Тести:

1.         З яких елементів складаються Міжнародні стандарти фінансової
звітності?

а)         міжнародних стандартів фінансової звітності;

б)         міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

в)         інтерпретацій  (тлумачень), розроблених  Комітетом з  МСФЗ  та
колишнім Постійним комітетом з тлумачень;

г)         всіх перерахованих вище.

2.         Які цілі фінансових звітів?

а)         показати, на яких принципах базується складання інформації і її
подання користувачам;

б)         надати громадськості відомості про тенденції розвитку підприємства,
обсяги і результати діяльності;

в)         надати інформацію про фінансовий стан, його зміни, результати
діяльності;

г)   надати допомогу в інтерпретації інформації, наданої згідно МСФЗ.

3.         Якщо мова йде про фінансову звітність, то що означає обмеження
"співвідношення вигід і витрат"?

а)         економічні вигоди, що виникають у процесі діяльності підприємства,
повинні перевищувати витрати;

б)         доходи, отримані в звітному періоді, повинні співвідноситись з
витратами, що були понесені для отримання доходів;

в)         вигоди, отримані від інформації фінансової звітності, повинні
перевищувати витрати на її надання;

г)         тестування активу на предмет зменшення корисності.

4.         До якого елемента фінансової звітності слід віднести дооцінку
ринкових цінних паперів?

а)         дохід;

б)         додатковий капітал;

в)         нерозподілений прибуток;

г)         немає однозначної відповіді.

5.         Чи можна назвати прибутком зміну цін, яка впливає на оцінку
активів?

а)         так, відповідно до фізичної концепції капіталу;

б)         ні, відповідно до фінансової концепції капіталу;

в)         так, відповідно до фінансової концепції капіталу;

г)         відповідно до фінансової концепції збільшення ціни активів
називають прибутком, але він визнається тільки тоді, коли активи
реалізовані в операції обміну.

6.         У разі наявності суперечності між концептуальною основною і МСФЗ
домінуючими є положення:

а)         концептуальної основи;

б)         МСФЗ;

в)         тлумачень МСФЗ;

г)         немає правильної відповіді.

7.         Елементи фінансових звітів будуть визнаватися, якщо:

а)         існує ймовірність надходження або вибуття будь-яких майбутніх
економічних вигід, пов'язаних з елементом, на/з підприємства;

б)         елемент має вартість, яка може бути достовірно оцінена;

в)         одночасно виконуються умови, передбачені у пп. "а" та "б";

г)         всі відповіді вірні.

8.         Термін "збереження капіталу" відноситься до:

а)   вартості збереження необоротних активів у доброму стані;

б)         вартості заміни необоротних активів;

в)         створення нового капіталу за допомогою випуску акцій;

г)         отримання достатньої кількості прибутку для підтримання чистих
активів на кінець періоду на рівні суми активів на початок періоду.

9.         Концепція збереження капіталу важлива для:

а)         джерел фінансування;

б)         оцінки прибутку;

в)         взаємозв'язку боргу і власного капіталу;

г)         придбання необоротних активів.

10.       Чи можуть наступні події впливати на зобов'язання, що визнаються у
фінансовій звітності. Вибрати відповідь, де вірні обидва твердження.


Події щодо виникнення зобов'язань

а)         укладання договору;

б)         вимоги законодавства;

в)         традиція;

г)         бажання діяти справедливо

Події щодо припинення зобов'язань

закінчення терміну дії зобов'язання; уступка кредитором права вимоги; переведення боргу на третю особу; конвертація зобов'язань в капітал.