4.7. Інші форми первісних релігійних вірувань

Землеробський культ. Сформувався він з розвитком матріархату (прибл. 8 тис. років тому), коли основним видом виробничої діяль­ності було землеробство, яким займалися жінки. Залежність земле­робства від природи і провідна роль жінки — це дві головні особ­ливості землеробського культу, відображені в релігійних поглядах людей тієї епохи. Землеробський культ —це поклоніння двійникам чинників природи, які впливають на врожай. Типовий приклад йо­го — релігійні погляди індіанців-ірокезів, які жили на території ни­нішніх канадських міст Квебек і Монреаль. Ще в XIX ст. вони вшановували чотирьох головних духів: землі, бобів, кукурудзи і га­рбуза, які, за їх уявленнями, були жінками. Духів кукурудзи, бобів і гарбуза міфологія ірокезів зображувала у вигляді трьох сестер, одя­гнених у листя відповідних рослин. Крім духів-жінок, вшановували також духів-чоловіків, а саме — сонця, дощу і вітру.

Землеробський культ як релігійну систему характеризують:

Вшанування двійників природних факторів, які в уяві людей впливали на врожай. Наприклад, багато народів (вавилоняни, єгип­тяни та ін.) гадали, що на врожай впливають Місяць і планети, то­му поклонялися також їх духам.

Головна роль жінки в релігії. Землеробський культ — своєрі­дне жіноче вірування. Це виявилося у тому, що найголовніших ду­хів зображали у вигляді духів жіночого роду, а найважливіші релі­гійні обряди виконували жінки. У деяких народів дозволяли важливі обряди виконувати й чоловікам, але за умови, що вони ви­даватимуть себе за жінок.

Людське жертвопринесення як система. Не розуміючи суті землеробських процесів, люди вважали врожай вдячністю духів за пожертвування, тому намагалися свої дари духам зробити дорож­чими, ціннішими. Так виникла ідея необхідності людського жерт­вопринесення.

Ідеї смерті та воскресіння деяких духів. Спостерігаючи за зе­рном, люди помітили, що після «поховання» воно воскресає. Так зародилося уявлення, нібито деякі духи можуть тимчасово помер­ти, щоб потім воскреснути.

Переселення країни мертвих із землі на небо. Багато благ і прикрощів землеробам посилало небо: світло, тепло, дощ, вітер, сніг, град. Це породило уявлення про те, нібито духи живуть на не­бі. За аналогією і країну мертвих переселили із землі на небо. Саме тоді вперше постала ідея про життя душ мертвих у царстві небес­ному.

Землеробський культ широко представлений у сучасних релігі­ях. Серед християнських святих є покровитель землеробства (Гео­ргій), повелитель дощу і грому (Ілля-пророк). Від ідеї жіночого ду­ху землі бере початок уявлення про Богородицю: віруючі в сільській місцевості називали її покровителькою хлібів. Із земле­робського культу прийшли в християнство свята Різдва Христового (в минулому — свято народження духу сонця) і Пасхи (в минулому свято воскресіння духу зерна).

Анімалізм, зоолатрія. Сформувався він під впливом тотемічних вірувань, постаючи в уявленнях про залежність буття роду загалом і кожної особи, що до нього належала, від магічної сили конкрет­них тварин і рослин. Саме з ними первісна людина прагнула мати якнайкращі стосунки і тому намагалася всіляко задобрювати їх. Анімалізм (лат. animal — душа), зоолатрія (грец. zou — тварина, latreia — служіння) — це сукупність вірувань і магічних обрядів, основу яких становило уявлення про тварин, рослин як покровите­лів роду. Інколи анімалізм поставав в уявленнях людей про вище буття богів, які, на їхню думку, керували конкретними тваринами і рослинами.

Залишки анімалізму збереглися у вигляді тваринних атрибутів політеїстичних і монотеїстичних богів (зображення Святого Духа у вигляді голуба).

