Розділ 4 РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ В АРХАЇЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ 4.1. Первісні форми релігії як вираз архаїчних соціальних структур

Сукупність названих елементів утворюють форми первісних ре­лігійних вірувань, зумовлених природними, виробничими, історич­ними та етнічними особливостями розвитку окремих племен і на­родів. Оскільки такі особливості вкрай різноманітні і численні, то такими є й форми вірувань. Усі вони давно стали предметом етно­графічних досліджень і описані досить ґрунтовно. До них зазвичай відносять тотемізм, культ предків, поховальні, промислові, земле­робські культи, культ духів-покровителів, таємничі союзи, шаманс­тво, обожнювання вождів і царів, культ богів племен і союзів пле­мен. Усі ці окремі форми вірувань в історії племен і народів утворюють строкату картину релігійного життя, вони мають багато спільного, мирно співіснуючи як в одному племені, так і в цілих народах. Питання про їх історичну послідовність досить неодно­значне, хоч найдавніші і наймолодші з них можна вирізнити досить легко.