Практичні ситуації

Ситуація 1.

Аудиторська компанія проводить аудит компанії "Експрес" за рік, що закінчується 30 листопада 2009 року. Компанія займається збиранням комп'ютерів з деталей і продає ці комп'ютери роздрібним продавцям. В поточному році компанія відчула економічний спад і тиск конкурентів, що призвело до зменшення обсягу продажів і появи збитків. Крім того до компанії було подано позов в обсязі 5% від обсягу продажу за місяць в зв'язку з браком реалізованих комп'ютерів. Резерв на гарантійний ремонт відсутній.

Визначити вид аудиторського висновку, який необхідно надати компанії, якщо аудитор вважає, що:

1)         фінансова звітність компанії розкриває фінансові труднощі в повній

мірі;

2)         у фінансовій звітності компанії не достатньо розкриті проблеми
забезпечення безперервності функціонування і компанія може збанкрутувати
у наступному році.

Ситуація 2.

ТОВ "Будтраст" займається будівництвом об'єктів промислової та соціальної сфери на основі довгострокових контрактів. Співвідношення між обсягом будівництва промислових об'єктів та об'єктів соціальної сфери становить 30 % та 70 % відповідно.

Під час проведення аудиту фінансової звітності ТОВ "Будтраст" було проаналізовано події, що відбулись після дати складання балансу, які свідчать про високу ймовірність втрати ринків будівництва, що в свою чергу, може суттєво вплинути на результати діяльності і, відповідно, рівень рентабельності підприємства. Керівництво прийняло рішення не включати відомості про ці подальші події до приміток фінансової звітності, оскільки вважає цю інформацію неважливою.

Поряд з цим, у примітках до фінансової звітності зазначається, що керівництво сподівається в подальшому розширювати діяльність, оскільки рентабельність постійно зростає.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 3.

КП "Агропром" спеціалізується на операціях фінансового лізингу сільськогосподарської техніки. КП "Агропром" має також дочірнє підприємство ТОВ "Агроінвест", яке також здійснює операції фінансового лізингу сільськогосподарської техніки.

Протягом звітного року було зафіксовано значний рівень економічного спаду сільськогосподарських підприємств внаслідок сталого неврожаю, що призвело до банкрутств споживачів послуг "Агроінвест" і, як наслідок, отримання дочірнім підприємством збитків.

Частка оборотів дочірнього підприємства у загальних оборотах консолідованого звіту про прибуток або збиток КП "Агропром" становить 15 %.

Керівництво КП "Агропром" планує залучити інвестиції до дочірнього підприємства й подолати негативні явища.

У примітках до консолідованої фінансової звітності було наведено аналітичну інформацію, що розкриває реальний фінансовий стан дочірнього підприємства, а також заплановані заходи щодо його стабілізації з боку КП "Агропром".

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 4.

Кредитна спілка "Кредитор" працює на ринку фінансових послуг й займається кредитуванням населення та малого бізнесу. Кредитування здійснюється поряд із залученням коштів від членів кредитної спілки під визначений відсоток.

Питома вага дебіторської заборгованості по виданих кредитах становить 85 % всіх активів кредитної спілки.

З метою обліку операцій кредитна спілка використовує спеціально розроблену програму. Дана програма формує загальну суму дебіторської заборгованості по виданих кредитах. Також вона дозволяє отримати аналітичну інформацію по кожному позичальнику стосовно:

дати укладання кредитного договору,

дати погашення кредитного договору,

відсоток по виданому кредиту,

загальну суму виданого кредиту,

загальну суму погашеного кредиту та сплачених відсотків на кожну звітну дату,

поточну суму, яку повинен погасити позичальник, згідно графіку погашення кредиту та відсотків.

Таким чином, програма не має спеціальної функції формування аналітичної інформації щодо непогашеної суми кредиту в розрізі кожного дебітора, що не дозволяє співставити загальну суму дебіторської заборгованості по виданих кредитах з відповідною аналітичною інфо­рмацією.

В процесі аудиту аудитори не отримали інших альтернативних доказів, так як процедури зовнішнього підтвердження (направлення запитів) не дали зворотної інформації.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 5.

ТОВ "Продінтер" займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів відомих брендів. Крім того, у загальній сумі товарообороту близько 20% складає продаж товарів невеликими партіями іншим підприємцям, які розраховується у безготівковій формі. Враховуючі ці обставини, керівництвом підприємства була затверджена облікова політика, якою не передбачається формування резерву сумнівних боргів щодо будь-якої дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість з покупцями та замовниками на звітну дату становила € 86,0 тис., що складає 0,3% активів в цілому та біля 5% оборотних активів зокрема.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 6.

