15.3. Релігії орієнтального напряму

Релігії орієнтального напряму репрезентовані неоіндуїзмом, те­чіями буддійського спрямування, рухами синтоїської орієнтації. Неоіндуїзм сьогодні є неодмінним елементом релігійного життя не лише Індії, а й багатьох країн Європи та Америки. Виник у першій половині XIX ст. в рамках індуїзму як його сучасне прочитання для інтелектуалізованих верств Сходу і Заходу. Характерним для нео-індуїзму є, зазвичай, опора на давню ведичну традицію, але при цьому вдало використовуються досягнення інших культур, цінності багатьох релігій. В усіх неоіндуїстських вченнях популярними є ідеї універсалізму, синкретизму, рівності всіх релігій як пошуків шляхів до Бога, духовної оази в реконструкції суспільства. Обов'язковим для неоіндуїзму є наявність гуру як проповідника вчення і провідника духовних пошуків особистості, групи, течії. Адаптовані до сучасної людини, неоіндуїстські рухи особливо ак­тивно поширюються східними місіонерами з середини XX ст., пере­важно, у формах культурних, просвітницьких, оздоровчих заходів.

Міжнародне товариство Свідомості Кришни, або рух «Гаре Кришна» (МТСК), є модернізованим варіантом однієї з гілок віш­нуїзму — «релігії чай» тантинів. Відомий бізнесмен з Індії Свамі Прабгупада (1896—1977) прибуває 1966 р. до Америки з метою відродження моральності американського суспільства, яку починає реалізувати серед гіпі Нью-Йорка. З невеличкої групи учнів Праб-гупади рух виріс до світового розповсюдження конфедерації ашра-мів, духовних шкіл, храмів, громад, видавництв, крамниць, сільсь­когосподарських ферм. Лише в США налічується 100 тисяч кришнаїтів. Центри МТСК є також у Канаді, Австралії, країнах Ла­тинської Америки, майже у всіх європейських державах. Перші громади кришнаїтів з'явилися в Україні у 80-х рр., але існували не­легально. Лише 1990 р. було дозволено їхню діяльність. У 1995 р. зареєстрований Всеукраїнський центр Свідомості Кришни, який є керівним органом об'єднання 46 громад послідовників кришнаїзму, що діють майже в усіх областях України. Ядром вчення МТСК, ви­кладеного у майже 80 працях Шрили Прабгупади і перекладеного на 35 мов світу, є віра в Кришну як Верховну особу Господа та не­обхідність відданого служіння йому. Кришнаїти виконують визна­чену Прабгупадою місію: пропагують ведичні знання про Космос, людину, суспільство, поширюють Свідомість Кришни, брахманічну культуру, практикують бгакті-йогу, ведуть праведне життя (не споживають м'ясо, рис, яйця, каву, чай, наркотики, не грають в азартні ігри тощо). Кришнаїти крім вирішення проблем внутріш­нього вдосконалення особи займаються благодійництвом. В Украї­ні вони провадять соціальне важливі благодійницькі акції — «їжа для життя», борються з наркоманією, працюють у місцях позбав­лення волі, розповсюджують ведичну літературу, провадять фести­валі, лекції тощо.

Послідовники Шри Сат'ї Саї Баби (нар. 1926 р.), одного з найві-доміших в Індії та в усьому світі Гуру, об'єднані в релігійні центри, що існують у багатьох країнах і підпорядковуються ашраму «Пра-шанті Нілаям» — («Обитель повного спокою») місцю проживання вчителя і прощі його вірних, що у Південній Індії. Саї Бабу вважа­ють чудотворцем, аватарою (втіленням) Бога, який зцілює людей і духовно, і фізично. Свою місію Сат'я визначив як ствердження праведності (дгарми), відродження в людині прагнення до духов­ності, а в людстві — бажання жити в мирі й співпраці. Саї Баба прийшов, щоб об'єднати всіх людей в одну сім'ю, яка б будувалася на принципах Істини, Праведності, Миру, Любові й Ненасильства. Вчення гуру — не нова релігія, вона визнає всі релігії, наявність у них істини, допомогти усвідомити яку і покликаний Саї Баба. Вся діяльність центрів спрямована на духовну сферу, освіту та служін­ня людям (допомога хворим, людям похилого віку, розумово від­сталим, усім нужденним). Вироблений ними Кодекс поведінки і Десять принципів життя послідовників Саї Баби близькі до вже ві­домих релігійних заповідей загальнолюдського змісту. В Україну рух прийшов із Росії в 90-х рр. через Братство відданих Сат'ї Саї, Товариство ведичної культури Санкт-Петербурга, які перекладають і видають повчання, афоризми вчителя, записи розмов із ним.

