13.4. Інші протестантські напрями

В XIX ст. триває поява нових протестантських течій і церков внаслідок деталізації, уточнень, різних тлумачень окремих поло­жень віровчення.

У 1830 р. у США виникла Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, заснована Джозефом Смітом (1805—1884). її представники — мормони — оселилися й досі живуть у м. Солт Лейк-Сіті (штат Юта).

Віровчення мормонів полягає в тому, що Смітові начебто явив­ся ангел Мороні і вказав, де знайти золоті платівки з письменами Мормона, останнього ізраїльського пророка, якому Христос, нібито побувавши після воскресіння в Америці, заповів заснувати общину й виклав особливе вчення. Було складено «Книгу Мормонів» — книгу ізраїльтян, що перебралися колись до Америки. Вона містила витяги з Біблії, в яких нібито викладається історія першожителів Америки. У книзі стверджується, що світ прагне досконалості за «законом прогресу» (найвищий його вияв — капіталізм), запере­чення цього прогресу є непокорою Богові. Скоро грядуть кінець світу і битва Бога з сатаною, спасенними будуть тільки мормони. Ці мотиви успадкувало багато інших сучасних протестантських те­чій. Згідно з ученням мормонів, релігія повинна нести людям ра­дість, вчити працелюбства, бути розвагою. Тому в їхньому культі поєднуються і молитва, й пісні, і навіть танці у церкві. Насправді ж учення мормонів, як і будь-яка інша релігія, несе людям жорстку життєву регламентацію. Мормонську церкву очолює президент, він же пророк, при ньому діє президентська рада й апарат управління церквою. Активно використовуються засоби масової інформації, мистецтво. В останні десятиріччя мормони поширюють своє вчен­ня в багатьох країнах світу.

У 70-х роках XIX ст. у США виникла релігійна течія — христи­янська наука. її основоположниця Мері Бекер-Едді (1821—1910) опублікувала книгу «Наука і здоров'я» (1875), що містить концеп­цію «божественного зцілення хвороб» без медицини, за допомогою віри, як це робив Христос. Ця течія рішуче заперечує матеріалізм, вважає все матеріальне ілюзорним. Справжньою реальністю, осно­вою й причиною всього є дух. М. Бекер-Едді заснувала «Першу це­ркву Христа-вчителя» (1879), тепер рух очолює правління директо­рів. Зібрання його послідовників включають вивчення праць Бекер-Едді, співи гімнів та вислухування звітів про зцілення від хвороби молитвою.

Своєрідним відгалуженням методизму, яке набуло характеру загальнопротестантського руху, є «Армія спасіння». Проповідник У. Бутс у Лондоні в 1865 р. організував рух за моральне відро­дження суспільства, який набув специфічних форм: у ньому є свої генерали, офіцери й солдати, вони об'єднані в дивізії, корпуси, форпости, носять уніформу. «Армія спасіння» діє як релігійно-філантропічна організація, активно викриває соціальні пороки. На свої кошти вона утримує школи, виробничі компанії, їдальні, лі­карні, різні благодійні установи тощо. «Армія спасіння» налічує понад 30 тис. членів і має свої організації майже в 100 країнах, в т.ч. в Україні. Керує організацією Міжнародний штаб, Верховна і Консультативна Ради.

У релігієзнавчій літературі до протестантів також зараховують старокатоликів — течію, що відкололася від католицизму в 1871 р. на ґрунті невизнання непогрішності Папи, його верховної влади в церкві, догмату про непорочне зачаття діви Марії та «філіокве». Однак старокатолицтво правильніше було б вважати однією з като­лицьких сект.

Теми рефератів

Вчення М. Лютера.

Соціально-політичні орієнтації в сучасному протестантизмі.

Ж. Кальвін як ідеолог Реформації.

М. Вебер «Протестантська етика і дух капіталізму».

Основні ранньопротестантські конфесії.

Основні пізньопротестанські конфесії.

Релігійний досвід та релігійна традиція у християнстві: проблема життєвої віри у «Бога Живого».

Християнська есхатологія.

«Вселенська церква» та ідея екуменізму.

Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку.

Історія протестантизму в Україні.

Основні течії, деномінації та конфесії в протестантизмі.

Неопротестантизм, його основні риси і прояви.

Релігійна реформація в Європі в XVI ст.

Предреформаційний рух в Європі.

Поняття «протестантизм», «реформаторство».

Вчення У. Цвінглі, Т. Мюнцера.

Особливості віровчення та культу протестантизму.

Основні напрямки в протестантизмі, їх загальна характеристика.

Радикальний протестантизм.

Питання. Завдання

Які догмати становлять основу християнської доктрини?

Моральні категорії у світі християнського віровчення.

Які свята найважливіші для протестантів?

Чим вирішується церковний устрій у православ'ї і протестантизмі?

Якими є спільні джерела віровчення західного і східного християн­ства?

У чому полягають принципи догматичного та богословського роз­витку у протестантизмі?

Хто були фундаторами Реформації?

Звідки пішла назва «протестанти»?

