3.4. Типологія релігії, принципи та критерії класифікації форм релігії і основні моделі класифікації форм релігії

Зібрати вичерпну інформацію про всі релігії світу, яких натепер зафіксовано до 5 тис, ще не вдалося нікому, відповідно ще не виро­блено оптимальної класифікації. Релігії поділяють на групи, беручи за основу етнічні ознаки, час виникнення, рівень організації, дер­жавний статус. Така модель класифікації базується на найзагальні-ших принципах.

Одним із перших типологізував релігії Г. В. Ф. Гегель, виділи­вши релігію природи, релігію духовної індивідуальності, абсолют­ну релігію.

Поширеними у релігієзнавстві є генеалогічні (чуттєво-надчут­тєві, демоністичні, теїстичні) та морфологічні (родоплемінні, наці­ональні, світові) типізації релігій; поділ їх на натуралістичні (абст­рактного монізму) та супернатуралістичні (теїзму), релігію приро­ди та етичну релігію.

За рівнем розвитку релігії поділяють на такі види:

а)         ранні вірування — вірування первіснообщинної доби (ані-
мізм, магія, тотемізм, культ предків);

б)         політеїстичні релігії — національні релігії (за винятком іудаї-
зму та сикхізму);

в)         монотеїстичні релігії — християнство, іслам, буддизм (світові
релігії), іудаїзм та сикхізм (національні релігії);

г)         синкретичні релігії — утворилися внаслідок зрощування або
злиття різних етнічних і світових релігій: афрохристиянські релігії
(церква херувимів і серафимів та ін.), ісламо-християнські секти
(абавіти, ісмаїліти відгалужені), суддо-китайські секти (дзен-буд-
дизм, хао-хао), іудео-християнські релігії (мормони);

ґ) нові релігійні течії, рухи (нетрадиційні форми релігій): церква Муна (мунізм), церква Антихриста, церква Сатани, церква Свідо­мості Крішни, йогізм, синтоїзм із культом дзюдо і карате.

Релігію можна розглядати як систему, що складається з конкретних релігій, релігійних течій, напрямів, сект, які посідають певні місця в ній.

Класифікуючи релігії, застосовують і такі критерії:

Статистичний (за кількістю віруючих та їх відсотком до чисе­льності населення).

Час виникнення:

а)         релігії, історія розвитку яких налічує багато століть, — буд-
дизм, християнство, іслам та ін.;

б)         «нові релігійні течії», що виникли впродовж новітньої історії
або виникають у теперішній час, — нетрадиційні релігії (кришна-
їзм, бахаїзм тощо).

3.         Рівень організації:

а)         жорстко централізовані (християнство, буддизм);

б)         нежорстко централізовані (іслам);

в)         самовпорядковані (індуїзм, даосизм, синтоїзм);

г)         децентралізовані.

4.         Державний статус:

а)         державні релігії (іслам у країнах Західної Азії, лютеранст-
во — Північної Європи);

б)         релігії, статус яких не закріплений відповідними державними
документами (конфуціанство і даосизм у Китаї, індуїзм в Індії);

в)         релігії національних меншин (іудаїзм за межами Ізраїлю, си-
кхізм, зороастризм).

5.         Правовий статус:

а)         релігії, підтримувані державою (християнство, індуїзм, іслам,
синтоїзм);

б)         релігії, які держава не підтримує і навіть переслідує (свідки
Єгови, бахаїзм в Ірані);

в)         релігії, до яких ставлення держави нейтральне (джайнізм в
Індії).

6.         Форми поширення:

а)         континуальні (безперервні, суцільні): іслам, християнство,
буддизм;

б)         дискретні (роздільні, перервні): іудаїзм, бахаїзм, кришнаїзм.

7.         Етносоціальні критерії:

а)         автохтонні (етнічні) релігії, що стали частиною етнічної са-
мосвідомості, етнічної культури (іудаїзм, сикхізм, синтоїзм, дао-
сизм);

б)         уніфіковані, надетнічні релігії (християнство, іслам, буддизм,
нові релігійні рухи).

Поширеною є схема, що охоплює всі існуючі релігії, виділяючи:

I.          Ранні форми релігії (родоплемінні): тотемізм, фетишизм, ма-
гія, анімізм, аніматизм, анімалізм, шаманство, культ природи, культ
предків, політеїзм.

II.        Національні релігії:

Ранні національні релігії: релігія Давнього Єгипту, релігія на­родів Дворіччя, релігії Давньої Індії (ведична, брахманізм), давньо­грецька релігія, релігія Давнього Риму, релігії доколумбової Аме­рики та ін.

Пізні національні релігії: іудаїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм.

Світові релігії: буддизм, християнство, іслам.

Нетрадиційні релігії, нові релігійні рухи:

Неохристиянство (охоплює релігійні утворення, що намага­ються пристосувати традиційне християнство до особливостей ча­су): Богородична церква, церква Ісуса Христа, святих останніх днів (мормони), Новоапостольська церква.

