АНОТАЦІЯ

 

В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко

Релігієзнавство

За редакцією доктора філософських наук Лубського В. І.

ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 2 (075.8) ББК 86.2я73 Р 36

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-5390 від 21.062010)

Рецензенти:

Конотоп Л. Г. - доктор філософських наук, професор, доктор філософії Українського Вільного Університету (м. Мюнхен, ФРН), професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ложо Г. С. - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філо­софії Київського університету імені Бориса Грінченка;

Стадних М. М. - доктор філософських наук, професор кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди.

Лубський В. І. Горбаченко Т. Г. Лубська М. В. Яковенко А. І.

Р 36 Релігієзнавство: Підручник / За ред. Лубського В. І. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 448 с.

ISBN 978-611-01-0120-2

У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття; основні конце­пції дослідження релігії, їх можливості; сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості.

Завдання підручника - сприяти вивченню основних питань теорії та практики релігієз­навства як гуманітарної науки, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії і висвітли­ти формування феномена релігії який постає як поступовий процес інтегрування традиційних теологічних знань, екзистенційних філософських надбань і рефлексії над здобуттям практич­ного досвіду формування особистості навколо аксіологічної системи релігій

УДК 2(075.8) ББК 86.2я73

ISBN 978-611-01-0120-2

© Лубський В. І., Горбаченко Т. Г.,

Лубська М. В., Яковенко А. І., 2010 © Центр учбової літератури, 2010