Охарактеризуйте основні ідеї теології Мартіна Лютера.

У чому полягало значення Аусбурзького сповідання віри?

Що таке мирський аскетизм? Хто такі пуритани?

Як відбувалася Реформація в Англії?

Як у протестантизмі розглядаються традиційні християнські таїнства?

Охарактеризуйте особливості церковного устрою лютеранства, кальвінізму, англіканства.

Охарактеризуйте особливості церковного упорядкування пізньо-протестантських конфесій.

У чому полягало значення пізньопротестантської релігійності?

Яку роль відігравала пневматологія у розвитку пізнього протестан­тизму?

Які обряди збереглися у пізньому протестантизмі?

Що таке «Хрещення Святим Духом»?

Які історичні передумови Реформації?

У чому полягають релігійно-догматичні особливості протестантизму?

Виникнення й поширення баптизму.

Що таке адвентизм?

Тести

1.         Поява протестантизму пов'язана з таким широким релі-
гійним соціально-політичним рухом XVI—XVII ст. у Західній
Європі, як...

а)         Ренесанс;        в) Відтворення;

б)         Відродження; г) Реформація.

2.         Предтечами Реформації були...

а)         Томас Гоббс;  в) Едуард Б. Тайлор;

б)         Мартін Лютер;           г) Жан Кальвін.

3.         Яке століття пов'язане з розвитком раннього протестан-
тизму?

а)         ХГХ ст.;         в) XVII ст.;

б)         XVIII ст.;       г) XVI ст.


Єдине джерело віровчення баптистів — це...

Трипітака;      в) Біблія;

Катехізис;       г) Пересопницьке Євангеліє.

Голова всіх адвентистів світу — це...

ВСОЄХБ;       в) ВРЄХБ;

ООН;  г) Генеральна конференція.

а

б

7.

а

б

Скільки послідовників у протестантизмі?

майже 700 млн осіб;  в) майже 600 млн осіб;

майже 1 млрд осіб;    г) майже 800 млн осіб,

У якому столітті виник протестантизм?

XVI ст.;          в) IV ст.;

XV ст.;            г) XIV ст.

а

б

9.

Автор антипапського документу «95 тез»?

Ж. Кальвін;    в) У. Цвінглі;

М. Лютер;      г) А. Кун.

,. Хто у Швейцарії в 20-х роках XVI ст. виступив із пропо­зицією реформації католицизму?

а)         Ж. Кальвін;    в) У. Цвінглі;

б)         М. Лютер;      г) А. Кун

10. Яка течія пізнього протестантизму виникла в 1609 році в Голландії?

а)         кальвінізм;     в) баптизм;

б)         п'ятидесятники;         г) лютеранство.

Рекомендована література

1.         Августин (Святий). Сповідь. — К.: Основи, 1999. — 319 с.

Библейская энциклопедия. Труд архимандрита Никифора. — М.: Терра, 1990. — 902 с.

Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, (ка­нонические): в 2 т. — СПб.: Духовное просвещение, 1991. — 1193 с.

Богданов М. Краткая история христианской церкви. — М.: Тип. Гра­чева и К°, 1869. — 474 с.

Болотов В. В. Учение Оригена о Троице. — СПб.: АО Брокгаузъ-Ефронъ, 1907. — 565 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К.: Основи, 1994. — 261 с.

7.         Гараджа В. И. Протестантизм. — М.: Мысль, 1972. — 412 с.

Горський В. А. Адвентизм: історія і сучасність. — К.: Наукова думка, 1987. — 476 с.

Джексон П. Доктрины и устройство баптийских церквей. — Одеса: Друк, 2000. — 356 с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. — К.: Український Центр духов­ної культури; Світ знань, 1996—1999.

Історія релігії в Україні / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцько-го. — К.: Знання, 1999. — 735 с.

История религий: в 2 т. / под ред. проф. Д. П. Шантеты де ля Сос-се. — М.: Республика, 1997.

История религии: учебник: в 2 т. / под общей ред. И. Н. Яблоко-ва. — М.: Вариант, 2002.

Лубський В.І. Релігієзнавство: підручник для вузів. — К.: Вілбор, 1997. — 480 с.

Лубський В. І., Козленко В. М., Лубська М. В. Історія релігій: навч. посібник. — К., 2002. — 634 с.

Лубський В. І., Горбаченко Т. Г. Історико-філософський аналіз ви­никнення раннього християнства. — К.: Віпол, 1996. — 464 с.

Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні: курс лекцій. — Львів: Просвіта, 1995. — 350 с.

Лялина Г. С. Баптизм. — М.: Мысль, 1977. — 415 с.

Маграт А. Богословская мысль Реформации. — К.: Українське Бі­блійне Товариство, 1993. — 469 с.

Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность. — СПб.: Нау­ка, 1997. — 481 с.

Релігієзнавчий словник. — К.: Четверта хвиля, 1996. — 392 с.

Ренан Э. Евангелие. Второе поклонение христианства. — Минск: Университетское, 1989. — 125 с.