Питання для повторення

Дайте визначення аудиторської впевненості.

Які дії аудитора для висловлення впевненості?

Що означає рівень впевненості та як він визначається?

Причини неможливості досягнення абсолютної впевненості.

Визначте послуги, за якими визначається рівень впевненості.

Визначте послуги з отримання підтверджень.

Визначте послуги, не пов'язані з визначенням рівня впевненості.

Взаємозв'язок    між    визначеним   рівнем    впевненості   та    видом аудиторського висновку й звіту.

Що таке аудиторський висновок?

Що є основними елементами аудиторського висновку?

Які види аудиторських висновків ви знаєте?

Умови надання безумовно-позитивного висновку.

Які аудиторські висновки є модифікованими?

В яких випадках аудитор повинен модифікувати аудиторський висновок шляхом включення пояснюючого параграфа?

Причини надання аудиторського висновку із застереженням.

Що таке розповсюджене застереження?

Що обов'язково необхідно вказати у висновку із застереженням?

Які обмеження слід обов'язково розрізняти у висновку в випадках

обмеження обсягу аудиту?

Які  основні  складові  частини   (абзаци)   аудиторських   висновків  в залежності від думки аудитора?

В чому має впевнитись аудитор під час роботи з новим клієнтом?

Від чого залежать види аудиторських висновків при першій аудиторській перевірці?

Що означає порівняльна інформація?

Які категорії порівняльної інформації ви знаєте?

Які види аудиторських висновків можуть бути надані при зіставленні

фінансової звітності?

Що таке інша інформація в документах, які містять фінансову звітність?

Що таке суттєві невідповідності?

Які   дії   аудитора   у   випадку,   коли   інша   інформації   є   суттєво

непослідовною?

Як можна визначити "діюче" підприємство?

Як має бути підготовлена фінансова звітність, якщо поняття діючого підприємства не відповідає реальності?

Які фінансові ознаки вказують на те, що підприємство може не виявитись діючим?

Які операційні ознаки вказують на те, що підприємство може не виявитись діючим?

Які показники, окрім фінансових та операційних, можуть вказувати на неможливість підприємства продовжувати свою діяльність?

Які  ви  знаєте  процедури  отримання  аудиторських  доказів  щодо підтвердження діючого підприємства?

Якого  виду надається аудиторський  висновок,  якщо  відповідність принципу безперервності має місце?

Якого виду надається аудиторський висновок, якщо існують неузгоджені сумніви відносно відсутності принципу безперервності?

Якого виду надається аудиторський висновок, якщо існує невідповідність принципу безперервності?

Як можна визначити подальші події? Які типи подальших подій ви знаєте?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій до дати аудиторського висновку?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій до випуску фінансових звітів?

Які аудиторські процедури виконуються при розгляді подій після затвердження фінансових звітів до випуску?

Що таке інформація, надана керівництвом?

У чому полягає необхідність отримання письмової інформації від керівництва?

Які вимоги ставляться до інформації, наданої керівництвом?

Що таке лист-надання?

Дії аудитора у разі незгоди керівництва зі звітом аудитора про надання інформації.

До чого належать аудиторські зобов'язання спеціального призначення?


Що необхідно врахувати при плануванні аудиторської роботи?

Охарактеризуйте основні елементи звіту аудитора зі спеціального аудиторського завдання.

Що є основою бухгалтерського обліку?

Що містить аудиторський звіт про фінансову звітність, підготовлену відповідно до інших основ?

Що містить звіт по компонентах фінансової звітності?

Який звіт має надати аудитор по компонентах, якщо по фінансовій звітності в цілому було видано негативний висновок або відмову від висловлення думки?

У чому полягають завдання аудитора відносно відповідності умовам угоди?

Що вказується у звіті про відповідність умовам угоди?

Що таке узагальнена фінансова інформація?

Дайте визначення узагальненого фінансвого звіту.

Який вид висновку має дати аудитор про узагальнену фінансову звітність, якщо він не висловив думку про фінансові звіти, на основі яких її було складено?

Які основні елементи звіту про узагальнену фінансову звітність?

Розкрийте харктеритику діяльності малих підприємств, що враховується при їх аудиті.

Які джерела потенційнх ризиків при аудиті малих підприємств?