11.8. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПМПА 1005)

До малих підприємств відносяться суб'єкти на підставі наступних основних ознак:

за законодавством;

що володіють специфічними межами, на підставі яких аудитор може винести свою думку про їх фінансову звітність.

При аудиті малих підприємств можуть виникати обмеження, пов'язані із специфікою малих підприємств як суб'єкта підприємництва. Обмеження об'єму перевірки в процесі аудиту малих підприємств пов'язані, перш за все, з недостатнім розділенням повноважень між співробітниками, а також з роллю власника компанії в її діяльності і формуванні форми і вмісту фінансової звітності. При аудиті малих підприємств необхідно правильно вибрати методику перевірки, яка може дозволити адекватно оцінити систему бухгалтерського обліку і СВК.

При аудиті малих підприємств необхідно звернути увагу на наступні потенційні джерела ризиків:

нерегулярність облікових записів;

думка керівництва про те, що окрім аудиту може бути також проведене відновлення обліку;

недостатнє розділення повноважень і відповідальності;

поєднання співробітниками функцій по веденню бухгалтерського обліку і розпорядженню активами, що створює грунт для розкрадань;

велика  кількість  розрахунків  за  готівку,   що  також  збільшує можливість розкрадань;

введення невідповідних і непогоджених даних у комп'ютер.

За відсутності належної інформації на стадії попереднього планування аудитор має право відмовити в проведенні аудиту. Необхідно використовувати всі аудиторські стандарти, які використовуються для останніх економічних суб'єктів.

При оцінці аудиторського ризику слід керуватися стандартами 300­499 "Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики" і на підставі наявних обмежень надійності СВК і бухгалтерського обліку при оцінці ризиків покладатися не на СВК, а на проведення аудиторських процедур по суті.

З врахуванням особливостей малих підприємств і аналізу ризиків в малих підприємствах виникають і особливості здобуття аудиторських доказів, коли аудитор може виносити свою думку про достовірність бухгалтерської звітності на підставі аудиторських процедур по суті. Потрібно звертати особливу увагу на здобуття письмових роз'яснень від керівництва. При зборі і оцінці інформації про малі підприємства необхідно враховувати особливості нормативної бази: наявність спрощених норм реєстрації; наявність спрощеного порядку представлення бухгалтерської і статистичної звітності; використання форм, що індивідуально розробляються; існування заходів державної підтримки малого підприємництва.

Слід зазаначити, що основні принципи та процедури і відповідні практичні рекомендації щодо проведення аудиторської перевірки фінансових звітів будь-якого суб'єкта господарювання незалежно від його розмірів, організаційно-правової форми, структури власності чи управління, а також характеру його діяльності містять міжнародні стандарти аудиту (МСА). Проте, Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) визнає, що аудит малих підприємств має деякі особливості.

Але слід зазаначити, що Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА) 1005 "Особливості аудиту малих підприємств" не встановлює жодних нових вимог до аудиту малих підприємств і не передбачас будь-яких відступів від вимог МСА. Усі аудиторські перевірки малих підприємств повинні проводитися відповідно до МСА. Мета ПМПА 1005 - розглянути основні характеристики малих підприємств і визначити їх вплив на застосування МСА, тому у ньому розглядаються характеристики малих підирисмств та містяться рекомендації щодо застосування МСА.

Аудитор будь-якого суб'єкта господарювання адаптує методику аудиту до специфіки конкретного суб'єкта і конкретного завдання. Аудит малого підприємства відрізняється від аудиту великого суб'єкта господарювання тим, що документація малого підприємства спрощена, а сам аудит не такий складний та потребує меншої кількості асистентів. Термін "мале підприємство" у цьому контексті відображає не лише розміри суб'єкта господарювання, але й його типові якісні характеристики. Серед кількісних показників, що характеризують розмір підприємства, можуть бути показники балансу, доход і кількість працівників. Проте такі показники не є визначальними.

