11.7. ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВІТНОСТІ МСФЗ (ПМПА 1014)

Надання висновку про відповідність звітності МСФЗ проводиться відповідно вимог Положення по міжнародній аудиторській практиці (ПМАП) 1014 "Надання висновків аудиторами про відповідність фінансової звітності Міжнародним стандартам". ПМАП 1014 є об'єднаною в даному розділі групою документів, які в тій або іншій мірі пов'язані з аудитом фінансової звітності при деяких специфічних напрямах їх діяльності. ПМАП не мають сили стандартів, але надають практичну допомогу аудиторам в ході проведення перевірок. У кожному конкретному ПМАП окремі аспекти вживання МСА розглядаються детальніше і скрупульозно, чим в основному тексті стандартів.

Метою ПМПА 1014 "Надання висновків аудиторами про відповідність фінансової звітності Міжнародним стандартам" є допомога аудиторам та розвитку належної практики шляхом надання рекомендацій щодо застосування МСА 700 у випадках, коли фінансові звіти складені із застосуванням Міжнародні стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або містять посилання на МСФЗ.

Аудитор застосовує професійне судження для визначення того, якою мірою будь-які з рекомендацій, описаних у цьому ПМПА, можуть бути доречні з огляду на вимоги МСА 700 та конкретні обставини суб'єкта господарювання.

Отже, Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА) використовується аудитором при наданні додаткових рекомендацій, коли висловлюється думка про фінансові звіти, що, за твердженнями управлінського персоналу, складені:

виключно згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ);

згідно з  МСФЗ та національною концептуальною основою фінансової звітності;

згідно з національною концептуальною  основою фінансової звітності з розкриттям інформації про рівень відповідності МСФЗ.

У практичній діяльності існують приклади, коли суб'єкти господарювання стверджують, шо їх фінансові звіти складені згідно з МСФЗ, тоді як фактично вони не відповідають усім вимогам, встановленим МСФЗ, зокрема:

фінансові звіти стверджують, що вони були складені згідно з МСФЗ, але потім вказують на деякі суттєві відхилення;

фінансові звіти визначають конкретні вимоги МСФЗ, які суб'єкт господарювання використовує для складання фінансових звітів, але не охоплюють усіх вимог, які слід застосовувати до суб'єкта господарювання для того, щоб він у повній мірі відповідав МСФЗ;

-    фінансові звіти  визначають  часткову відповідність  МСФЗ  без посилання на конкретні відхилення.

1.         Фінансові звіти стверджують, що вони були складені згідно з
МСФЗ. Безумовно-позитивна думка висловлюється, лише коли аудитор може
зробити висновок, що фінансові звіти справедливо та достовірно
відображають (або відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах)
інформацію згідно з застосовною концептуальною основою фінансової
звітності.

За усіх інших обставин аудитор мусить відмовитися вія висловлення думки або надати умовно-позитивну або негативну думку в залежності від характеру обставин.

Фінансові звіти, складені згідно з кількома концептуальними основами фінансової звітності, мають відповідати кожній із зазначених концептуальних основ окремо.

Комплект фінансових звітів, складений згідно з однією концептуальною основою, який містить примітку або додатковий звіт, що були би відображені згідно з іншою концептуальною основою фінансової звітності, не є складеним згідно з цією іншою концептуальною основою.

2.         Фінансові звіти, складені згідно з МСФЗ та національною
концептуальною основою фінансової звітності. Фінансові звіти, що складені
згідно з обома концептуальними основами, це звіти мають одночасно
відповідати вимогам обох концептуальних основ фінансової звітності без
будь-якої необхідності у вищезгаданих додаткових звітах. На практиці
одночасна відповідність як МСФЗ, так і національній концептуальній основі
фінансової звітності малоймовірна, якщо країна не прийняла МСФЗ як свою
концептуальну основу фінансової звітності або не усунула усі бар'єри щодо
відповідності МСФЗ. За цих обставин аудитор заохочує управлінський
персонал до складання фінансових звітів лише згідно з однією
концептуальною основою фінансової звітності з врахуванням будь-яких
вимог відповідних законів та нормативних актів.

