Зміст

Вступ  3

Тема 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка та
впровадження           5

1.1.      Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення,

цілі їх розробки         5

Склад, основні припущення і якісні характеристики фінансової звітності згідно концептуальної основи складання і подання фінансової звітності  13

Елементи фінансової звітності (активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати, грошові потоки) та критерії їх визнання у

фінансовій звітності 18

Оцінка елементів фінансової звітності       27

Концепції капіталу та збереження капіталу          29

Тести  31

Практичні ситуації   33

Питання для повторення     36

Тема 2. Подання фінансової звітності        37

Загальні вимоги до фінансової звітності    37

Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітності дати (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 10)            38

Звіти про прибуток або збиток, про всеохоплюючий прибуток, про визнані дохід і витрати, про зміни у власному капіталі

(МСБО 1, МСФЗ 1)   46

Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 7)     49

Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в облікових політиках та оцінках (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 8)    54

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29)   59

Вплив зміни валютних курсів         66

Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1, МСБО 34)        72

Тести  75

Практичні ситуації   82

Питання для повторення     84

3. Довгострокові активи      87

Основні засоби          87

Нематеріальні активи           97

Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність    107

Оренда           110

Інвестиційна нерухомість    115

Зменшення корисності активів       122

Запаси            126

Тести  131

Практичні ситуації   138

Питання для повторення     143

Тема 4. Забезпечення, непередбачені зобов'язання і активи,

виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення     146

Забезпечення, непередбачені зобов'язання і активи (МСБО 37) 146

Виплати працівникам (МСБО 19)  151

Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення

(МСБО 26)     165

Тести  169

Практичні ситуації   172

Питання для повторення     176

Тема 5. Фінансові інструменти та платіж на основі акції            178

Фінансові інструменти         178

Платіж на основі акції          193

Тести  198

Практичні ситуації   201

Питання для повторення     203

Тема 6. Доходи, витрати і податки на прибуток   204

Дохід  204

Доходи від державних грантів, будівельних контрактів

(МСБО 20, МСБО 11)           211

Витрати на позики   219

Податки на прибуток           222

Прибуток на акцію   231

Тести  236

Практичні ситуації   241

Питання для повторення     247

Тема 7. Зв'язані сторони і консолідована звітність           249

Інвестиції в асоційовані підприємства      249

Об'єднання бізнесу   255

Консолідована фінансова звітність 262

Спільна діяльність    270

Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін         278

Операційні сегменти            283

Тести  285

Практичні ситуації   292

Питання для повторення     298

8. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та

етики  300

8.1.      Структура міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості

та етики          300

8.2.      Концептуальна основа аудиту        304

8.3. Професійна етика аудиторів     307

Тести  309

Практичні ситуації   314

Питання для повторення     316

Тема 9. Контроль якості аудиторських послуг      317

Елементи системи контролю якості аудиторських послуг          317

Незалежність та її загрози. Етичні вимоги до аудиту       319

Виконання завдання та моніторинг відповідності політиці та

процедурам контролю якості          321

Тести  325

Практичні ситуації   327

Питання для повторення     329

Тема 10. Аудит та огляд історичної фінансової інформації         330

Мета та принципи аудиту фінансової звітності (МСА 200)        330

Прийняття завдання та планування аудиту, розробка

стратегії аудиту         332

Оцінка ризиків (МСА 315, 320, 330)          335

Документування роботи аудитора (МСА 230)      338

Аудиторські докази та процедури їх отримання (МАС 500, 501, 505, 510, 520)           347

Аудиторська вибірка (МСА 530)    351

Аудиторська перевірка облікових оцінок (МСА 540, 545)          355

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок (МСА 240)       361

Врахування законів та інформування управлінського персоналу (МСА 250,260)       365

10.10.  Використання роботи інших фахівців (МСА 600, 610, 620)        372

Тести  377

Практичні ситуації   387

Питання для повторення     392

Тема 11. Заключний етап аудиту та аудиторські висновки         395

Зв'язані сторони (МСА 550)            395

Подальші події і оцінка їх аудитором (МСА 560) 397

Припущення про безперервність діяльності підприємства

(МСА 570)     400

Порівняльні дані та інша інформація, пояснення управлінського персоналу (МСА 580, 710, 720)    403

Огляд історичної фінансової інформації та проміжної фінансової інформації (МСЗО 2400, 2410)    407

Висновок аудитора щодо фінансової звітності (МСА 700, 701, 705, 706). Висновок за завданням спеціального призначення (МСА 800)       413

Виснвоко про відповідність звітності МСФЗ (ПМПА 1014)       429

Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005)   432


Тести  440

Практичні ситуації   444

Питання для повторення     448

Тема 12. Завдання з надання впевненості та супутні послуги    451

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000)   451

Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400)      457

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400)           462

Завдання з підготовки фінансової інформації (МССП 4410)       465

Тести  468

Практичні ситуації   476

Питання для повторення     478

Література      480


 


 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Войнаренко Михайло Петрович Пономарьова Наталія Анатоліївна Замазій Оксана Василівна

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 09.07.2010. Формат 60x84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура РеїегеЬиг^СТТ. Умовн. друк. арк. 27,75. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: omce@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006