Питання для повторення

Охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки.

В чому полягає політика фірми відносно вибору нових клієнтів?

Що є формою визначення умов виконання аудиту?

Що таке лист-зобов'язання?

Базові та додаткові аспекти листа-зобов'язання.

Визначте причини змін попередніх домовленостей та необхідні дії аудитора.

Що таке планування аудиту?

Основна мета планування.

Етапи планування.

Як конкретизуються завдання аудиту в процесі планування?

Які існують альтернативні підходи до аудиту?

Що впливає на обсяг планування?

Що є джерелами отримання знань про бізнес клієнта?

Для чого необхідне розуміння бізнесу клієнта?

Що таке аналітичні процедури на стадії планування?

Що вміщує аудиторський меморандум?

За якими напрямами складається загальний план аудиту?

Що таке загальний план аудиту?

Які складові загального плану аудиту?

Що таке бюджет витрат часу?

Що береться до уваги при розрахунку бюджету витрат часу?

Що таке програма аудиту?

Що необхідно брати до уваги при підготовці програми аудиту?

Чи мають бути переглянуті план та програма аудиту в ході перевірки?

Як можна визначити аудиторські докази?

Назвіть основні фактори, що впливають на аудиторські докази.

Що таке кількісна характеристика аудиторських доказів?

Що таке якісна характеристика аудиторських доказів?

Які види аудиторських доказів існують?

Чим визначається рівень довіри до аудиторських доказів?

Які фактори впливають на судження аудитора щодо достатності та доречності доказів?

Як оцінка ризику впливає на обсяг доказів?

Який взаємозв'язок існує між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю?

Який взаємозв'язок існує між суттєвістю, ризиком, аудиторськими доказами та плануванням аудиту?

Який взаємозв'язок існує між аудиторськими стандартами, доказами та процедурами?

Дайте визначення аудиторської процедури.

Основні вимоги щодо вибору аудиторських процедур.

Що означають якісні аспекти фінансової звітності?

Які типи тверджень керівництва ви знаєте?

Які з тверджень належать до звіту про фінансове становище (балансу), а які до звіту про прибуток або збиток?

В якому порядку здійснюється підтвердження повноти та існування?

Для чого розробляється загальна та конкретна мета аудиту?

Які загальні цілі аудиту ви знаєте?

Що таке тести контролю?

Що означають процедури перевірки по суті?

Що необхідно врахувати аудитору при виборі конкретних процедур для досягнення запланованої мети аудиту?

Які процедури отримання аудиторських доказів (способи аудиту) ви знаєте?

Що таке аналітичні процедури?

Що включають в себе аналітичні процедури?

Як використовуються аналітичні процедури на різних етапах аудиту?

У чому полягає методика аналізу звітності?

Від чого залежить ступінь довіри аудитора до результатів процедур?

Послідовність виконання аналітичних процедур.

Що таке робочі документи аудитора?

У чому полягає основна мета робочих документів?

Які фактори впливають на форму і зміст робочих документа?

Що, як правило, містять робочі документи?

Що є основними форматами робочих документів?

У чому полягають переваги стандартизації робочих документів?

Що являє собою та містить постійний файл?

Що являє собою та містить поточний файл?

Які рекомендації щодо ведення робочої документації?

У чому переваги індексації робочих документів?

Право власності на робочі документи.

Які вимоги щодо конфіденційності та зберігання робочих документів?

Як можна визначити аудиторську вибірку?

Що означає сальдо рахунку?

Як можна визначити клас операцій?

Як визначається генеральна сукупність?

Коли застосовується вибіркова перевірка?

Які аудиторські процедури не є вибірковими?

Що таке представницька вибірка?

Які вимоги щодо елементів вибірки?

Як можна визначити помилку та які види помилок існують?

Які причини невірної оцінки результатів процедур?

У чому полягає ризик вибіркової перевірки?

Які види ризику вибіркової перевірки існують?

Як визначається рівень надійності?

Який зв'язок між видами ризику вибіркової перевірки?

У чому полягає ризик, не пов'язаний з вибірковою перевіркою?

Які існують підходи до вибіркового дослідження?

Які види вибірки ви знаєте?

Що означає статистичне вибіркове дослідження?

Які основні процедури застосовуються при використанні вибіркового методу?

Дайте характеристику методів відбору елементів вибірки.

Дайте визначення стратифікації.

Що необхідно для визначення обсягу вибірки?

Як визначається обсяг вибірки?

Як оцінюються результати вибірки?

Яким  чином  здійснюється  проектування  помилок  на  генеральну сукупність?

Як використовується вибірка при тестуванні контролю?

Які процедури тестування контролю використовуються найчастіше?

Основні кроки застосування аудиторської вибірки при тестуванні контролю.

Які методи використовуються для вибірки при здійсненні процедур по суті?

Основні вимоги щодо аудиторської вибірки при здійсненні процедур по суті.

Основні кроки при використанні аудиторської вибірки для тестувати по суті.

Які фактори впливають на розмір вибірки для тестування по суті та яка залежність між ними?

Які нестатистичні підходи застосовуються до визначення розміру вибірки для тестування по суті?

Як можна визначити пов'язані сторони?

Що хто належить до пов'язаних сторін?