Аніматизм. Його ще називають «преанімізмом». Вперше описав його англійський антрополог і релігієзнавець Р. Маретт, який стве­рджував, що анімізмові передувала віра в чудодійну абстрактну си­лу, позбавлену фізичних властивостей. У різних народів ця сила на­зивалася по-своєму. Найпоширенішими були назви «мана», «маніту», «ньяма», «умойя», «мегбе». Головне для них було оволо­діти цією силою, яка, вважалося, розподілена нерівномірно. Аніма­тизм (лат. animatus — уособлений, оживлений) — це перенесення психічних властивостей людини на природу, віра в існування абст­рактної, безликої сили, яка визначально впливає на життя людей. За уявленнями, конкретні явища природи, особи різною мірою були наділені маною, і від того залежали їх сила, результати господарю­вання тощо. Наприклад, спритна, сильна, приваблива людина мала її багато, а в нікому не потрібному предметі її не було.

Поширеність аніматизму в різних народів і на різних материках дало підставу для тверджень про його універсальність. Деякі еле­менти аніматизму збереглися і в більш розвинутих релігіях.

Первісні релігійні вірування відіграли певну позитивну роль у розвитку людства, зробили свій внесок у суспільний прогрес. Вони сприяли накопиченню знань і виробничих навичок, у них відбилися принципи колективізму, на яких була побудована первісна община, вони затверджували моральні норми, що єднали суспільство.

Проте релігійне усвідомлення світу не було єдиним у свідомості первісної людини. Поряд з ним уже існувало реалістичне, раціона­льне мислення, без якого було цілком неможливо взаємодіяти лю­дині з природою. Слід також зазначити, що анімістичні уявлення затемнювали пізнання реальних зв'язків у світі, первісна магія стримувала активний вплив людини на природу, міфологія і культ предків породжували консерватизм. Отже, питання виникнення ре­лігії і характеристика первісних релігійних уявлень потребують зваженого наукового підходу, який відкидає оцінювання цього складного історичного процесу як помилки людства і знаходить йому раціональне наукове пояснення та достойне місце в історії людської цивілізації.

Теми рефератів

Табу в системі соціальної регуляції поведінки.

Види та принципи магії.

Інститут шаманізму і його роль у первісному суспільстві.

Тотемізм як форма самосвідомості людини.

Релігії Австралії.

Релігії майя.

Історія та релігія ацтеків.

Релігія в державі інків.

Релігія чібча-муїсків.

Релігії Океанії.

Назвіть, які вам відомі важливі релігійні ролі йоруба.

В чому полягає спільне і відмінне предків у йоруба і зуму?

Дайте загальну характеристику концепції примітивності.

Історія і космобачення в мезоамериканських релігіях.

Релігія ацтеків: дорога воїна.

Релігія майя: дерево світу, священні правителі і підземний світ.

Мезоамерика як Новій Світ: колоніалізм і релігійна творчість.

Основні розбіжності між шошонами і зуні.

Розкрийте зв'язок між верховним богом і духами в релігії шошонів.

Основні чинники виникнення і походження релігії зуні.

Дайте характеристику в загальних рисах релігії шошонів.

Охарактеризуйте в загальних рисах релігію зуні.

Релігія в первісному суспільстві.

Первісні культи, ритуали і міфи в їх сучасній інтерпретації.

Місце архаїчних вірувань в духовній культурі людства.

26.       Особливості міфології, її значення в оформленні релігійних вірувань
і уявлень.

Первісні форми релігії, їх характеристика.

Тотемізм і табу, їх характеристика.

Фетишизм та анімізм, їх характеристика.

Магія та шаманізм, їх характеристика.

Язичництво як система світорозуміння давніх цивілізацій.

Питання. Завдання

Які функції виконував тотем в архаїчному суспільстві?

Чим зумовлено виникнення табу в архаїчних суспільствах?

В чому проявляється взаємозв'язок магії та релігії?

В чому полягає сутність анімізму?

Яка роль шамана в архаїчних суспільствах?

Назвіть основні мотиви в міфах народів Африки.

Основні релігійні вірування народів майя, ацтеків, інків.

8.         Які важливі елементи релігійних вірувань корінного населення
Океанії?

9.         Архаїчні релігії Австралії. Дайте загальну характеристику.

Проаналізуйте релігійне значення громади зуму.

Які найбільш важливі релігійні ролі зуму?

12.       Що означає термін «трансформація» і яким чином ця концепція до-
помагає зрозуміти важливі особливості релігії зуму?

13.       Які відносини релігії і політики в релігійній системі зуму?