Тому аудитору необхідно обговорювати з управлінським та найвищим управлінським персоналом фінансові звіти, в яких зазначено, що вони складені згідно з МСФЗ та національною концептуальною основою фінансової звітності.

Якщо управлінський персонал наполягає на зазначенні того, що фінансові звіти були складені як згідно з МСФЗ, так і національною концептуальною основою фінансової звітності, аудиторський висновок містить посилання на обидві концептуальні основи. Однак аудитор розглядає кожну концептуальну основу фінансової звітності окремо Якщо за результатами цього розгляду встановлена невідповідність одній із концептуальних основ, але не встановлена невідповідність іншій концептуальній основі, аудитор висловлює безумовно-позитивну думку про відповідність цій концептуальній основі та умовно-позитивну думку або негативну думку стосовно відповідності першій концептуальній основі. Якщо на думку аудитора невідповідність одній із концептуальних основ фінансової звітності спричиняє до невідповідності фінансових звітів іншій концептуальній основі фінансової звітності, аудитор висловлює умовну-позитивну думку або негативну думку стосовно відповідності обом концептуальним основам.

3. Фінансові звіти, складені згідно з національною концептуальною основою фінансової звітності з розкриттям інформації про рівень відповідності .народним стандартам фінансової звітності. Суб'єкти господарювання, що складають свої фінансові звіти згідно з національною концептуальною основою фінансової звітності, можуть додатково, у примітках до цих фінансових звітів, розкривати інформацію про рівень їх відповідності МСФЗ. За цих обставин аудитор розглядає, чи є точними, та чи не вводять в оману твердження, зроблені у примітках до фінансових звітів стосовно рівня такої відповідності. Далі аудитор також розглядає вплив розкриття такої інформації на аудиторський висновок.

Примітка до фінансових звітів, яка містить розкриття інформації про відповідність МСФЗ, розглядаєіься таким же чином, як будь-яка інша примітка до фінансових звітів. Усі такі примітки містять твердження управлінського персоналу, і аудитор отримує достатні та відповідні докази для підтвердження цих тверджень. Якщо примітка містить посилання на відповідність МСФЗ, аудитор розглядає правильність примітки. У деяких випадках аудитор може дійти висновку, що примітка містить оманливу інформацію, що фінансові звіти не відповідають національній концептуальній основі фінансової звітності. Це ймовірно за обставин, коли посилання на відповідність МСФЗ вводить в оману користувачів фінансових звітів тому, що містить суттєво неточну інформацію або неповну інформацію, яка є суттєвою та значущою для фінансових звітів (наприклад відсутність відповідності конкретному МСФЗ, яка є суттєвою та значущою для фінансових звітів, може спричинити до оманливого розкриття інформації, якщо інформація неадекватно розкрита, включаючи кількісну оцінку впливу на фінансові звіти).

Якщо фінансові звіти не відповідають національній концептуальній основі фінансової звітності, тому що розкриття інформації згідно з МСФЗ вводить в оману, аудитор в аудиторському висновку висловлює умовно-позитивну думку або негативну думку.

Примітка до фінансових звітів, яка містить розкриття інформації про відповідність МСФЗ, може не містити оманливої інформації про невідповідність фінансових звітів національній концептуальній основі фінансової звітності. Якщо на думку аудитора посилання на відповідність МСФЗ не вводить в обману, аудитор може висловити безумовно-позитивну думку про відповідність фінансової звітності національній концептуальній основі.

За деяких обставин аудитор може вирішити модифікувати аудиторський висновок шляхом додавання до нього пояснювального параграфу Для зосередження уваги на примітку, яка містить посилання на відповідність МСФЗ. Застосуванні пояснювального параграфу не є заміною надання умовно-позитивної думки або негативної думки про відповідність національну концептуальній основі фінансової звітності, якщо розкриття інформації про відповідність МСФЗ вводить в оману стосовно того, що фінансові звіти не відповідають концептуальній основі національної фінансо звітності.