Розділ 15 Новітні релігійні течії 15.1. Загальні риси неорелігій

У період докорінної перебудови суспільства постають нові складні завдання. Вони пов'язані як з неможливістю працювати за­старілими методами, так і з новими реальностями, проблемами і процесами, що проявилися в сучасних умовах.

На сьогодні у країнах Заходу дуже поширилися так звані нові культи, або релігії Нового віку. Ці новоутворення в духовному житті західного суспільства в 50-ті роки виникли і поширилися у США, а згодом і у Західній Європі. Ця нетрадиційна релігійність небезпідставно може розглядатися як симптоматичний прояв гли­боких кризових процесів в ідеології і масовій свідомості людей, як несподівані метаморфози, що їх переживає релігія в сучасну епоху. Певним чином ці культи можна розглядати як єдину ідейно-політичну течію, як продукт сучасного етапу розвитку суспільства, породжений спільними причинами, які мають спільні характерні риси і особливості.

Дивні публікації, пов'язані з вірою в Бога, дедалі частіше поча­ли з'являтися на сторінках преси, зокрема американської. Поліцей­ський із міста Арлінгтона зупиняє машину і вимагає у водія пред'явити документи, але той заявляє, що документів у нього не­ма, оскільки він із церкви Армагеддона, в якій не визнаються офі­ційні імена, а дату і місце свого народження він вказати не може, бо вважає себе «вічним створінням».

Театральний постановник із Нью-Йорка О. Бовар оголошує себе Христом і знаходить багато послідовників. Коли один із них поми­рає, Бовар протягом трьох місяців молиться над небіжчиком для його воскресіння. Поліція примушує поховати покійного. На знак протесту новий Христос викидається з вікна хмарочоса.

Групи молоді чекають в пустинних місцях приходу Спасителя з космосу. Інші практикують колективне бичування з метою вигнан­ня диявола, треті вперто відмовляються від будь-якої медичної до­помоги, навіть від носіння окулярів.

Усе частіше такі факти почали втрачати характер винятковості, невинних дивацтв. Як з'ясувалося, за останні два-три десятки років у США утворилося близько тисячі таких організацій, часто з най­несподіванішими і екстравагантними способами поведінки та дія­льності. Певна суттєва схожість між ними дозволяє розглядати їх як конкретні форми єдиного руху, викликаного глибокими зрушен­нями у світосприйманні населення країни.

Чим же характерні спільні риси нових культів, які дозволяють твердити про їх невідповідність традиційним релігійним течіям? Однією з таких рис є ігнорування респектабельних церков, гучне викриття їх як прислужників «духовного Вавилона». Звертання до окремих сюжетів та епізодів із священних книг використовується як вихідний матеріал для побудови власних фантастичних доктрин, пройнятих самозвеличенням. Іншими словами, культи майже або повністю не пов'язані з уже існуючими в країні релігійними течія­ми. Другою їх властивістю є специфічний соціальний склад. Раніше до месій і пророків переважно тягнулися люди з найменш забезпе­чених і освічених верств, особливо літні негри. В культах більшість становлять білі юнаки і дівчата з середнього класу, причому, зазви­чай, вони мають хорошу освіту.

Серед нових культів значне місце посідають «східні» групи, та й інші різновиди їх часто користуються у своїх побудовах «східною» (буддійською, індуїстською) містикою. Для цих релігійних утво­рень характерним є уявлення про лідера культу як про особливого неповторного Спасителя, небесного обранця. Так, лідер Церкви уніфікації Сан Мен Мун твердить, що він «розмовляв з Учителями, у т. ч. з Христом, і в мудрості перевершив їх». Засновник «Сім'ї любові» М. Берг сповістив своїх послідовників, що мав спіритичні контакти з Распутіним, Жанною Д'Арк і чаклуном Мериліном. Не відстають від них й інші самозвані пророки.