Отже, при аудиті малих підприємств враховується їх характеристика, що проявляється у наступних моментах:

1. Концентрація власності і управління. Як правило, малим підприємством володіє вузьке коло осіб; найчастіше це один власник. Власник може найняти керівника для управління суб'єктом господарювання, проте у більшості випадків він бере безпосередню участь в повсякденному управлінні підприємством.

У ПМПА 1005 використовується термін "власник-керівник" для позначення статусу даних стосунків.

Невелика кількість джерел доходу. Малі підприємства часто пропонують обмежений асортимент товарів або послуг і провадять свою діяльність на одному об'єкті або на обмеженій кількості об'єктів. Такі особливості дають аудиторові змогу швидше розібратися у специфіці діяльності малого підприємства і відобразити її в документах, а також відпадає необхідність у застосуванні різноманітних аудиторських процедур, які можуть мати і досить нескладний характер.

Спрощена система ведення бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку, що є відповідною чинному законодавству, організована так, щоб забезпечувати обгрунтовану впевненість у тому, що:

усі   операції   та   інші   дані   бухгалтерського   обліку,   які   слід відобразити, фактично відображені в обліку;

активи та зобов'язання, відображені в системі бухгалтерського обліку, насправді існують і відображені у відповідних сумах;

факти шахрайства та помилки буде виявлено при обробці облікової інформації.

4.         Обмежені заходи внутрішнього контролю. З урахуванням розмірів
малих підприємств та економічних міркувань використання такими
підприємствами складної системи внутрішнього контролю зазвичай
недоцільне й небажане. Крім того, можливість поділу обов'язків обмежена
через невелику кількість працівників. Проте навіть на дуже малому за
розміром підприємстві доцільно застосовувати розподіл обов'язків за
ключовими напрямками роботи, або інші форми нескладного, але
ефективного контролю. Управлінський контроль, який постійно здійснюється
безпосередньо власником-керівником, також може мати значний позитивний
ефект, оскільки власник-керівник особисто зацікавлений у збереженні
активів підприємства, оцінюванні результатів його діяльності та у здійсненні
контролю за його діяльністю.

Отже, у таблиці 11.2 наведений перелік МСА, на основі яких згідно з вимогами РМСАНВ (та її попередника - Комітет з міжнародної практики аудиту) необхідно проводити аудит малих підприємств:
Продовження таблиці 11.2 12            |                            3                            |             4             |

 

 

6) розбіжності з подат-ковими органами.При зборі аудиторських доказів необхідно розглянути: а) обгрунтованість вживання спрощеної системи ведення бухгалтерського обліку; б) правильність ведення книги обліку доходів і витрат; в) правильність визначення доходу

 

250

Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів

Визначивши відповідні галузеві за­кони та нормативні акти, які можуть застосовуватися, аудитор малого підприємства включає їх до складу інформації про підприємство, яка зберігається в архіві, і в наступні роки переглядається та поновлюється, якщо у цьому виникає потреба

ПМПА 1005

260

Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу

Управлінська структура малого під­приємства може бути нечітко визначена, або особи, що належать до найвищого управлінського персоналу, є особами, що управляють суб'єктом господарювання. Тому аудитор визначає, хто уповноважений виконувати функції нагляду, контролю та управління малим підприємством

ПМПА 1005

300

Планування аудиту

Оскільки, як правило, аудит малих підприємств проводять аудитор з асистентом, то процес координації дій і планування полегшується

МСА 300

"Планування

аудиту

фінансових

звітів"

315

Оцінка ризиків

Невід'ємний ризик досить високий через концентрцію повноважень в одних руках. Ризик засобів контролю високий через відсутність чіткий розподіл

МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих

 

 

розмежованих обов'язків, малої кількості співробітників. Особистий контроль знижує ризик. Ризик невиявлення на підставі невід'ємного ризику і ризику засобів контролю аудитор може визначити об'єм перевірок по суті

викривлень через розуміння суб'єкта господарювання та його середовища"

