12.3. ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (МССП 4400)

Метою міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 "Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації" (МССП 4400) є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно професійної відповідальності аудитора підчас роботи над завданням з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації, а також форми і змісгу висновку, що надасться аудитором у зв'язку з виконанням такого завдання.

МССП 4400 присвячений виконанню завдань стосовно фінансової інформації. Однак він може надати корисні рекомендації для виконання завдань стосовно нефінансової інформації, якщо аудитор має відповідні знання з розглядуваних питань, і якщо є обгрунтовані критерії, на підставі яких формуватимуться висновки.

Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, операцій зі зв'язаними сторонами, обсягів продажу і прибутку підрозділів суб'єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад, балансу) або навіть повного пакету фінансових звітів.

Метою завдання з погоджених процедур є виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб'єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати.

Предметом погоджених процедур можуть бути:

звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

оцінка обсягів продажу;

розрахунки ліквідності;

оцінка залежності від постачальників (покупців);

участь в інвентаризації;

оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їх плановим;

аналіз виконання сторонами умов договору;

аналіз забезпеченості персоналу устаткуванням;

аналіз цільового використання коштів;

аналіз використання робочого часу;

перевірка балансу;

перевірка звіту про фінансові результати;

перевірка звіту про зміни у власному капіталі;

виконання окремих процедур щодо пакету фінансовоі звітності.

У своїй роботі аудитор повинен дотримуватися Кодексу етики професійних бухгалтерїв, проте незалежність не є обов'язковою вимогою для виконання завдань з погоджених процедур.

На першому етапі виконання погоджених процедур аудитор отримує від замовника завдання перелік процедур, які потрібно виконати стосовно фінансової чи іншої інформації. Він погоджує отримане завдання, аналізуючи правильне власне розуміння та розуміння замовником бажаних і можливих результатів погоджених процедур. На цьому етапі необхідно чітко визначити перелік процедур (завдання), які буде виконувати аудитор, та отримати підтвердження того, що замовник розуміє вигляд (формат) та обсяг роботи, яка буде зроблена аудитором під час виконання завдання.

Крім того, клієнт повинен розуміти суть погоджених процедур і їх відмінність від аудиту чи огляду фінансової звітності. Це потрібно для ефективного планування та найбільш повного задоволення потреб замовника в інформації. Одночасно з цим узгоджуються й організаційні аспекти, обсяг часу та строк здійснення конкретних процедур по суті.

Аудитор повинен упевнитися в тому, що представники суб'єкта господарювання та інші сторони, яким буде надано звіт про фактичні результати, чітко розуміють погоджені процедури та умови завдання.

Узгодження вимагають такі питання:

характер завдання, в тому числі той факт, що виконані процедури не є аудиторською перевіркою або оглядом і що, відповідно, не буде висловлено впевненості;

установлення мсти завдання;

визначення фінансової інформації, стосовно якої застосовуватимуться погоджені процедури;

характер, термін та обсяг конкретних процедур, які слід застосувати;

передбачувана форма звіту про фактичні результати;

обмеження щодо розповсюдження звіту про фактичні результати. Якщо це обмеження суперечить вимогам законодавства, аудитор не повинен приймати завдання.

Лист-зобов'язання підтверджує прийняття аудитором завдання і допомагає уникнути неправильного розуміння таких питань, як мета й обсяг роботи, відповідальність аудитора і форма висновків, що будуть надані. До листа-зобов'язання треба включити такі питання:

-           перелік процедур, що будуть виконані за погодженням сторін;

-    твердження про те, що розповсюдження висновку щодо фактичних даних має бути обмежено сторонами, якими було погоджено виконання процедур. Після цього аудитор повинен скласти план роботи для ефективного виконання завдання. Окрім того, аудитор повинен задокументувати питання, які є важливими в контексті надання доказів для обгрунтування висновку стосовно фактичних даних і доказів того, що завдання виконувалося відповідно до цього МСА й умов завдання.

Слід відмітити, що якщо під час аудиту чи огляду фінансової звітності аудитор не обумовлює з замовником методи та процедури, які він виконуватиме при здійсненні роботи, то при виконанні узгоджених процедур аудитор обумовлює з замовником як процедури, так і конкретні дії, що мають бути виконані. Процедури, використовувані в завданні з виконання погодженим процедур, можуть охоплювати:

запит та аналіз;

перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів;

спостереження;

перевірку;

одержання підтверджень.

У зв'язку з неможливістю роз'яснити всім зацікавленим сторонам інформацію щодо предмета погоджених процедур і цілей, для яких їх виконують, коло користувачів результатів роботи аудитора жорстко обмежено тими особами, з ким ці процедури погоджені. Це не означає, що інформація (звіт аудитора) має бути різною для різних замовників, однак її правильна інтерпретація можлива тільки при розумінні предмета процедур. Таке узгодження треба зробити з усіма ко-ристувачами аудиторських висновків для підтвердження правильності розуміння ними цілей і завдань з погоджених процедур.

За певних обставин (наприклад, при погодженні процедур регулювальним органом, представниками галузі та представниками бухгалтерської професії) аудитор не зможе безпосередньо обговорити процедури з усіма сторонами, яким буде надано звіт. У цьому випадку аудитор може розглянути, наприклад, обговорення процедур, які застосовуватимуться, з відповідними представниками зацікавлених сторін, огляд відповідного листування між сторонами або надсилання їм проекту звіту, що буде наданий.

Оскільки аудитор лише надає звіт про фактичні результати погоджених процедур, упевненість не висловлюється. Замість цього користувачі звіту самі оцінюють процедури та результати, наведені аудитором у звіті, і на підставі роботи аудитора роблять свої власні висновки. Звіт надається лише тим сторонам, які дали свою згоду на проведення таких процедур, оскільки Інші сторони, що не знають причин проведення цих процедур, можуть неправильно тлумачити їх результати.

Суттєвими порушеннями МССП 4400 при виконанні погоджених процедур є:

надання замість звіту аудиторського висновку через те, що вводить в оману користувачів щодо рівня впевненості стосовно фінансової інформації;

застосування погоджених процедур не в повному обсязі, що призводить до отриманя хибних результатів та вводить в оману користувачів.