Особливістю нових культів є також прагнення духовно і фізич­но ізолювати членів общини від зовнішнього світу, відвернути від колишніх цінностей і уподобань, паралізувати особисту свідомість, що досягається різноманітними засобами психічного впливу. Хара­ктерним для культів є і типовий спонукальний мотив в кар'єрі «ме­сії», він вкрай тривіальний, це гроші. Так, місцева церква тільки за обов'язкові для новообернених платні курси щорічно одержує по­над 400 тис. доларів. «Церква живого слова» володіє маєтком вар­тістю в 20 млн доларів. Стільки ж одержує «рух Харе Кришна» тільки від продажу своєї літератури. При цьому керівники культів не гребують навіть експлуатацією праці своїх послідовників, по-збавляючи їх найнеобхіднішого.

Значне поширення нетрадиційної релігійності має свої вагомі об'єктивні причини, що полягають у загостренні суперечностей суспільного розвитку. Становище загострюється і завдяки виник­ненню екологічних проблем. У міжнародному житті теж є безліч проблем, що вимагають розв'язання: локальні конфлікти і війни, розгул тероризму, страх перед можливою ядерною катастрофою тощо.

Проповіді лідерів культів зводяться врешті-решт до пророку­вання кінця світу. Кришнаїти вважають сучасну епоху залізним ві­ком. Мун твердить, що космічна боротьба із сатаною, яка передує наступу «доби завершення Нового завіту», вже розпочалася. Божі діти призначали кінець світу на 1993 рік. Зараз серйозні вчені і по­літики запросто розмірковують про можливість загибелі людства, можливо, ще й тому найбільш фантастичні заяви отримують відгук у багатьох американців. Такі настрої передаються і молоді. Дореч­но зазначити, що молодіжне забарвлення культів також має свою причинну зумовленість в об'єктивній дійсності. Саме молодь пере­дусім стикається з усілякими матеріальними труднощами. Ще не сформоване світосприйняття юнаків і дівчат найбільш чутливо реа­гує на соціальну несправедливість. Вони безкомпромісні у відсто­юванні своїх ідеалів і, водночас, найбільш беззахисні у випадку їх краху. Нарешті, чимала частина молоді 60-х років пережила гостре розчарування у наслідках своєї діяльності, що сприяло становлен­ню і розвиткові нетрадиційних культів.

«Пророки і месії» відкидають офіційну ідеологію і традиційні віровчення, постійно викривають хиби західного суспільства. Але всі їхні проповіді та викриття не виходять за межі існуючого ладу, а є, власне, засобом пристосування до нього. «Месіанський» бізнес має масу переваг. Не є обов'язковими академічна підготовка або диплом. Немає потреби у фінансових внесках, а вигоди переважа­ють над усім. Навряд чи якась інша робота, доступна звичайній людині, більш престижна. Навіть сумнівне минуле не може бути перешкодою.

Для змістовної характеристики і критики окремих культів доці­льно дати їх класифікацію, зокрема для того, щоб обґрунтувати ви­бір конкретних релігійних течій як об'єкта критичного розгляду. Умовно релігії нового віку поділяють на три великі групи. До пер­шої належать культи, що проголошують себе варіантами християн­ства і пропонують унікальну «богоодкровенну» істину, рекламую­чи власний шлях до спасіння людства. Серед них: «Сім'я любові» («Діти Бога»), церква Армагеддона, місцева церква, церква уніфі­кації (об'єднана церква). Другу групу становлять культи, що ведуть свій родовід зі Сходу. Найбільші з них: Рух Харе Крішна (Міжна­родне товариство усвідомлення Харе Крішна), дзен-буддизм, Місія божественного світла, Ананда Марга та ін. Окрему групу репрезен­тують об'єднання, що займаються, переважно, духовними справа­ми, психотерапевтичними сеансами і процедурами, під які часто підводяться релігійні спекуляції. Серед них Церква сайєнтології, Товариство трансцендентальної медитації, Сіанон та ін.