320

Суттєвість в аудиті

При оцінці суттєвості можуть бути вибрані різні показники, найбільш відповідні для даного конкретного підприємства: прибуток до оподаткування, виручка від реалізації, валюта балансу

ПМПА 1005

330

Аудиторські процедури

Застосування спрощених аудиторських процедур через масштаби діяльності підприємства

МСА 330 "Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків "

500

Аудиторські докази

До особливих проблем збору і отримання аудиторських доказів на малому підприємстві відноситься: 1) домінуюча роль власника-менеджера; 2) відсутність процедур СВК, документування і обліку всіх господарських операцій. При відсутності СВК в ході аудиту необхідно: зіставляти суми, відображені в обліку, з іншими джерелами. Наприклад, вибуття товарів, реалізація, звірка загальної кількості продукції і куплених товарів, проведення аналітичних процедур, отримання інформації від третіх осіб

ПМПА 1005

МСА 500

"Аудиторські докази"

520

Аналітичні процедури

Наприклад, при перевірці отримання доходів від здачі житла в оренду, проводяться процедури, пов'язані з прогнозуванням доходів з врахуванням ставки орендної плати і кількості квартир. Також процедури збільшують упевненість аудитора у вираженні ним думки про надійність зібраної ним інформації про доходи підприємства

ПМПА 1005

530

Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки

Враховуючи особливості малих підприємств, зокрема, невеликий об'єм їх генеральної сукупності, на малих підприємствах доцільно перевіряти: 1) 100 % елементів генеральної сукупності; 2) 100 % визначеної частини генеральної сукупності; 3) 100 % об'єктів з певним рівнем вартості

ПМПА 1005

545

Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації

Власник-керівник малого підпри­ємства може не мати досвіду і знань, необхідних для виконання обов'язків щодо виконання оцінок за справедливою вартістю інших, ніж ті, що базуються на опублікованих цінах котирування. Аудитор визнає, що використання послуг експерта, який здійснює незалежні оцінки, може спричиняти до значних витрат для малого підприємства. Однак, якщо це необхідно за даних обставин, аудитор рекомендує власнику-керівнику використовувати послуги експерта

ПМПА 1005

550

Зв'язані сторони

Оскільки операції із зв'язаними сто­ронами часто проводяться на підприємствах, керованих однією особою, перевірці операцій із зв'язаними сторонами треба приділяти особливу увагу, і використовувати при цьому аудиторські процедури по суті

ПМПА 1005

560

Подальші події

Малі підприємства, як правило, не зобов'язані надавати звітність відразу після закінчення звітного періоду. Тому зростає період до затвердження або підписання фінансової звітності. Отже, аудиторські процедури віднос-но останніх подій охоплюють трива­ліший період

ПМПА 1005

570

Безперервність

В ході перевірки треба звертати увагу на вилучення власником засобів із обороту. Ці дії можуть прояснити для аудитора момент невизначеності в діях власника відносно продовження діяльності його підприємства

ПМПА 1005

580

Пояснення

управлінського

персоналу

З урахуванням специфіки конкрет­ного малого підприємства аудитор може вважати за доцільне одержати письмові пояснення власника-керівника щодо повноти й точності інфор-мації в бухгалтерському обліку і фінансових звітах. Такі пояснення самі по собі не є достатніми аудиторськими доказами. Аудитор порівнює ці пояснення з результатами інших до­речних аудиторських процедур, своїм знанням бізнесу і його власника-керівника, а також визначає можливість одержання інших аудиторських доказів.

ПМПА 1005


При визначенні характеру та обсягу рекомендацій, які надає це ПМПА, РМСАНВ мала на меті надати рекомендації, які застосовуватимуться до усіх аудиторських перевірок малих підприємств і дадуть аудиторові змогу робити професійні судження щодо застосуваніія МСА. Проте, слід мати на уавзі, що у ПМПА 1005 немає докладних рекомендацій процедурного характеру, оскільки підготовка таких рекомендацій могла б ускладнити використання професійних суджень у процесі аудиторської перевірки.