Активно діють в Україні Центри Шри Чинмоя (нар. 1932 р.) — індійського поета, музиканта, філософа, громадського діяча руху за мир. У своїх працях «Внутрішня позамежність» (1974), «Медита­ції» (1978), «Світло Сходу для західного розуму» (1989), «Душа — подорож нового життя» (1991) та інших Шри Чинмой навчає «Шляху серця» — шляху любові, відданості й самозречення, який дає можливість швидко досягти духовного прогресу. Запропонова­на вчителем філософія любові виражає найглибший зв'язок Люди­ни і Бога, які є аспектами однієї і тієї самої єдиної свідомості. У драмі життя людина реалізує себе у Всевишньому, усвідомлюючи, що Бог це найвища власна сутність людини. Всевишній розкриває себе через людину, яка служить йому інструментом для перетво­рення і вдосконалення світу. Головна мета послідовників учення — це духовне і фізичне вдосконалення особистості через пізнання своєї глибинної суті, духовних істин, пошук, відкриття й вияв їх у собі. Для цього центри організовують і здійснюють лекції, концер­ти, театральні вистави, екскурсії, спортивні змагання та інші без­коштовні культурні заходи. В Україну рух прийшов у кінці 80-х — початку 90-х рр. внаслідок проповідництва одного із західних учнів Шри Чинмоя. Сьогодні центри (громади) Шри Чинмоя діють у 24 містах України, зокрема в Одесі, Києві, Харкові, Львові.

Ошо-центр створений у Києві в 1991 р. прихильниками індійсь­кого філософа, гуру, проповідника Раджніша Чандра Мохана (1931—1991), більш відомого під духовними іменами «Бгагаван Шри» (Благословенний) і «Ошо» (Океанічний, розчинений в океа­ні). Раджніш у 1974 р. заснував Міжнародну комуну з центром у місті Пуна (Індія). З 1981 р. перебував у США, де прагнув реалізу­вати свою мрію — створити «просвітлену громаду», Раджнішпу-рам — місто майбутнього. Проте здійснити свої плани Ошо не зміг: він був депортований із країни, повернувся у свій ашрам в Індії, де жив до смерті в колі своїх учнів, друзів, послідовників. Популяр­ність Ошо на початку 80-х рр. була приголомшлива. У 22 країнах Америки, Європи, Азії відкрито 500 центрів раджнішизму. Його твори містять оригінальні роздуми про Всесвіт, Бога, людину, їхнє гармонійне існування. Гуру не нав'язував якісь заповіді, догмати, доктрини, обов'язкові приписи, поважав свободу людини, її праг­нення до самопізнання, здатність до самовдосконалення. Своє вчення Ошо пропонував як допомогу тим, хто йде шляхом духов­них пошуків, і як один із таких шляхів він пропонував власний до­свід самоусвідомлення, синтезації вчень східних і західних філосо­фів, духовних традицій різних релігій (йоги, суфізму, індуїзму, буддизму, тибетської тантри тощо). При українських центрах Ошо працюють групи з медитації за Раджнішем, з лікування за системою Рейки та з астрології. Кількість членів громад постійно зростає.

Вселенська Чиста релігія походить з Індії, де у 1970 р. її засно­вниця Шривастава Нірмала — Шри Матаджи Нірмала Деві (нар. 1923 р.) відновила давню систему духовного сходження і самооз-доровлення — сагадж-йогу. За вченням останньої, в кожній людині перебуває енергія чистого бажання (кундаліні), яка є відродженням Святого Духа. За допомогою медитації, молитви, специфічного ме­тоду, який відкрився Шри Матаджи, людина стає здатною на само-реалізацію усвідомлення власного духу, тобто пробудження влас­ної сили, кундаліні. Завдяки підійманню цієї сили-енергії, яка ви­ходить у вигляді прохолодних вібрацій, у людині ніби народжуєть­ся світло, в якому вона бачить істинну себе, розуміє, що їй треба робити, тобто сама собі стає майстром, здатним зцілити себе, по­збутися багатьох хвороб. Унікальність методу Шри Матаджи в то­му, що він дає змогу підняти кундаліні одночасно у багатьох лю­дей. Ті, хто пробудив її в собі, з'єднуються з космічною все-проникною енергією Божественної любові, у них з'являється по­треба дотримуватися Божественних заповідей. Сагадж-йога робить будь-яку релігію внутрішньою, природною. Через це вона вважа­ється квінтесенцією всіх релігій, що об'єднує в собі все найкраще. Серед тих, хто практикує сагадж-йогу, вірні мусульмани, юдеї, християни з 55 країн світу. Послідовники цієї течії з'явилися в Україні після публічних виступів Нірмали Деві, в Києві 1989 р. Створено Український центр Сагадж-йоґи, де безкоштовно навча­ються ті, хто бажає реалізувати себе за методом Шри Матаджи.