6.7. Соціально-політичні орієнтації сихків у сучасних умовах

Сикхський фактор у суспільно-політичному житті. У міру фо­рмування самосвідомості сикхської буржуазії (а цей процес у Пен­джабі почався пізніше і йшов повільніше, ніж в інших частинах країни) з'являються її суспільно-політичні організації. У 1926 р. на політичну арену Пенджабу виходить партія Акалі Дав («Орден Без­смертного»), сформована за релігійним принципом. Вона виступала за рівність мусульман, індуїстів та сикхів (активно протистояла, зо­крема, куріальній системі виборів, яку було введено Законом про управління Гндією в 1935 р.). Вплив її помітно посилився після по­ділу !ндп у 1947 р., після міграції мусульман до пакистанського Пенджабу, а індуїстів та сикхів до індійського.

У житті незалежної !ндп сикхський фактор відіграє важливу роль. Ь середини 50-х років у сикхських колах поширюються наці­оналістичні спрямування. У 50—60-ті роки розгортається рух за створення на етнолінгвістичній основі штату Пенджаб, де перева­жало пенджабомовне населення. У 1966 р. такий штат був створе­ний, і велика частина індійських сикхів (близько 80 %) проживає саме там. Загальна чисельність сикхської громади на початку 90-х років становила близько 14 млн осіб, а це четверта за розміром конфесійна спільнота !ндп (2 % населення) після індуїстів, мусуль­ман та християн. До середини 60-х років регіоналістські сикхські спрямування набули форми боротьби за автономію в рамках єдиної держави за створення сикхської держави Халістан. Загострення су­перечностей між індуїстською та мусульманською общинами в 90-х роках дещо знизило актуальність «сикхського питання», проте він продовжує залишатися одним із істотних факторів, що вплива­ють на розподіл партійно-політичних сил у сучасній !ндп.

Теми рефератів

Розкрийте світогляд ведичного періоду і його основні концепції.

Особливості Вед і Пуран як релігійних канонів.

Розкрийте, яким чином у ведичних упанішадах відбувається рефо­рмація ведичного світогляду, що базується на ритуальній практиці жерт­вопринесення.

Основа віровчення брахманізму.

Кастова структура індійського суспільства.

Жертвопринесення як основа культової дії в брахманізмі.

Витоки індуїзму.

8.         «Карма» і «Сансара» як центральні поняття індуїстської філософсь-
кої думки.

9.         Значення обрядів, пов'язаних із культурою предків в індуїзмі.

«Циклічність» в індуїстський міфології.

Яку роль в індуїзмі відіграють йоги?

Опишіть основні ритуали, які пов'язані з розділом «Мандрівка дов­жиною в життя».

Індуїзм: сучасні тенденції.

Морально-етичні засади джайнізму.

Космогонія джайнізму.

Суть релігійних уявлень джайнів.

Витоки сикхізму.

Вчення про світ і людину в сикхізмі.

Соціально-політичні орієнтації сикхів у сучасних умовах.

Морально-етичні засади джайнізму.

Спільне та відмінне в джайнізмі та буддизмі.

Священні тексти джайнізму, їх особливості.

Сутність віровчення і культу індуїзму.

Витоки індуїзму.

Індуїзм: сучасні тенденції.

Духовність Махатми Ганді.

Роль індуїзму в розвитку індійського народу.

Сакральний зміст жертвопринесення і ритуалів в індуїзмі.

Реформаційний рух в індуїзмі в ХІХ—ХХ ст.

Витоки релігійних систем Сходу, їх загальна характеристика.

Релігії Індії: індуїзм, джайнізм, сикхізм, їх загальна характеристика.

Питання. Завдання

1.         Що спільного і відмінного в ученнях Авести і Вед?

2.         Які хронологічні рамки існування цивілізації у долині Інда та її ос-
новні ознаки?

3.         Які хронологічні межі та основні риси ведичної епохи?

4.         Проаналізуйте спільні та відмінні риси вчень, сформульованих у
Ведах і релігійних текстах брахманів.

Яку роль відігравали брахмани в стародавній Індії?

Які особливості брахманістського культу?

Які основні релігії існують на території Південної Азії, і чим індуїзм відрізняється від них?