Релігії орієнталістського напряму (зорієнтовані на культуру, духовність, релігії народів Сходу): Товариство Свідомості Крішни, послідовники Саї Баби, центри Шрі Чінмоя, Ошо-центр, Всесвітня чиста релігія.

Синтетичні релігії (поєднують у собі кілька релігійних сис­тем): Велике Біле братство; церква Єднання; Всесвітня віра Бахаї.

Езотеричні об'єднання (Грунтуються на вірі в існування над­природного світу): теософія, братство Грааля.

Неоязичництво: Рідна віра, РУН віра, Собор Рідної віри.

Сайєнтологічні рухи (зорієнтовані на поєднання науки і прак­тики психоаналізу): діанетика, наука розуму, християнська наука.

Сатанізм.

Теми рефератів

Проблема виникнення релігії.

Виникнення ритуалів.

Майбутнє релігії.

Джерела дослідження релігії.

Сучасна історична наука про виникнення релігії.

Проблема датування періоду виникнення релігії.

Взаємозв'язок причин виникнення релігії.

Основні концепцій виникнення релігії.

Проблема майбутнього релігії.

Принципи та критерії класифікації форм релігії.

Основні моделі класифікації форм релігій.

12.Психологічні, гносеологічні, соціокультурні передумови виникнення релігійних вірувань.

Питання. Завдання

На основі яких джерел ми реконструюємо первісні релігійні віру­вання?

Ваша точка зору на тезу про безрелігійний період в історії людства.

Чому в історії не було народу, який би не мав ту чи іншу форму ре­лігії?

Чому виникають релігійні вірування та обряди?

Які основні передумови появи монотеїстичних та політеїстичних ре­лігій?

Яка загальна ідея пронизує теологічні концепції походження релігії?

Яка концепція лежить в основі наукових теорій походження релігії?

У чому полягають суспільні потреби, які спричинили появу релігії?

Дайте характеристику наукових теорій походження релігії.

На основі яких даних археології, історії, етнографії формуються те­орії походження релігії?

У чому проявляється синкретизм первісної культури і релігійної практики?

Тести

1. Традиціоналістичне розуміння походження релігії розро­бляли святоотцівські мислителі:

а)         Афанасій Олександрійський    в) Сімеон Кіпрський

б)         Іоанн Дамаскін          г) Августин Блажений

2. Розвивали концепцію теїстичної теорії походження релігії:

            ,           ,           1          г-
Рене Декарт                         в) Готфрід Лейбніц
Карл Фриц                           г) Иоганн Гербарт


3.

чної

а

б

4.

а

б


Представниками академічного теїзму як школи академі-філософії, що розробляє проблематику богопізнання, є:

Ф. Голубинський      в) Х. Кюнг

В. Кудрявцев-Платонов       г) Ф. Ніцше

Перші цілком виразні релігійні уявлення виникли:

30—50 тис. років тому         в) 60—80 тис. років тому

10—20 тис. років тому         г) 90—100 тис. років тому


 

5.

Згідно з теорією Д. Фрезера, наукове пояснення похо­дження релігії намагається дати:

а)         магічна теорія            в) містична теорія

б)         теорія чисел   г) теорія розуму

6.

„. Концепція преанімізму Р. Маретта наголошує, що аніміз­му передувала віра в силу, яка має назву:

тана     в) лана

мана    г) кора

7.

Католицький етнограф Е. Ленг висунув версію, що люди споконвіку визнавали існування єдиного:

розуму            в) символу

бога     г) комплексу

8. Головним завданням релігійної ідеології є формування:

а)         релігійної психології            в) основ археології

б)         релігійного світогляду         г) основ астрономії

Міфологічна свідомість живила онтологічні чинники:

правознавства           в) мовознавства

релігії  г) документознавства

10. Системна структура релігійного комплексу охоплює:

а)         духовний світ людини         в) стосунки між самими віруючими

б)         практичне ставлення            г) космічні уявлення
до об'єкта віри


Рекомендована література

Борисковский П. Древнейшее прошлое человечества. — М.: Наука, 1972. — 367 с.

Грушевсъкий М. З історії релігійної думки на Україні. — К.: Фенікс,

1992. — 428 с.

Зедерблом Н. Становление веры в Бога // Мистика. Религия. Нау­ка. — М.: Республика, 1994. — 369 с.

Косвен М. Очерки истории первобытной культуры. — М.: Мысль, 1957. — 348 с.

Красников А. Н. Антропологические споры о сущности религии // Лекции по религиоведению. — М.: Наследие, 1995. — 355 с.

Леви-Брюлъ Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М.: ИФ РАН, 1993. — 364 с.

7.         Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М.: Республика,
1995. — 427 с.

8.         Лэнг Э. Становление религии // Мистика. Религия. Наука. — М.: Ра-
ритет, 1995. — 373 с.

9.         Матющин Т. Н. У истоков человечества. — М.: Политиздат,
1982. — 412 с.

10.       Религиозные верования. Свод этнографических понятий и терми-
нов. — СПб.: Наука, 1995. — 481 с.

11.       Тайлор Э. Первобытная культура. — М.: Знання, 1990. — 548 с.