14.       В якому сенсі можна говорити про різні рівні релігійної практики
йоруба?

Коли, де і як розвиваються мезоамериканські цивілізації?

Чому релігію ацтеків можна пов'язати з «дорогою воїна»?

Як релігія ацтеків була пов'язана зі «словом мудреця»?

Які головні риси ацтекських храмів?

Яке значення мало людське тіло в ацтекський релігії?

Які основні риси американських індійських релігій?

Що являють собою деякі найбільш важливі релігійні обряди корін­них американців?

Дайте характеристику світогляду індійців, показавши роль людини, тварини, духів і надприродних сил в рамках цього світогляду.

23.       Порівняйте уявлення про світ з поняттями західних народів та іу-
део-християнською класично-ортодоксальною традицією.

Якими були первісні релігійні вірування?

Які основні методи дослідження первісних релігійних вірувань?

Які функції тотемізму?

Назвіть основні види магії.

Тести

1.         Релігійні вірування в архаїчному суспільстві зародилися:

а)         80 тис. років тому     в) 40 тис. років тому

б)         70 тис. років тому     г) 60 тис. років тому

2.         Яка форма релігії відображала особливості світосприй-
няття людей у період раннього матріархату?

а)         тотемізм         в) фетишизм

б)         магія   г) анімізм

3.         Яка форма релігії відображала особливості світосприй-
няття людей у період пізнього матріархату?

а)         анімізм            в) анімалізм

б)         землеробський культ            г) аніматизм

4.         Яка форма релігії відображала особливості світосприй-
няття людей у період пізнього патріархату?

а)         тотемізм         в) шаманізм

б)         фетишизм       г) магія

5.         У магії магічні дії виконують:

а)         чаклуни          в) жерці

б)         шамани           г) аборигени

6.         Як спосіб олюднення природи фетишизм уперше було ви-
явлено португальськими моряками в Західній Африці у:

а)         XV ст. в) XVIII ст.

б)         XVII ст.          г) XIX ст.

7.         Анімізм — це віра в існування в тілі людини її двійника, а
саме:

а)         тіла інородного         в) духу

б)         душі    г) ідола

8.         Тотемізм — це віра в надприродну спорідненість
груп    з певними видами тварин, рослин, явищами природи:

а)         людей в) мертвих

б)         духів   г) душ

9.         Землеробський культ — це поклоніння подвійним чин-
никам природи, які впливають на:

а)         тіло     в) чоловіка

б)         врожай           г) жінку

10.       Шаманство — це первісна форма релігії, що грунтуєть-
ся на вірі в можливість спілкування служителів культу з:

а)         духами            в) людством

б)         богами            г) сонцем

Рекомендована література

Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. — К.: ПАРАПАН, 2002. — 428 с.

Кастанеда К. Учение Дона Хуана: путь знания индейцев. Яки. — М.: Русские словари, 1996. — 367 с.

Кастанеда К. Отдельная реальность. Продолжение бесед с доном

Хуаном. — К.: Генеза, 1997. — 383 с.

4.         Маррет Р. Формула Табу-мана как минимум определения религии //
Мистика. Религия. Наука. — М.: Республика, 1994. — 459 с.


5.         Мифы народов мира. Энциклопедия. — М.: Наследие, 1995. — 855 с.

6.         Соколова 3. П. Животные в религиях. — СПб.: РХПИ, 1998. —

536 с.

7.         Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М.: Политиздат,

1964. — 623 с.

Фрейд 3. Тотем и табу. — М.: Республика, 1997. — 459 с.

Элиаде М Тайные общества, обряды инициации и посвящения. — М.: ИФ РАН, 1993. — 484 с.

Элиаде МШаманизм: архаические техники экстаза. — К.: Світ Знань, 1999. — 52 с.

История религий: в 2 т. / Под ред. проф. Д. П. Шантеты де ля Сос-се. — М.: Республика, 1997.

История религии: учебник: в 2 т. / Под общей ред. И. Н. Яблоко-ва. — М.: Вариант, 2002.

Религии мира: справочник. — М.: Республика, 1995. — 737 с.

Рак М. В. Мифы Древнего Египта. — СПб.: Наука, 1995. — 487 с.

Религиозные традиции мира: в 2 т. — М.: Республика, 1992.