ЗМІСТ

Вступ              7

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА                    9

Релігієзнавство в системі гуманітарного знання              9

Становлення релігієзнавства як наукової дисципліни                 11

Об'єкт, предмет і структурні системи релігієзнавства, їх зага­льна характеристика                 13

Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства                       17

Академічна форма релігієзнавства: особливі риси, методи, принципи             18

Мета і завдання курсу « Релігієзнавство»              21

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура                         22

РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ

ФЕНОМЕН               26

Релігія як предмет релігієзнавчих досліджень                   26

Концепції релігії                   27

Релігія як особистісний і соціальний феномен                  38

Структурно-функціональний аналіз релігії                       41

Структура релігійного комплексу: огляд різноманітних теорій                         52

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура                         56

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ                     60

Час виникнення релігії: основні гіпотези              60

Основні теорії походження релігії              61

Релігійні традиції і історичний процес                  70

Типологія релігії, принципи та критерії класифікації форм релі­гії і основні моделі класифікації форм релігії                         75

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура                         78

РОЗДІЛ 4. РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ В АРХАЇЧНИХ

СУСПІЛЬСТВАХ                 81

Первісні форми релігії як вираз архаїчних соціальних структур ...        81

Тотемізм, основні його форми                    81

Фетишизм, його роль у первісному суспільстві                83

Магія, її види             84

Аналіз анімістичних вірувань: основні підходи               85

Шаманізм і первісне чаклунство                 86

Інші форми первісних релігійних вірувань                       87

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура                         90

РОЗДІЛ 5. ФЕНОМЕН ЯЗИЧНИЦТВА В ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ        94

Язичництво як система світорозуміння давніх цивілі­зацій            94

Соціум, культури, цивілізація народів. Дворіччя  101

Відродження Вавилону та формування культу бога Мардука    103

Давньоєгипетська цивілізація, її відображення в міфах, віру­ваннях, ритуалах             104

Пантеон і культи давньоєгипетських богів           108

Релігія давнього Ірану — зороастризм       111

Формування Авести 115

Маніхейство  117

Маздакізм       118

Давньогрецька релігія                      119

Давньоримська релігія                     125

Релігія в республіканському Римі               127

Релігія давніх скандинавів і германців                  129

Релігія давніх кельтів                       134

Язичницька релігійність східних слов'ян              140

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура                         145

РОЗДІЛ 6. РЕЛІГІЇ ІНДІЇ   150

Виникнення індо-арійської культури          150

Основні положення Вед      150

Брахманізм     154

Релігійна система індуїзму  158

Джайнізм        160

Сикхізм як окрема течія в індуїзмі  163

Соціально-політичні орієнтації сихків у сучасних

умовах            165

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              166

РОЗДІЛ 7. РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ КИТАЮ І ЯПОНІЇ  170

Витоки традиційної китайської космології           170

Характерні риси конфуціанства як релігії 173

Особливості філософських концепцій конфуціанства та даосизму .... 175

Основні тенденції сучасних релігійних традицій Китаю            179

Релігійні традиції Японії      182

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              190

РОЗДІЛ 8. БУДДИЗМ          194

Причини та соціокультурні умови виникнення буддизму          194

Особистість Будди, буддійська традиція про засновника будди­зму Сидхартху Гаутаму        195

Основні напрямки в буддизмі         199

Буддийський культ і організація     202

Поширення буддизму           204

Загальна характеристика священної книги буддизму — Три-

пітаки 207

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура             209

РОЗДІЛ 9. ІУДАЇЗМ            213

Становлення іудейської монотеїстичної релігії    213

Історичні етапи іудаїзму      214

Іудейські священні книги: іудейська Біблія           230

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              234

РОЗДІЛ 10. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ

ХРИСТИЯНСТВА   237

Історіографія виникнення християнства   237

Соціально-політичні причини та ідейні передумови виник­нення християнства          238

Історичні, міфологічні, євангельські інтерпретації особистості

Ісуса Христа  242

Образ Ісуса Христа   247

Загальна характеристика Біблії, канонічних книг Нового

завіту  251

Розкол 1054 року, його причини і наслідки          264

Основні положення християнського віровчення  266

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              281

РОЗДІЛ 11. ПРАВОСЛАВ'Я          285

Виникнення православ'я     285

Вселенське православ'я        286

Особливості православного віровчення і культу  298

Витоки українського православ'я   301

Основні етапи розвитку православ'я в Україні     302

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              306

РОЗДІЛ 12. КАТОЛИЦИЗМ           311

Особливості Римо-католицької церкви      311

Особливості католицького віровчення і культу     313

Сучасний католицизм          322

Католицькі ордени ченців   325

Організаційна структура Римо-католицької церкви         326

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              331


РОЗДІЛ 13. ПРОТЕСТАНТИЗМ


336


Релігійна реформація в Європі        336

Ранній протестантизм: особливості віровчення та культу           337

Пізній протестантизм: особливості віровчення та культу           342

Інші протестантські напрями          351

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура             352

РОЗДІЛ 14. ІСЛАМ 356

Соціально-історичні умови виникнення ісламу   356

Ідейно-теоретичні передумови ісламу       358

Життя та проповідь Мухаммеда      360

Коран — священна книга мусульман        363

Особливості віровчення, культу і організації ісламу        366

Мусульманські свята, обряди          371

Загальна характеристика ісламського вчення про неминучість . . . 373

Основні течії в ісламі: сунізм, шиїзм, їх порівняльна характе­ристика    374

Мусульманські релігійно-політичні рухи  388

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              389

РОЗДІЛ 15. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 394

Загальні риси неорелігій       394

Основні моделі класифікації неорелігій, їх критерії          397

Релігії орієнтального напряму         400

Синтетичні релігії      403

Езотеричні об'єднання і течії           405

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              408

РОЗДІЛ 16. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ       412

Тенденції релігійно-правового процесу в Україні            412

Релігійна свобода і релігійні права людини в Україні     425

Релігійні організації в політичних реаліях України           434

Теми рефератів. Питання. Завдання. Тести. Рекомендована літе-
ратура              440

Основна використана література    444