Який вік мають традиції індуїзму і які основні теоретичні положення і способи ритуальної практики цього віровчення?

Порівняйте поняття «час» або «історія» в традиційному індуїзмі та сучасній західній цивілізації.

У чому полягають особливості Вед і Пуран як релігійних текстів?

Порівняйте «Махабхарату» і «Рамаяну» як епоси.

Порівняйте і зіставте релігійні концепції Шанкари і Раманужди.

Яким чином іслам взаємодіяв з індуїзмом? Дайте загальну характе­ристику напрямків джайнізму.

Проаналізуйте джайністське вчення про сансару, дхарму, карму, ні­рвану.

В чому полягають особливості сикхізького віровчення і культу?

Священна книга сикхів: «Аді Грантх» її називають гуру Грантх «Книга Гуру», Грант Сахиб — «Книга пана», дайте загальну характерис­тику.

Назвіть основні ідеї сикхізму.

У чому полягають особливості індуїстського віровчення і культу?

Дайте загальну характеристику основних напрямів в індуїзмі.

Тести

1.         Священною книгою давньоіндійської релігії вважається:

а)         Авеста            в) Трипітака

б)         Веди   г) Коран

2.         Самхити складаються з        книг:

а)трьох            в) чотирьох

б) двох            г) п'яти

3.         Головними особливостями ведичної релігії є обожнення:

а)         сил природи  в) людини

б)         сун      г) магії

4.         Одним із головних богів ведичної релігії вважався:

а)         Варун в) Сур'я

б)         Притхіва        г) Велес

5.         Важлива роль в обрядових дійствах ведичної релігії від-
водилася богу вогню, якого вважали посередником між небом і
землею й звали:

а)         Кала    в) Кама

б)         Агні    г) Адита

6.         Найпопулярнішим богом ведійського пантеону, якому
присвячено 250 гімнів Рігведи, є:

а)         Рундру            в) Індра

б)         Сому   г) Савітар

7.         Головною брахманістською культовою дією було:

а)         молитва          в) страждання

б)         жертвопринесення    г) обрізання

8.         Найважливішими з численних богів в індуїзмі вважають:

а)         Брахму            в) Шиву

б)         Вішну г) Дзімму

9.         Джайнізм як релігія виник в Індії:

а)         V ст. до н.е.    в) VI ст. до н.е.

б)         VII ст. до н.е. г) VIII ст. до н.е.

10.       Центральне місце у філософії сикхізму посідає поняття:

а)         Бога    в) співчуття

б)         закону г) спілкування


Рекомендована література

Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религии. — М.: Наука, 1977. — 427 с.

Васильев Л. С. История религий Востока. — М.: Прогресс, 1988. —

475 с.

Великие мыслители Востока. Выдающиеся мыслители, философские и религиозные произведения Китая, Индии, Японии, Кореи, исламского мира / под. ред. Я. П. Мак-Грила. — М.: Искусство, 1996. — 583 с.

ГусеваН. Р. Индуизм. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — 379 с.

Иллюстрированная история религии: в 2 т. — М.: ИФ РАН, 1993.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: словарь. — М.: Республика, 1996. —

483 с.

История религий: в 2 т. / под ред. проф. Д. П. Шантеты де ля Сос-се. — М.: Республика, 1997.

История религии: учебник. — в 2 т. / под общей ред. И. Н. Яблоко-ва. — М.: Вариант, 2002.

Кейпер Ф. Труды по ведийской мифологии — М.: Правда, 1986. — 517 с.

Тсторія релігій: навч. посібник / Лубський В. I., Козленко В. М., Луб-ська М. В. — К., 2002. — 634 с.

Лубський В. І. Релігієзнавство: підручник для вузів. — К.: Вілбор, 1997. — 480 с.

Философия джайнизма / Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шо­хин В. К. — М.: Наука, 1993. — 427 с.

Эрман В. Г. Очерк истории ведийской литературы. — М.: Высшая школа, 1990. — 150 с.

Ольденбург О. Ф. Культура Индии. — М.: Наследие, 1993. — 355 с.

Религии Древнего Востока. — СПб.: Наука, 1997. — 491 с.

16.       Томпсон М Восточная философия. — М.: Республика, 1999. —

657 с.