Практичні ситуації

Ситуація 1.

При здійсненні аудиторської перевірки фірми "Мода" аудитор отримав наступні аудиторські докази:

Аналіз фактичних витрат, зроблений працівником фірми "Мода".

Витяг з реєстру акціонерів, що підтверджує наявність акцій у власності фірми "Мода".

Акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентари­зації, що була проведена за участю аудитора.

Розподілити докази за ступенем їх надійності та за ступенем їх важливості для аудиту. Обґрунтувати своє рішення.

Ситуація 2.

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвості на рівні €2000 для показника нерозподіленого прибутку.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей звіту про прибуток або збиток:

не включено до складу витрат на позики відсотки, нараховані за грудень звітного року, в сумі €900;

занижено суму податку на додану вартість на €800;

включено до складу інших доходів від операційної діяльності зайве нарахований у минулому році податок на землю - €700.

Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?

Ситуація 3.

Аудитором були проведені наступні процедури:

перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

перевірка документів про придбання транспортних засобів;

перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів. Необхідно визначити:

Які аудиторські процедури були застосовані у кожному випадку?

Які аудиторські докази будуть отримані в результаті кожної ауди­торської процедури та яка їх достовірність?

Які твердження керівництва у фінансової звітності перевіряються у кожному випадку?

Які робочі документи будуть складені у кожному випадку?

Ситуація 4.

Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів складає $10 тис.

Припустима помилка - $50. Ризик вибірки дорівнює 10%. Визначити розмір вибірки, якщо:

помилки не очікуються;

очікується одна помилка.

Ситуація 5.

Аудитор проводить перевірку фінансових звітів компанії "Бест", зареєстрованої на біржі, за рік, що закінчується 31 жовтня 2009 року. Детальна аудиторська перевірка погашення дебіторської заборгованості на кінець року і визначення сумнівних залишків в журналі обліку дебіторської заборгованості була завершена 5 грудня 2009 року. Аудиторський висновок був підписаний 19 грудня 2009 року, фінансові звіти були спрямовані акціонерам 5 січня 2010 року. Щорічні збори акціонерів компанії відбудуться 28 січня 2010 року. На цих зборах будуть затверджені фінансові звіти. Аудитору стало відомо, що суттєва стаття дебіторської заборгованості не буде погашена, оскільки дебітор збанкрутував.

Описати дії аудитора, якщо суттєві події були виявлені у періоди:

1) з 31 жовтня по 5 грудня 2009 року;

з 5 грудня по 19 грудня 2009 року;

з 19 грудня 2009 року по 5 січня 2010 року;

з 5 січня по 28 січня 2010 року;

після 28 січня 2010 року.

Перелічити основні аудиторські процедури, які використає аудитор для перевірки подальших подій.

Ситуація 6.

Аудитор перевіряє можливість недооцінки з причин пропущених наданих. З цією метою він збирається провести наступні тести на суттєвість:

вибрати репрезентативні елементи з сукупності рахунків-фактур на ре­алізацію і співставити їх з відповідними замовленнями на придбання;

вибрати репрезентативні елементи з сукупності замовлень на придбання і перевірити, чи на кожний з них складено рахунок - фактуру;

вибрати репрезентативні елементи по рахункам-фактурам на реалізацію і перевірити їх повноту та точність;

перевірити вірність сальдо по дебіторській заборгованості станом на кінець року.

Потрібно: визначити, який з наведених тестів на суттєвість відповідає поставленій меті найбільш повно, обгрунтувати відповідь.

Ситуація 7.

КП "Водоканал" надає послуги з водопостачання і водовідведення як підприємствам, так і населенню. Загальна кількість споживачів становить біля 1500, з яких 300 - підприємства. Дебіторська заборгованість по розрахунках зі споживачами становить біля 20% загальної маси активів на звітну дату.

Під час дослідження системи внутрішнього контролю було встано­влено, що КП "Водоканал" періодично протягом звітного року проводить звірку взаєморозрахунків з дебіторами-юридичними особами й на звітну дату аудиторам було надано актів звірки взаєморозрахунків від 204 підприємств, що підтверджують заборгованість на дати, які припадають з травня по жовтень звітного року. Відхилень у розрахунках надані акти не містять. На звітну дату за даними бухгалтерського обліку підприємства питома вага дебіторської заборгованості по розрахунках з юридичними особами становить 54% від загальної маси заборгованості за надані послуги.

Необхідно:

1) визначити, чи може прийняти аудитор надані підприємством акти звірки взаєморозрахунків в якості достатніх та релевантних доказів; 2) визначити форму запиту до дебіторі-юридичних осіб з метою підтвердження їх заборгованості перед КП "Водоканал" на звітну дату; 3) визначити можливі докази та процедури їх отримання для підтвердження існування дебіторської заборгованості по розрахунках з населенням.

Ситуація 8.

В процесі аудиту можуть бути виявлені наступні види помилок і порушень:

використання методу оцінки товарно-матеріальних запасів, який не відповідає стандартам бухгалтерського обліку;

внесення недійсних рахунків-фактур у дебіторську заборгованість шляхом складання підроблених рахунків-фактур продажу неіснуючим замовникам;

ненавмисне не розкриття інформації про судовий процес за порушення клієнтом аудитора вимог договору, оскільки сума зобов'язання не відома;

відображення витрат, які повинні бути враховані на рахунку "Ремонт", як довгострокових активів;

Виходячи з припущення, що суми в рівній мірі суттєві, оцінити наведені порушення за ступенем важкості їх виявлення.

