди і т.ін.; від сти­лю життя залежить, як дана людина витрачає свої доходи.

Стимули — спонукальні мотиви, зумовлені сукупністю зовнішніх і внутрішніх причин.

Стимулювання збуту — використання короткотермінових заходів, спрямованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції.

Схема "пробна покупка — повторна покупка" — схема, за якою клієнти роблять покупки. Спочатку клієнт дізнається про існування товару або послуги, потім — якщо у нього є інте­рес — випробовує продукт. Якщо він залишається задоволе­ний, повторює покупку. Мета будь-якої фірми: щонайшвидше "пересунути" клієнтів з етапу ознайомлення і випробування продукту до етапу повторної покупки. На другому етапі витра­ти на рекламу менші, ніж на ознайомлення з продуктом на відміну від першої покупки.

Телеролик — короткий ігровий сюжет тривалістю від декількох секунд до 2-3 хвилин, в якому рекламується який-небудь товар або фірма.

Товар — 1) будь-який предмет господарського обігу, в то­му числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності; 2) все те, що може задоволь­нити потребу або бажання і пропонується ринку з мстою при­вертання уваги, придбання, використання або споживання.

Товарна інформація — основні відомості про товар, при­значені для всіх суб'єктів ринку з фіксацією найменування то­вару, сорту, маси брутто, нетто, дати випуску, найменування виготівника, способу використання.

Товарна номенклатура — сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонує покупцям конкретний продавець.

Товарний знак — відмітне позначення, привласнене това­ру для індивідуалізації його і його виробника. Він може бути малюнком, назвою фірми і т.ін., маркою або її частиною, які за­безпечені правовим захистом.

Товарорух — фізичне розповсюдження товару.

Торговельно-промислова виставка — короткочасний, періодичний і звичний в одному і тому самому місці захід, у рамках якого підприємства (експоненти) за допомогою зразків (експонатів) дають представницьку картину пропоно­ваних товарів або послуг однієї або декількох галузей.

Угода — договір про комерційний обмін товарами, послу­гами між організаціями або фізичними особами.

Упаковка — збалансоване поєднання торгової марки, девізу товару, інформації про нього, художніх елементів, коль­орів і форми.

Управління каналами розподілу продукції —комплекс за­ходів для вибору торгових посередників, виховання в них по­чуття лояльності до фірми, створення ефективних систем оп­лати праці, встановлення стандартів обслуговування, оцінки якості роботи і т.ін.

Факт-лист — короткий документ, який компактно і вигідно відображає профіль діяльності організації, посадовця або події. Факт-лист виконується зазвичай у формі необхідно­го доповнення до бекграундерів, прес-релізів.

Фірмове видання — видання буклетів, каталогів, альбомів товарів, що випускаються, послуг, що надаються промислови­ми або торговими фірмами і компаніями з барвистим пред­ставленням переваг у порівнянні з товарами конкуруючих фірм і товарів.

Франчайзер — головна, материнська фірма, яка надає тор­гову марку, технологію франчайзі, отримуючи за це відповідну фінансову компенсацію та розширення ринкового впливу.

Франчайзі (франчайзіат) — ліцензіат угоди франчайзин­гу, який викуповує у власника певної торгової марки, техно­логії право на її використання та який здійснює наступну гос­подарську діяльність відповідно до стратегії та моделі ринко­вої поведінки такого власника.

Хроматичні кольори — всі кольори спектру, в якому вони розташовані у певній послідовності: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий.

Художній директор (художній редактор) — кваліфікова­ний художник, який керує творчим колективом або агентст­вом; розробляє концепцію реклами і керує її реалізацією.

Художній портфель — зразки роботи даного художника.

Цільова аудиторія — певна група людей, конкретний сег­мент маси поточних і потенційних споживачів з виділенням специфічних ознак, зокрема демографічних, психологічних, соціально-культурних.

Цільовий ринок — кращі потенційні клієнти фірми; їх ха­рактеризують демографічні і психографічні риси, що викорис­


товуються ЗМІ, споживані товари і якості, яким віддають пе­ревагу.

Цінності — важливі та значні з погляду людини ідеї, пред­мети, дії, спосіб життя, загальні переконання, віра в те, що до­бре і що погане або несуттєве в житті.

Цінова еластичність попиту — чутливість споживачів до зміни цін на продукцію.

Чутлива інформація — віддзеркалення в свідомості люди­ни об'єктивного матеріального світу за допомогою органів чуття.

Якість — сукупність властивостей продукції, що характе­ризують її призначення, особливості, корисність і здатність за­довольнити конкретні потреби споживачів.