ПП "Реєстратор" існує вже 15 років й надає послуги щодо ведення реєстрів власників цінних паперів та консультації щодо здійснення операцій, пов'язаних з емісією та обігом цінних паперів.

Активи товариства характеризуються "легкою" структурою - питома вага необоротних активів становить біля 7% загальної маси активів. Необоротні активи - це оргтехніка, офісне обладнання та транспортні засоби. Під час аудиту було встановлено, що 33 % основних засобів (за первісною вартістю) повністю амортизовані, тобто їх балансова вартість дорівнює нулю. Також було встановлено, що підприємство жодного разу не проводило переоцінки основних засобів та не здійснювало процедур щодо порівняння балансової та справедливої вартості об'єктів основних засобів на звітну дату.

Визначити, який вид висновку повинен надати аудитор. Сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

Ситуація 7.

Аудиторська фірма "Аудит-експрес" є аудитором компанії "Альфа", яка здійснює свою діяльність через філії та надає страхові послуги як компаніям, так і фізичним особам. Компанія отримує страховки від великих страхових фірм і бере комісійні за свої послуги. Аудиторську фірму попросили провести аудит по певних аспектах довгострокових активів компанії за рік, що закінчується 31 березня 2009 року.

Основні довгострокові активи компанії включають:

1)         власну (знаходиться у безстроковому володінні) землю та будівлі;

2)         мікрокомп'ютери, принтери і відповідне обладнання, що
використовується працівниками;

3)         автомобілі, призначені для відвідування покупців (для директорів,
продавців).

Компанія функціонує декілька років і зберігає деталі до свого офісного обладнання та автомобілів в комп'ютеризованому регістрі по довгострокових активах. Компанія використовує такі ставки нарахування зносу.

а)         будівлі - 2 % річних від вартості;

б)         офісне обладнання (в т. ч. комп'ютери) - 10% річних від вартості;

в)         автомобілі - 25% річних від вартості.

Аудитори стурбовані тим, що ставка нарахування зносу на комп'ютери може бути неадекватною.

1 квітня 2009 року компанія "Альфа" придбала конкурентне підприємство за 500 тис. дол. США. Ця сума включає в тому числі конкурента разом із його торговою маркою, але не ввійшли ні активи, ні зобов'язання. У фінансових звітах за рік, що закінчується 31 березня 2009 р., гудвіл був включений у балансовий звіт, він амортизується впродовж 10 років.

Визначити, які фактори необхідно врахувати аудитору для прийняття рішення стосовно того, чи давати обмеження в аудиторському висновку з питання заниження зносу (нарахованого на комп'ютери).

Описати аудиторську роботу, яку виконає аудитор з питання, чи коштує гудвіл з придбання конкурентного підприємства 450 тис. дол. США на 31 березня 2009 року, і чи є обгрунтованою нарахована амортизація у сумі 50 тис. дол. США.

Ситуація 8.

Фірма "Торгсервіс" надає послуги з обслуговування населення по доставці непродовольчих товарів через мережу INTERNET, Одночасно фірма здійснює реалізацію товарів за готівку покупцям, які відвідують особисто склади фірми. Частка продажу за готівку становить близько 50% від загального обороту фірми. Аудитор при проведенні перевірки за рік, що закінчується 31 грудня 2009 року, встановив, що при продажу за готівку не оприбутковується близько 35% виручки. При цьому існують фактори, які вказують на те, що керівництво фірми зацікавлено у приховуванні виручки.

Визначити, яким чином повинен модифікувати свій висновок аудитор.

Ситуація 9.

Аудитора А. Сміта призначено для проведення аудиту малого підприємства "Гомеопат", яке займається реалізацією лікарняних трав у аптеки. Фінансова звітність підприємства - скорочена, тобто містить баланс і звіт про прибуток або збиток у скороченій формі. Кількість працівників на підприємстві - 7 чоловік: директор, головний бухгалтер, комірник, три менеджера по збуту, експерт. Обов'язки касира несе головний бухгалтер. Підприємство має один склад. Продаж здійснюється через менеджерів або безпосередньо зі складу. Бухгалтерський облік не автоматизований. Обороти досить значні, діяльність підприємства - прибуткова і стабільна.

Описати особливості проведення аудиту малих підприємств, аудиторські процедури, які застосовуються для перевірки системи контролю і бухгалтерського обліку. Визначити слабкі місця у системі контролю підприємства і вид аудиторського висновку, якщо виявилося що 5% від продажу продукції менеджерами і 3% продажу продукції зі складу - не оприбутковуються, при цьому керівництво - не знає про ці зловживання.