Ситуація 9.

Аудитор визначив припустиме викривлення в розмірі $500, при здійсненні документального підтвердження надходження основних засобів він планує вибрати усі елементи, вартість яких перевищує $250. Загальна вартість таких елементів складає $2750, а загальна вартість інших 200 еле­ментів у залишку по рахунку складає $1750. Аудитор вирішує провести документальне підтвердження 20 елементів з 200 незалежно від суми та інших критеріїв. Він планує проаналізувати характер і причини викривлень, але не планує екстраполювати результати на усі надходження основних засобів.

Обгрунтувати, чи характеризує дана ситуація застосування аудиторської вибірки?

Ситуація 10.

Аудитор проводить перевірку на промисловій фірмі середнього розміру "Інтрада". В робочих документах була зазначена така інформація: частина товару (близько 70%) реалізується в кредит; попередній рік був для підприємства важким і в попередньому звіті міститься дані про збитки в розмірі $ 50000; підприємство працює в галузі, багато підприємств якої в минулому році отримали значні збитки; підприємство знаходиться у важкому економічному стані від нестачі ліквідних засобів і веде переговори про додатковий овердрафт із своїми кредиторами; має загальний розмір активів - $900000; активи у вигляді вкладень у споруди - $850000; в минулому році підприємство направило $20000 власний розвиток.

Необхідно:

Визначити контрольні моменти аудиту.

Визначити обсяг аудиторської перевірки за даних обставин.

Визначите розмір вибірки, метод вибірки

4.  Визначити суттєвість виявлених на підприємстві порушень.

Ситуація 11.

Клієнт аудиторської фірми використовує комп'ютерну систему обліку платежів, яка дозволяє використовувати ідентифікаційні картки обліку робочого часу ("прийшов на роботу", "пішов з роботи") і на підставі цього автоматично вести облік робочого часу. Коригування виконуються робітниками відділу кадрів, якщо існують виключні обставини, наприклад, святкові і вихідні дні. До системи "виходу" належить друк:

1)         коригуючи записів;

2)         виключних випадків, коли відпрацьовані години або сплачена заробітна
плата перевищують певний встановлений рівень (перш ніж буде підготовлена
програма виплат);

3)         платіжних доручень до банку;

4)         сум, що переносяться до головної книги.
Платіжна відомість не роздруковується.

Визначити, які аудиторські процедури належить виконати у даному випадку, враховуючи оцінку ризику.

Ситуація 12.

В ході аудиту компанії "Юкос" недосвідченим аудитором не були виявлені наступні ситуації:

деякі рахунки були невірно розподілені за строками;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості нижче очікуваного;

на не відвантажені товари були виписані рахунки;

деякі продажи у кінці року були враховані в іншому звітному періоді;

суми деяких продаж були вказані вірно, але були віднесені на рахунки не тих клієнтів у регістрі дебіторської заборгованості;

сума резерву сумнівних боргів була занижена;

при підведенні підсумків в регістрі дебіторської заборгованості були допущені арифметичні помилки;

неврахована сума реалізації станом на дату балансу була отримана у наступному місяці;

було враховано декілька фіктивних продаж;

10)       частина грошових коштів, отриманих у кінці року, була врахована у
наступному звітному періоді.

Потрібно:

1.         Визначити тести на суттєвість, які дозволять знайти кожну з наведених
помилок.

2.         Для кожного тесту визначити ціль аудиту, якої він стосується.

3.         Вказати тип доказів (фізичні, підтвердження, математичні, усні,
аналітичні), отримані при кожному тесті по супи.

Результат представити у вигляді таблиці.

Ситуація 13.

Клієнт аудиторської фірми володіє трьома великими магазинами. У кожному з них є декілька відділів. Усі відділи були детально перевірені що найменш один раз у п'ять років. Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найбільш високий аудиторський ризик. Відомо, що у минулому році у цих магазинах також був проведений аудит, крім того у кожному магазині існує відділ внутрішнього контролю.

Визначити і описати дії, які повинен провести аудитор для оцінки аудиторського ризику.

Ситуація 14.

ПАТ "Комерсант" працює три роки. Як підприємство-емітент цінних паперів (акцій) воно зобов'язано щорічно проводити аудит річної фінансової звітності. У поточному році керівництво ПАТ прийняло рішення про зміну аудиторської фірми, тому звертається до іншої аудиторської фірми з проханням про проведення обов'язкового аудиту річної звітності при цьому одразу пропонується вартість робіт не вище ніж €5000.

Потрібно:

а)         визначити вид завдання, яке буде виконувати аудиторська фірма;

б)         рівень впевненості, який може бути наданий замовнику;

в)         визначити відповідальність замовника та аудиторської фірми, у
випадку прийняття завдання;

г)         назвати можливі обставини,  що можуть  створювати загрози
дотримання етичних принципів;

д)         сформувати перелік дій, які необхідно виконати аудиторській фірмі
перед тим, як прийняти рішення про укладання договору.